Yazar arşivleri: admin

Giri?imcili?in tarihçesi ve giri?imcilerin sosyolojik profili

Geri kalm??l?kla yüz yüze olan toplumlar?n ya?ad?klar? psikolojik durumu; imrenme, çaresizlik ve suçlama olarak özetleyebiliriz. Bu toplumlar; geli?mi? ülke ya?am ve refah düzeyine imrenirler, bir gün ayn? zenginliklere ula?may? hayal ederler, ancak tam da bunun hayalini kurarken ya?anan olumsuzluklar ve bunlar?n bir türlü de?i?memesi hayal k?r?kl???na neden olur. Umutlar bir anda yok olur. Çaresiz buradan ç?k?? yoktur. Asl?nda de?i?en hiçbir ?ey yok, gelecek nesiller için de durum de?i?meyecektir. Tiren kaçm??t?r sorumlusu ise geçmi? yönetimlerdir. O zamanlar gereken yap?lsayd? belki ?u an her ?ey çok farkl? olurdu ancak i? i?ten geçmi?tir. Kim bilir geçmi?te her ?ey yap?lm?? olsayd? da belki de hiçbir ?ey de?i?meyecekti, sorun Bat?n?n do?al üstünlüklerinde ve yeteneklerindedir. Hay?r yan?l?yoruz e?er onlar gibi olursak ve onlara kendimizi benzetirsek gerçekten biz de refaha kavu?uruz. Bu dü?ünceler içinde ya?anan gelgitler asl?nda ço?unlu?un hayat? boyunca kar?? kar??ya oldu?u bir ortak kader olarak nitelenebilir. Hepsi bir ölçüde do?rudur asl?nda. Geri kalm??l??? ve nedenlerini anlayabilmek için geli?mi?li?in ve azgeli?mi?li?in tarihsel geli?imi ve buna etki eden faktörler çok iyi tetkik edilmelidir. Okumaya devam et

Sorumlu girisimcilik

Sorumlu giri?imcili?in anlam?, bir i?yerinin topluma pozitif katk?s?n? art?r?rken ayn? zamanda insanlar ve çevre üzerindeki negatif etkilerini en aza indirgeyecek ?ekilde çal??t?rabilmenin yoludur. Giri?imcilerin günlük bazda payda?lar? ile kar??l?kl? etkile?ime girmelerinin yolunu gösterir: Pazar yerinde mü?teriler ve i? ortaklar?, i?yerinde çal??anlar, yerel toplum ve çevre. Sorumlu giri?imciler:

 1. Mü?terilerine, i? ortaklar?na ve rakiplerine adil ve dürüst davran?rlar;
 2. Çal??anlar?n ve tüketicilerin sa?l???, emniyeti ve genel refah?na önem verirler;
 3. E?itim ve geli?me imkanlar? sunarak i?güçlerini motive ederler;
 4. Yerel toplumda “iyi vatanda?lar” olarak hareket ederler;
 5. Do?al kaynaklara ve çevreye kar?? sayg?l?d?rlar.

Bu say?lanlar? ve daha da fazlas?n? sadece yönetmeliklere uyarak yerine getirmezler ayr?ca ço?unlukla gönüllü olarak minimum yasal gereksinimlerin ötesine de geçerler.

Avrupa’n?n 20 milyon küçük ve orta büyüklükte i?letmesi (KOB?’ler), i? imkanlar? yaratarak ve güvence alt?na alarak, topluma ürünler ve hizmetler temin ederek ve vergilerini ödeyerek önemli sosyal katk?da bulunmaktad?rlar. Bunlar ayr?ca yeniliklerin, giri?imci ruhun ve rekabetin arkas?ndaki itici güçler olarak da tan?nmaktad?rlar. Bu nedenle KOB?’ler, ekonomik büyüme, sosyal birle?me ve çevrenin korunmas? olmak üzere üç ana direk üzerinde olu?turulan Avrupa Birli?inin 20101 y?l? için stratejik Lizbon amac?n? elde etmede anahtar rol oynamaktad?rlar. Okumaya devam et

?? kurmak ve Yönetmek

?? kurmak ve yönetmek

?? kurmak ve yönetmek

Küçük i?letme kuran insan say?s? kadar küçük i? yeri açma nedeni olmakla birlikte, kendi i?ini kurmaya karar vermede ba?l?ca etkenler ?unlard?r:

