Yazar arşivleri: admin

Evden eve nakliyat sektörü

Türk giri?imcili?inin doruk noktalar?ndan biri olarak 2 y?ldan bu yana sanal ortamda oldukça çeki?meli geçen bir sektör olan evden eve nakliyat giri?imcili?i ile ilgili k?sa ve öz bilgiler sunal?m.

Evden eve nakliyat avrupada uzun y?llardan bu yana kullan?lan ve belirli standartlar çerçevesinde yürütülen bir hizmet olarak devam etmektedir. Ülkemizde bu sektördeki yükseli? 3-4 y?l öncesine dayan?r. Ancak son 2 y?ldan bu yana nakliyat firmalar? mü?terillerine internet üzerinden ula?makta ve kendi imkanlar? dahilinde web siteleri arac?l??? ile çok daha kolay ileti?ime geçebilmektedir. Arama motorlar?nda bu sektör ile ilgili reklam veren sitelerin çoklu?u farkedilince yo?unlu?un ne derece oldu?unu kendinizde gözlemleyebileceksiniz.Online uçak bileti alabilirsiniz.Online al??veri? yapmak art?k çok daha kolay.Kozmetik ürünleri alarak güzelle?in.Evden eve nakliyat ile kolay ta??mac?l?k.Orjin krem

Nakliyat sektörüde kendi içinde farkl? dallara ayr?lm?? durumdad?r. Bunlar aras?nda

 • Ask?l? tekstil ürünleri ta??mac?l??? ( Genellikle tekstil firmalar? taraf?ndan tercih edilen, kaliteli ürünlerin ta??nmas? için tercih edilen hizmet )
 • Parça e?ya ta??mac?l??? ( Ö?renciler taraf?ndan yo?unlukla talep edilen küçük parça e?yalar?n ta??nmas? )
 • Ofis ve büro ta??mac?l??? ( Firmalar taraf?ndan ra?bet gösterilen bir ofisin tamamen ta??nmas? hizmeti )
 • De?erli e?ya ta??mac?l??? ( Tablo, aviza, vazo, antika e?ya, piyano gibi de?erli e?yalar?n itina ile ta??nmas? i?leminde tercih edilen nakliat ?ekli )
 • Depolama hizmeti ( Tercih edilen ürünlerin geçici olarak temiz ve hijyenik bir ortamda talep edilen süre kadar korunmas? hizmeti. )

önemli yer tutar. Nakliyat firmalar? yurdun dört bir yan?na ?ubeler kurmu? ve bu sektörde mü?terilerine en iyiyi sunmak için faaliyetlerine devam etmi?lerdir. Web yaz?l?m dilleri konusunda oldukça iyi bir seviyede oldu?unuzu yada giri?imcilik yönünüzü internet üzerinde geli?tirmeyi dü?ünüyorsan?z, Evden eve nakliyat firmalar?n? bünyesinde toplayan ve bu firmalar? web sitenizde reklam olarak listeleyerek büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Örnek olarak sizlere Ankara nakliyat olarak hizmet sunan Ba?kent lojistik ve Bursa evden eve nakliyat konusunda tecrübe sahibi Ulus nakliyat firmalar?n?n web sitelerini gösterebiliriz. Bu sektörde i? hacminin büyük oldu?unu ve dahada büyüyece?ini gözard? etmemenizi öneririz.

internet giri?imcili?i FOREX

Forex

Forex

?nternet üzerinden para kazanman?n son dönemdeki en büyük araçlar?ndan bir tanesi olarak göze çarpan FOREX yat?r?mlar? üzerine birkaç önerilerimiz olacak. Öncelikle forex nedir, ne i?e yarar, nas?l para kazan?l?r ve nas?l kullan?l?r sorular?na cevap veren bu sayfadaki forex yaz?m?z? incelemenizi öneririz.

?nternet günümüzde bu sektöre zaman ay?rabilen, profesyonel anlamda gelir kap?s? olarak görenler için geçim kayna?? olmaktan ziyade, zengin olabilme arac? olarak kullan?lmaktad?r. ?nternet üzerine birçok giri?imci fikirler sunulmakla beraber bu çal??malar aras?nda en parlak ve etkileyici uygulama sahibini çok kusa bir sürede dolar milyoneri yapmay? becerebilmi?tir.

Forex sistemi k?saca ?u ?ekilde özetlenebilir. Global dünya piyasas? içerisinde aktif olarak kullan?lan yat?r?m araçlar?n?n birbirlerine kar?? de?er kazanmas?/kaybetmesi sayesinde ortaya ç?kan kazanc? elde etme ?eklidir.

Forex henüz yeni bir sistem olmas?na ra?men dünya çap?nda günlük 2 trilyon dolar gibi bir rakam?n ak???n? sa?lamaktad?r. ?lk uygulamalar aktif döviz birimleri üzerinden yürütülürken daha sonralar? alt?n, gümü? gibi de?erli emtialarla da yürütülmeye devam edildi. Forex ile ilgili çok daha geni? bilgileri Türkiyenin forex platformu sitesinden elde edebilirsiniz. Amatör bir dille tabir etmek gerekirse bugun saat 15:00?da 1.000 $ sat?n al?yorsunuz Dolar kuru an itibari ile 1.65 TL ve bu durumda 1.000$ için 1.650 TL ödemi? oluyorsunuz. Forex tablolar?ndan her dakika de?i?en duruma göre 30 dakika sonra 1.75 olan dolar kuru üzerinden 1.000$ paran?z? bozdurabiliyorsunuz. Bu 30 dakikal?k i?lem size 100 TL getiri sa?layabiliyor. Sanal giri?imcilik ad?na örnekledi?imiz bu sistemde para kazanman?n yan? s?ra kaybetmeninde %50 ihtimal oldu?unu gözard? etmemek gerekiyor.

Giri?imcili?i Destekleme

Genel Giri?imcilik E?itimleri

Genel Giri?imcilik E?itiminin amac?, giri?imcilik kültürünü yayg?nla?t?rmak ve ba?ar?l? i? kurmak için gerekli olan i? plan? kavram? hakk?nda i? kurmak isteyen giri?imci adaylar?n? bilgilendirmektir.

Genel Giri?imcilik E?itim Programlar?, KOSGEB Merkezleri taraf?ndan uygulanmaktad?r. Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi, gerçekle?tirilecek olan e?itim programlar?n?n yöre ve say?s?n?n belirlenmesi amac?yla y?lda iki defa olmak üzere Merkezlerin talebini belirleyerek e?itim hizmetinin sat?n al?nmas?na ili?kin ihale çal??malar?n?, ilgili Ba?kanl?k birimi ile birlikte düzenlemektedir. 2005 y?l?nda, 50 yöreden gelen talep do?rultusunda bu yörelerde verilmi?tir.

Program süresi 30 saat olup, a?a??da belirtilen dört e?itim modülünden olu?maktad?r.

 • Giri?imcilik ve ?? Kurma Süreçleri
 • Yap?labilirlik Çal??mas?
 • ?? Plan? Haz?rlama
 • Pazarlama Plan? Haz?rlama

Genç Giri?imci Geli?tirme Programlar?

Genç Giri?imci Geli?tirme Programlar?, KOSGEB’in üniversite ö?rencilerinin kariyer planlar? yapt?klar? bir dönemde, giri?imcili?i önlerine bir seçenek olarak sunmak, i? kurmay? planl? bir süreç hâline getirerek ba?ar? olas?l???n? art?rmak için ve giri?imcilik kültürünü yayg?nla?t?rmak için üniversitelerde ve orta ö?retim sonras? teknik e?itim kurumlar?nda düzenledi?i uygulamal? giri?imcilik e?itimleridir. B u programlarda kat?l?mc?lara giri?imcilik ve i? kurma süreçleri, ?irket yönetimi, i? plan? ve pazarlama konular?nda e?itimler verilmektedir. Kat?l?mc?lar, program süresince kendi i? planlar?na yönelik olarak, program e?itmeni dan??manl???nda, çal??malar yapmaktad?rlar. Programlarda e?itim ve dan??manl?k hizmeti, i? kurma ve giri?imcilik konusunda deneyimli e?itim ve dan??manl?k firmalar? taraf?ndan yürütülmektedir.

Program?n ana e?imleri ve kat?l?mc?lar?n çal??malar?n?n de?erlendirildi?i atölye çal??malar? toplam 102 saat sürmektedir. Program tüm ö?retim y?l? boyunca devam etmektedir.