 1. I?ini kaybetmek
 2. I?sizlik döneminin uzun sürmesine tepki
 3. Bir i? f?rsat?n?n belirlenmesi
 4. Daha çok para kazanma arzusu
 5. Hayat tarz?n? deði?tirme ihtiyac?
 6. Art?k ba?kas? hesab?na çal??mamak arzusu

Sizin motivasyonunuz da bunlardan biri veya bir kaç? olabilir veya tamamen ba?ka nedenleriniz
olabilir. Bir küçük i? kurmak için kendi nedenlerinizin ne oldu?u hakk?nda dü?ünmeye zaman ay?r?n?z. O halde i? kurmada birinci ad?m, bunu neden yapmak istediðinize karar vermektir. Ondan sonra da kendiniz için net hedefler belirlemeniz gerekecektir. Bu hedefleri do?rudan do?ruya kurmak istedi?iniz i? ve ki?isel olarak kendiniz için belirlemelisiniz. I? için, i?in büyüklü?ü, ürün yelpazesi, kârl?l?k ve imaj cinsinden hedefler belirleyebilirsiniz. Kendiniz için belirleyece?iniz hedefler aras?nda ise, maddi kazanç, bol serbest zaman, hayat tarz? ve statü olabilir. Hedeflerinizi yaz?n?z – zor günlerde bu hedefler size cesaret verecek, sizi motive edecektir.

Belgenin devam?n? pdf olarak buradan indirebilirsiniz.

Bir i? fikri bulabilmek!

Bir i? fikri bulmak

Bir i? fikri bulmak

Ara?t?rman?z? ba?latmadan önce, baz? temel noktalar oldu?unu bilmelisiniz. Herkes i? fikri ara?t?rabilir ve bulabilir de. I? ve e?itim geçmi?iniz geli?tirebilece?iniz fikirleri s?n?rlamaz. Örnekler:

 • Bisiklet tekerle?i bir veteriner taraf?ndan icat edildi
 • Frisbee bir f?r?nc? taraf?ndan icat edildi
 • M?s?r gevre?i bir çiftçi taraf?ndan geli?tirildi.

Aynen insanlar gibi, her fikrin bir “ömür dönemi (life cycle)” vard?r buna ürünün ömür dönemi denir ve a?a??da gösterilmi?tir.

Yukar?daki ?ekle bir bak?n?z. Gördü?ünüz gibi bir ürün; geli?tirme ile ba?layan sat??lar?n artt??? büyüme a?amas?, sonra sat??lar? artt?rman?n art?k pek mümkün olmad??? olgunluk / doyum a?amas? ve nihayet sat??lar?n dü?meye ba?lad??? gerileme a?amas?ndan ibaret bir seri a?amadan geçer. Bir 10-lobut bowling salonunu, bu ?ekildeki hangi a?amaya yerle?tirirsiniz? Büyüme? Doygunluk? Gerileme?

?? fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

 • Kendiniz yeni bir fikir geli?tirebilirsiniz
 • Ba?kas?n?n fikrini kopya edebilirsiniz veya de?i?tirerek kullanabilirsiniz
 • Ba?ka birisinden bir i? fikri sat?n alabilirsiniz

Belgenin devam?n? pdf olarak buradan indirebilirsiniz.

Giri?imci olabilirmiyim?

Giri?imci olmak

Giri?imci olmak

Bu dizi, ki?iye i? yönetimi konusunda kendi yeteneklerini de?erlendirmede yard?mc? olmak ve cesaretlendirmek için tasarlanm??t?r. Bu yay?n ayr?ca i? fikrinin geçerlili?inin s?nanmas?na da yard?mc? olmaktad?r.

Her y?l ülkemizde yüzlerce ki?i kendi i?ini kurmay? denemeye karar verir. Bir ço?u ba?ar?l? olur. Siz de kendiniz için bir i? kurabilir misiniz acaba? E?er denemeye karar verirseniz, çok zorlu bir yolculu?a giri?iyor olacaks?n?z. Hiç kimse i? kurman?n kolay bir i? oldu?unu iddia edecek durumda de?ildir ve bir çok giri?imin ba?ar?s?z oldu?u da do?rudur. Ancak ba?ar?n?n ödülü muazzam olabilmektedir. Burada paradan çok ayr? olarak, bir i?i kendinizin ba?arm?? oldu?unuzu bilmenin tatmini; kendi zaman?n?z?n hakimi olman?n özgürlü?ü; büyük bir ihale ya da sipari? kazanman?n keyfi ve tatmin olmu? mü?terilerden gelen sürekli sipari?lerin p?r?lt?s? vard?r.