Genç Giri?imci Geli?tirme Programlar?, ilk kez 1997-1998 ö?retim y?l?nda , “Güneydo?u’da Yeni Ufuklar” projesi dahilinde Dicle, Harran ve Gaziantep Üniversitelerinde düzenlenmi?tir. 1998-1999 y?llar?nda ba?ka yörelerle de geni?letilen program alt? üniversitede 160 kat?l?mc? ile gerçekle?tirilmi?tir. 1999-2000 ö?retim y?l?nda alt?, 2000-2001 ö?retim y?l?nda be?, 2001-2002 ö?retim y?l?nda iki, 2002-2003 ö?retim y?l?nda yine alt? üniversitede düzenlenmi?tir. 2003-2004 ö?retim y?l?nda program?n düzenlendi?i e?itim kurumlar?n?n say?s? yirmi dörde ve kat?l?mc? say?s? 1100?e ç?km??t?r. Program 2004-2005 döneminde 35 e?itim kurumunda 1321 kat?l?mc? ile düzenlenmi?tir.

Franchising Bayilik

Yeni bir i?letme kurmak veya kurulu bir i?letmeyi sürekli de?i?en ko?ullar alt?nda ba?ar?ya eri?tirmek bireysel yat?r?mc?lar aç?s?ndan çok güçtür. Küçük i?letmelerin bu güçlükleri çözmeleri, özellikle büyük i?letmelerin sa?lad???
olanaklardan yararlanarak daha kolay olmaktad?r.

?statistiklere göre kendi olanaklar?yla i?ini sürdürmeye çal??an bir i?letmecinin ilk 5 y?lda ba?ar? oran? %35 düzeylerinde kal?rken, franchise sisteminin içinde yer alan bir i?letmenin söz konusu dönem içinde ba?ar?l? olma ihtimali %95 tir. Bu oranlar aras?ndaki çarp?c? fark i?letmecilerin gözünde franchising sistemlerini daha cazip hale getirmektedir. Tüm dünyada kabul gören bir sistem olan “franchising”in temelleri ABD’de bir yüzy?l öncesine kadar dayan?yor. 1863 y?l?nda Singer Diki? Makineleri ?irketinin da??t?m sisteminde yapt??? uygulama bugünkü anlay??a uygun ilk örnek say?l?yor. ?lk örnekler aras?nda 1888’de General Motors’un ve 1902’de ilaç sektöründe Racall’?n uygulamalar? da gösterilebilir.Franchising sisteminde as?l patlaman?n ya?and??? dönem ise 1950’lerin sonlar?. Bu dönemde ticaret yapman?n farkl? bir yöntemi olarak tan?nan franchising , 1960?larla birlikte giri?imcili?in geli?mesini sa?layan önemli bir araç olmu?. Y?llar itibariyle giderek benimsenen ve yayg?nla?an sistem, ayr? bir uzmanl?k alan?na gelmi?. Bu geli?melerin etkisiyle 1960’da franchising sektörünün ilk birli?i olan IFA ‘Uluslararas? Franchise Birli?i’ (International Franchise Association) kurulmu?tur. 1970?li y?llarda Avrupa’da h?zla yayg?nla?an franchising sisteminin ülkemizde ki uygulamalar? ise, 1980?lerin ikinci yar?s?na rastl?yor. Türkiye’de de Uluslararas? Franchising Derne?i (UFRAD) 1991’de franchising sisteminin do?ru ö?renilmesini, yürütülmesini ve sa?l?kl? bir ?ekilde geli?mesini sa?lamak amac?yla kurulmu?tur. Franchise vererek Türkiye pazar?na ilk giren firmalar

McDonald’s, Pizza-Hut, Wendy’s ve Kentucky Fried Chicken gibi dünyaca ünlü fast food zincirleri oldu. Türkiye’ye fast-food ile giren ve özellikle hizmet sektöründe büyük ilgi ile kar??la?an franchising, özellikle son y?llarda çok h?zl? bir biçimde yayg?nla?maya ba?lad?.

KOSGEB G?R???MC?L??? GEL??T?RME MERKEZ?

KOSGEB G?R???MC?L??? GEL??T?RME MERKEZ?

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi, KOSGEB De?i?im Mühendisli?i çerçevesinde 20 May?s 1998 tarihinde kurulmu?tur.

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi’nin misyonu, Türkiye’de giri?imcili?in geli?mesini sa?layarak yerel düzeyde ve ülke düzeyinde ekonomik ve sosyal kalk?nmaya katk?da bulunmakt?r.

Hedef kitlesi ise, küçük ve orta ölçekli i?letme kurmak isteyen giri?imcilerdir.

Bu amaç çerçevesinde giri?imci, pazardaki bir bo?lu?u veya ihtiyac? te?his ederek i? fikrine dönü?türen ki?i olarak tan?mlanmaktad?r.

Belirlenen talep ve ihtiyaçlar do?rultusunda hizmetler, a?a??da belirtilen özel hedef gruplar?na yönelik olarak da sunulmaktad?r.

* Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu ö?rencileri
* ?kinci ku?ak giri?imciler
* Kad?nlar
* Özelle?tirme sonucu i?siz kalan ki?iler ve di?er i?sizler

V?ZYON

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi’nin vizyonu; geni? bir hedef kitleye hizmet verilerek, Türkiye’de giri?imcilik ruhu ve kültürünün yayg?nla?mas?n? sa?lamak, buna paralel olarak kendi i?ini kuran ki?i say?s?n? art?rmak, giri?imcilik konusunda tüm inisiyatifleri koordine etmek , ba?ar?l? küçük i?letmeler kurulmas? ve giri?imcilik ortam?n?n uygun hale gelmesi ile ilgili çal??malara öncülük etmektir. ??letmelerin kurulu? a?amas?nda sa?lam temellere oturtulmas?, büyüyen ve ihracata yönelen KOB? say?s?n?n da artmas?n? sa?layacakt?r.

Modeller olu?turarak ve projeler yürüterek giri?imcilerin taleplerine ve talebe dönü?memi? ihtiyaçlar?na cevap verebilecek bir yap? olu?turmak Merkezin vizyonu dahilindedir.

TEMEL ?LKELER

Dünyadaki geli?meleri izleyen, geli?ime aç?k ve kendini devaml? yenileyen bir hizmet anlay???
Verilen bütün hizmetlerde pazar dengeleri ve rekabet ko?ullar?n?n göz önünde bulundurulmas?
Çal??malarda Kamu-Özel sektör ve Üçüncü sektör i?birli?inin sa?lanmaya çal???lmas?
Kalk?nmada(??GEM için) yerel kaynaklar?n harekete geçirilmeye çal???lmas?
Hedef kitleye etkin, do?ru ve kaliteli hizmetin sunulmas?
Sayg?n bir kurum imaj?na sahip olmak
Çal??anlar?n memnuniyeti konusunda ba??ms?z izlemenin yap?lmas?na yard?mc? olmak
Mü?terilerin ve hedef kitlenin talep ve ?ikayetleri konusunda gerekli çal??malar?n yap?larak talep ve ?ikayetlerin en k?sa sürede cevaplanmas?
Hizmetlerin az say?da nitelikli personel ile verilmesi, gerekli durumlarda d?? kaynak kullan?lmas?
Verilen hizmetlerin sürdürülebilirli?inin sa?lanmas?

STRATEJ?K HEDEFLER

Giri?imcilik konusundaki tüm inisiyatifleri bir çat? alt?nda toplamak
Hizmetlerin “on-line” verilebilmesini sa?lamak
Giri?imcilik kültürünün tüm topluma yay?lmas?
Giri?imcilik destek ve modellerinin tüm KOSGEB Birimleri taraf?ndan benimsenmesi ve uygulanmas?
Yeni kurulan i?letmelere “i? plan? haz?rlama” al??kanl???n?n kazand?r?lmas?
Giri?imcilik ortam?n?n, AB ülkeleri ile k?yaslanabilir düzeyde iyile?tirilmesine öncülük etmek
Tüm hizmetlerde zaman içerisinde maliyet payla??m?n? temin etmek

Yukar?da tan?mlanan amaç, vizyon ve stratejik hedefler do?rultusunda, faaliyetler a?a??daki ?ekilde s?n?fland?r?lm??t?r:

Giri?imcilik ortam?n?n düzenlenmesi
Giri?imcilik a??
Giri?imcileri desteklemeye yönelik faaliyetler (e?itim, dan??manl?k, i? geli?tirme merkezleri, finansal destek)
Giri?imcilik ile ilgili ara?t?rma ve derleme çal??malar?
Giri?imcilik kültürünün yayg?nla?t?r?lmas?
?zleme ve de?erlendirme çal??malar?
Di?er faaliyetler

KADININ SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜ?Ü

Kad?n?n Statüsü Genel Müdürlü?ü, kad?nlara e?itlik içinde, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda hak ettikleri statüyü kazanmalar? amac?yla çal??malar yapmak üzere, 1990 y?l?nda kurulmu?tur.