Ba?lamadan önce tek bir tavsiye, dürüst olunuz! Bu kitapç?ktaki sorulara verece?iniz yan?tlar? sizden ba?ka hiç kimsenin görmesi gerekmez. Dolay?s? ile e?er sorular? dürüst bir ?ekilde yan?tlamazsan?z sadece kendinizi aldatm?? olacaks?n?z. Elbette, yan?tlar?n?z? ba?kas? ile payla?mak iyi bir fikir olabilir, ama bu tamamen size kalm?? bir karard?r. E?er o yolu takip etmeye karar verirseniz, size do?ruyu söyleyecek birini seçiniz; size sadece duymak istedi?inizi söyleyecek birini de?il.

Belgenin devam?n? pdf olarak buradan indirebilirsiniz.

?? geli?tirme merkezleri

?? Geli?tirme

?? Geli?tirme

Türkiye, ekonomik aç?dan çok s?k?nt?l? bir dönemi ekonomik göstergeler baz?nda geride b?rakt?. Ancak yayg?n bir ?ikayet var ki; o da, ekonomide gözlenen iyile?menin halk?n refah seviyesi üzerinde olumlu bir iyile?meyi henüz sa?lamam?? olmas?. Herkeste bu yönde bir beklenti ve talep mevcut. Hepimiz, ekonomideki iyiye gidi?in, refah?m?z? ne zaman artt?raca??n? merak ediyoruz. Bizim d???m?zda geli?ecek olaylar sonucunda beklentilerimizin gerçekle?ece?ini ümit ediyoruz. Ne var ki; bu beklentilerimizin ancak ve ancak bizler, yani bulundu?umuz yörede ya?ayan yerel aktörler taraf?ndan gerçekle?tirilebilece?ini göz ard? ediyoruz.

Üretimin ve istihdam?n artmad???, insanlar?n kendilerine ve ülkelerine fayda sa?lamak amac?yla bir araya gelerek i?birli?i yapmad???, herkesin ortak bir fayda için ortak bir dili kullanmaya ba?lamad???, giri?imcili?in artmad??? ve giri?imcilerin içinde bulundu?u ortam?n iyile?mesinin sa?lanmad??? sürece beklentilerimize cevap bulmakta zorluk çekmemiz de kaç?n?lmaz. Okumaya devam et

Kad?n giri?imcili?i toplant? raporu

KADIN G?R???MC?L???

Kad?n Giri?imcili?i Toplant? Raporu

Giri?imcilik toplant?s?

Giri?imcilik toplant?s?

Türkiye’de Kad?n Giri?imcili?i destekleyen kurum/kurulu?lar aras?nda i?birli?i ve ileti?imin geli?tirilmesine yönelik görü? al??veri?inde bulunmak ve KOSGEB’in kad?n giri?imcilere yönelik faaliyetlerini tan?tmak üzere, Ankara’da 11.11.2005 tarihinde KOSGEB Mamak Hizmet Binas?nda bir isti?are toplant?s? gerçekle?tirilmi?tir.

Toplant?n?n aç?l??? KOSGEB Ba?kan? Erkan GÜRKAN taraf?ndan yapm?? olup, aç?l??ta KOSGEB faaliyetleri hakk?nda bilgi verilmi?tir. Kat?l?mc?lar?n kendilerini tan?tmalar?ndan sonra KOSGEB Giri?imcili?i Geli?tirme Merkez Müdürü Necla HAL?LO?LU taraf?ndan bir sunu? yap?lm??t?r. Sunu?ta, KOSGEB’in giri?imcileri desteklemeye yönelik faaliyetleri özetlendikten sonra, AB Komisyonu nezdinde olu?turulan “Kad?n Giri?imcilik” Çal??ma Gurubu’nun (EU WES) çal??malar? hakk?nda bilgi verilmi? ve bu çal??ma grubunda Türkiye’yi temsilen KOSGEB’in yer ald??? belirtilmi?tir. Kat?l?mc?lara, Çal??ma Grubu üyesi ülkelerin kad?n giri?imcilik konusundaki faaliyetlerini özetleyen 2004 y?l? raporu ile birlikte, Avrupa Komisyonu’nun 2-2004 say?l? “Kad?n Giri?imcili?in Geli?tirilmesi” konulu raporu iletilmi?tir.