Genel Müdürlük, kad?nlara kar?? ayr?mc?l???n önlenmesi, kad?n erkek e?itli?i anlay???n?n kamu plan ve politikalar?na yerle?tirilmesi ve toplumsal ya?am?n tüm alanlar?nda kad?nlar?n ilerlemesini sa?lamak üzere politikalar üretme ve koordinasyon sa?lama i?levini yerine getirmek üzere hizmetlerini yürütmektedir.

http://www.kssgm.gov.tr

KADIN G?R???MC?L???

KADIN G?R???MC?L???

KADIN G?R???MC?L??? KONUSUNDA FAAL?YET GÖSTEREN KURUMLAR/KURULU?LAR

Kamu Kurulu?lar?

Sivil Toplum Kurulu?lar?

TÜRK?YE’DE KADIN G?R???MC?L???N GEL??T?R?LMES?NE YÖNEL?K M?KROF?NANS UYGULAMALARI

KADIN G?R???MC?L?K TOPLANTI RAPORU

“Türkiye’de Kad?n Giri?imcili?i destekleyen kurum/kurulu?lar aras?nda i?birli?i ve ileti?imin geli?tirilmesine yönelik görü? al??veri?inde bulunmak ve KOSGEB’in kad?n giri?imcilere yönelik faaliyetlerini tan?tmak üzere, Ankara’da 11.11.2005 tarihinde KOSGEB Mamak Hizmet Binas?nda bir isti?are toplant?s? gerçekle?tirilmi?tir…”

EUROPEAN NETWORK TO PROMOTE WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP, ACTIVITIES REPORT 2004

“This is the first Report drafted by WES, the ?European Network to Promote Women?s Entrepreneurship?. It is aimed at presenting the activities carried out in 2004 by the National and/or Regional governments in the EU, EEA and candidate countries to promote women?s entrepreneurship…”

EUROPEAN NETWORK TO PROMOTE WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP, ACTIVITIES REPORT 2004, TURKEY

“Women in Turkey are recognized as an important segment of entrepreneurship development programmes. Various public agencies and NGOs have taken some roles to design and implement these programmes. It is a recognized fact that networking among these small and widely dispersed initiatives needs further strengthening. KOSGEB will try to address this need through its comprehensive programme in 2005.

Activities of the following agencies are notable examples for 2004…”

KOSGEB G?R???MC?L??? GEL??T?RME MERKEZ?

KOSGEB G?R???MC?L??? GEL??T?RME MERKEZ?

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi, KOSGEB De?i?im Mühendisli?i çerçevesinde 20 May?s 1998 tarihinde kurulmu?tur.

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi’nin misyonu, Türkiye’de giri?imcili?in geli?mesini sa?layarak yerel düzeyde ve ülke düzeyinde ekonomik ve sosyal kalk?nmaya katk?da bulunmakt?r.

Hedef kitlesi ise, küçük ve orta ölçekli i?letme kurmak isteyen giri?imcilerdir.

Bu amaç çerçevesinde giri?imci, pazardaki bir bo?lu?u veya ihtiyac? te?his ederek i? fikrine dönü?türen ki?i olarak tan?mlanmaktad?r.

Belirlenen talep ve ihtiyaçlar do?rultusunda hizmetler, a?a??da belirtilen özel hedef gruplar?na yönelik olarak da sunulmaktad?r.

* Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu ö?rencileri

* ?kinci ku?ak giri?imciler

* Kad?nlar

* Özelle?tirme sonucu i?siz kalan ki?iler ve di?er i?sizler

V?ZYON

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi’nin vizyonu; geni? bir hedef kitleye hizmet verilerek, Türkiye’de giri?imcilik ruhu ve kültürünün yayg?nla?mas?n? sa?lamak, buna paralel olarak kendi i?ini kuran ki?i say?s?n? art?rmak, giri?imcilik konusunda tüm inisiyatifleri koordine etmek , ba?ar?l? küçük i?letmeler kurulmas? ve giri?imcilik ortam?n?n uygun hale gelmesi ile ilgili çal??malara öncülük etmektir. ??letmelerin kurulu? a?amas?nda sa?lam temellere oturtulmas?, büyüyen ve ihracata yönelen KOB? say?s?n?n da artmas?n? sa?layacakt?r.

Modeller olu?turarak ve projeler yürüterek giri?imcilerin taleplerine ve talebe dönü?memi? ihtiyaçlar?na cevap verebilecek bir yap? olu?turmak Merkezin vizyonu dahilindedir.

TEMEL ?LKELER

Dünyadaki geli?meleri izleyen, geli?ime aç?k ve kendini devaml? yenileyen bir hizmet anlay???

Verilen bütün hizmetlerde pazar dengeleri ve rekabet ko?ullar?n?n göz önünde bulundurulmas?

Çal??malarda Kamu-Özel sektör ve Üçüncü sektör i?birli?inin sa?lanmaya çal???lmas?

Kalk?nmada(??GEM için) yerel kaynaklar?n harekete geçirilmeye çal???lmas?

Hedef kitleye etkin, do?ru ve kaliteli hizmetin sunulmas?

Sayg?n bir kurum imaj?na sahip olmak

Çal??anlar?n memnuniyeti konusunda ba??ms?z izlemenin yap?lmas?na yard?mc? olmak

Mü?terilerin ve hedef kitlenin talep ve ?ikayetleri konusunda gerekli çal??malar?n yap?larak talep ve ?ikayetlerin en k?sa sürede cevaplanmas?

Hizmetlerin az say?da nitelikli personel ile verilmesi, gerekli durumlarda d?? kaynak kullan?lmas?

Verilen hizmetlerin sürdürülebilirli?inin sa?lanmas?

STRATEJ?K HEDEFLER

Giri?imcilik konusundaki tüm inisiyatifleri bir çat? alt?nda toplamak

Hizmetlerin “on-line” verilebilmesini sa?lamak

Giri?imcilik kültürünün tüm topluma yay?lmas?

Giri?imcilik destek ve modellerinin tüm KOSGEB Birimleri taraf?ndan benimsenmesi ve uygulanmas?

Yeni kurulan i?letmelere “i? plan? haz?rlama” al??kanl???n?n kazand?r?lmas?

Giri?imcilik ortam?n?n, AB ülkeleri ile k?yaslanabilir düzeyde iyile?tirilmesine öncülük etmek

Tüm hizmetlerde zaman içerisinde maliyet payla??m?n? temin etmek

Yukar?da tan?mlanan amaç, vizyon ve stratejik hedefler do?rultusunda, faaliyetler a?a??daki ?ekilde s?n?fland?r?lm??t?r:

Giri?imcilik ortam?n?n düzenlenmesi

Giri?imcilik a??

Giri?imcileri desteklemeye yönelik faaliyetler (e?itim, dan??manl?k, i? geli?tirme merkezleri, finansal destek)

Giri?imcilik ile ilgili ara?t?rma ve derleme çal??malar?

Giri?imcilik kültürünün yayg?nla?t?r?lmas?

?zleme ve de?erlendirme çal??malar?

Di?er faaliyetler

ÖZELLE?T?RME SOSYAL DESTEK PROJES?

% 70 i Dünya Bankas? (250 milyon ABD Dolar?) ve % 30 u Türk Hükümeti (105.3 milyon ABD Dolar?) kaynakl? olmak üzere toplam 355.3 milyon ABD Dolar? tutar?ndaki Özelle?tirme Sosyal Destek Projesi (Privatisation Social Support Project), Bakanlar Kurulu taraf?ndan onaylanm?? ve 22 Aral?k 2000 tarihinde Resmi Gazete’de yay?nlanarak yürürlü?e girmi?tir. Proje May?s 2004 tarihli uzatma ile 31 Aral?k 2005 tarihine kadar uzat?lm??t?r.

Proje, dört ana bölümden olu?maktad?r:

1. Tazminatlar:

K?T’lerin özelle?tirilmesi s?ras?nda i?ten ç?kar?lan i?çilere 4046 say?l? kanun hükümleri çerçevesinde verilen tazminatlar ve di?er ilgili ödemelerin finansman? projeden kar??lanm??t?r.

2. Yeniden ??e Yerle?tirme:

Projenin bu bölümünün amac?, Özelle?tirme ve Ekonomik Reform Program?’n?n i?çiler üzerindeki olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak amac?yla i?e yerle?tirme hizmetleri vermek ve i?gücü piyasas?na h?zla yeniden girmelerine yard?mc? olunmakt?r. Söz konusu hizmetler, Türkiye ?? Kurumu (??KUR) ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli?tirme ve Destekleme ?daresi Ba?kanl??? (KOSGEB) taraf?ndan sa?lanm??t?r.

3. Ekonomik Reform Program?n?n Sosyal Etkisinin ?zlenmesi:

Bu bölümün amac?, Ekonomik Reform Program?n?n sosyal etkilerini izlemek, destekleyici ekonomik ve sosyal politikalar?n tasar?m? ve yeniden olu?turulmas?na yard?mc? olmakt?r.

4. Proje Yönetimi:

Bu bölümde amaç, Proje’nin etkin bir biçimde idaresini ve koordinasyonunu sa?lamakt?r.

Proje’nin genel koordinasyonundan, Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl??? (Ö?B) sorumludur.

1. Bölüm, Ö?B ve ??KUR’un sorumlulu?u alt?nda, 3. bölüm ise Hazine Müste?arl??? Ekonomik Ara?t?rmalar Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yürütülmü?tür.Projenin 1. bölümünün bütçesi ise yakla??k 300 milyon ABD Dolar? tutar?ndad?r. 2. Bölümünde yer alan “yeniden i?e yerle?tirme” hizmetlerini sa?lamak üzere görevlendirilen öncü kurumlar, Türkiye ?? Kurumu (??KUR) ve KOSGEB’dir.

PROJE KAPSAMINDA KOSGEB TARAFINDAN SA?LANMI? H?ZMETLER

 1. Küçük Ölçekli ?? Kurma Dan??manl?k Deste?i (KÖ?DD): Hedef kitle içerisinden kendi i?ini kurmak isteyen ki?iler için i? kurma, i? plan? haz?rlama ve i?letme geli?tirme dan??manl??? verilmesi ve i?lerini kurmalar?n?n sa?lanmas?.
 2. ?? Geli?tirme Merkezleri (??GEM): Yeni kurulacak i?letmeler için donan?ml? i?yeri ve i? geli?tirme hizmetlerinin verilece?i merkezler (i? inkübatörleri) kurulmas?.