EU WES 2004 raporu, KOSGEB Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi’nin çabalar? ile derlenmi? bir rapor olup, kad?n giri?imcilik konusunda Türkiye’de yap?lan tüm faaliyetleri kapsamad??? dü?ünülmektedir. 2005 y?l? Raporunun daha kapsaml? haz?rlanabilmesi için toplant? kat?l?mc?lar?n?n katk?lar? talep edilmi?, kat?l?mc?lar da bu konuda olumlu görü? bildirmi?lerdir. Okumaya devam et

Giri?imcili?in tarihçesi

?nsano?lunun tarihin ilk y?llar?ndan bu yana ya?amak ve ihtiyaçlar?n? kar??lamak için yapt??? her faaliyet asl?nda basitce giri?im olarak nitelendirilebilir. Avc?l?k, çiftçilik, hayvanc?l?k, ticaret vb gibi her türlü faaliyet tarihin ilk dönemlerinden beri insano?lunun giri?imci oldu?unu ortaya koyuyor. Öyleyse her insan öyle veya böyle giri?imci görünüyor. Hatta geçmi?teki atalar?m?z bizlerden daha giri?imciydiler. Risk konusunda hayatlar?n? ortaya koyabiliyorlard?, sadece temel ihtiyaçlar?n? kar??layabilmek için. ?lkel insan, bugün giri?imcili?in tan?mlar?nda ortaya konulan tüm özellikleri içinde bar?nd?rmaktayd?. Risk al?yorlard?, yenilik yap?yorlard?, ya?amlar?n? ortaya koyuyorlard?, fakat yapt?klar? tüm bu faaliyetlerin tek amac? hayatlar?n? devam ettirebilmekti.

Beyaz insan?n yeni k?taya ç?k???nda iki kültürün kar??la?mas?yla ortaya ç?kan bu farkl?l?k oldukça net bir ?ekilde gözlenmi?tir. Bat?l? insan doymuyor hep daha fazlas?n? istiyordu. Oysa k?z?lderililer, sadece hayatlar?n? devam ettirebilmek için ve yeterincesini al?yorlard? do?adan. Bat?l? insan?n gere?inden fazlas?n? almas? ve bunu olabildi?ince biriktirmesi, modern ekonomi ve ya?am biçimini ortaya ç?karm??t?r; “Kapitalizm”. Okumaya devam et

Giri?imcili?in alt?n kurallar?

Giri?imcilik denince akla hep ba?ar? öyküleri gelir. Ancak yap?lan ara?t?rmalara göre giri?imcilerin sadece % 28’i hedefine ula?abiliyor. Bu nedenle yeni i? f?rsatlar? kovalayanlar?n kesinlikle dikkatli olmalar? gerekiyor. Çünkü giri?imcilerin en büyük hatas? genellikle kar??la??labilecek ba?ar?s?zl??? dü?ünmemek oluyor. Yine ara?t?rmalara göre, giri?imde en riskli dönem ilk 6 ay olarak gösteriliyor. Bu süre içinde ?irketinizin gelece?ini ?ekillendirmek tamamen sizin elinizde. Ço?u zaman gözden kaçan küçük hatalar ya da i? yo?unlu?u nedeniyle hesaba kat?lmayan noktalar bir anda kar??n?za büyük sorunlar olarak ç?kabiliyor. Yeni kurulan bir i?in ayakta kalmas?, giri?imcinin di?er i?lerinde oldu?undan çok daha fazla efor harcamas? ve ba?ar?ya ula?ma konusunda agresif olmas? gerekiyor. Ancak bu süreçte hatalar ard arda gelebilir. ??te Turkticaret.net’in yapt??? ara?t?rmaya göre giri?imcileri daha yolun ba??nda bat?ran 15 hata. Okumaya devam et