YAYINLAR

Franchising Rehberi
kapak
“Bu çal??mada Dünyada ve Türkiye’de Franchising Sisteminin; tarihsel süreci, kapsam?, ilkeleri, avantaj ve dezavantajlar? dikkate al?narak mevcut durumu ana hatlar?yla ortaya konulmu? olup, son bölümde sisteme ili?kin ki?isel analiz testi sunulmaktad?r.”
?ndir (PDF dosyas?, 184 KB)
Giri?imci Olabilir miyim?
kapak
Bu yay?n, LEDU Giri?imcilik Yay?n Dizisi kapsam?nda üretilmi?tir. Dizinin bu kitapç???, giri?imci adaylar?n?n kendi kendilerini s?nayarak güçlü ve zay?f yönlerini görmelerine, kendi i?ini kurma konusunda potansiyellerini yoklamalar?na yard?mc? olmaktad?r.
?ndir (PDF dosyas?, 84 KB)
Bir ?? Fikri Bulmak ve Test Etmek
kapakBu yay?n, LEDU Giri?imcilik Yay?n Dizisi kapsam?nda üretilmi?tir. Dizinin bu kitapç???n?n amac?, giri?imci adaylar?n? i? fikri arama yöntemleri hakk?nda bilgilendirerek kendilerine uygun bir i? fikri bulmalar?na yard?mc? olmakt?r.
?ndir (PDF dosyas?, 97 KB)
?? Kurmak ve Yönetmek
kapak
Bu yay?n, LEDU Giri?imcilik Yay?n Dizisi kapsam?nda üretilmi?tir. Dizinin bu kitapç???nda, i? kurma süreci ana hatlar?yla ele al?nmakta ve giri?imci adaylar?na ba?ar?l? bir i?letme kurabilmek için ipuçlar? verilmektedir.
?ndir (PDF dosyas?, 146 KB)
Giri?imciler ?çin ?? Plan? Rehberi
kapak
“Bu rehberin haz?rlan???nda temel amaç giri?imcileri yönlendirecek bir çal??ma sistemati?i geli?tirmek ve i? kurma noktas?na gerekli kapsamda yap?lm?? bir haz?rl?k sürecinden sonra ula?malar?n? sa?lamakt?r. Giri?imciler bu süreci, i? kurmak için gerekli tüm ara?t?rma sonuçlar?n?, hedeflerini ve planlar?n? gösteren i? planlar?n? haz?rlayarak tamamlayacaklard?r.”
?ndir (PDF dosyas?, 709 KB)
?? Plan? Dosyas?
kapak
Bu kitapç?k, “Giri?imciler ?çin ?? Plan? Rehberi”nin ek doküman?d?r.
?ndir (PDF dosyas?, 356 KB)
Pazarlama Plan? Rehberi
kapak
“Birçok giri?imci i? hayat?na ba?larken, haz?rlanm?? bir pazarlama plan?na sahip olmadan rekabet etmeye çal???r. Yo?un bir rekabet içinde yo?rulan ve mü?terilerle sürekli birliktelik yaratabilen ba?ar?l? bir giri?imcinin, ?pazarlama plan? benim kafamdad?r? dedi?ine çok rastlanabilmektedir. Ancak, daha sistemli olabilmek ve dü?ünceleri ka??da aktarabilmek, giri?imcinin ne yapmas? gerekti?ini netle?tirir ve daha karl? de?i?imleri yapabilmesine olanak sa?lar. ?yi bir pazarlama plan? ?ka??t üzerine dökülen, yo?un dü?üncelerdir? ya da ?daha etkin hareket edebilmek için dü?üncelerimizi sistematik hale getirmektir? denilebilir.”
?ndir (PDF dosyas?, 489 KB)
?? Plan? De?erlendirme Rehberi
kapak
Bu kitapç?kta, bir i? plan?n?n de?erlendirmesinde kullan?labilecek kriterler ve bir puanlama sistemi ortaya konmaktad?r.
?ndir (PDF dosyas?, 239 KB)
?irket Yap?lar? ve Kurulu? A?amalar?
kapak
Bu kitapç?kta, ?irket türleri hakk?nda k?sa bilgiler ve her bir ?irket türü için 2006 y?l?na ait detayl? kurulu? ad?mlar?, yakla??k süreler ve maliyetler yer almaktad?r. (Son güncelleme: 15 ?ubat 2007)
?ndir (PDF dosyas?, 281 KB)
??letme Mevzuat? ve Yükümlülükleri Rehberi
kapak
Bu yay?n, i?letmelerin tabi oldu?u ve farkl? kurulu?lar?n sorumluluk ve yetki alanlar?na giren mevzuat?n bir araya getirilerek giri?imcilere i? kurma ve i?letme faaliyetlerini sürdürme a?amalar?nda derli toplu bilgi sunabilmek amac?yla haz?rlanm??t?r. (Son güncelleme: 28 May?s 2007)
?ndir (PDF dosyas?, 957 KB)
Türkiye’de “KOB?’ler ?çin E?itim Hizmetleri” Pazar?
kapak
Bu yay?n, Avrupa E?itim Vakf? (ETF) deste?i ile gerçekle?tirilen bir ara?t?rma projesinin sonuç raporudur.
?ndir (PDF dosyas?, 1,3 MB)
Türkiye’de Giri?imcili?in Tarihçesi ve Giri?imcilerin Sosyolojik Profili
Geri kalm??l?kla yüz yüze olan toplumlar?n ya?ad?klar? psikolojik durumu; imrenme, çaresizlik ve suçlama olarak özetleyebiliriz…
?ndir (PDF dosyas?, 1,68 MB)
Sorumlu Giri?imcilik
Sorumlu giri?imcili?in anlam?, bir i?yerinin topluma pozitif katk?s?n? art?r?rken ayn? zamanda insanlar ve çevre üzerindeki negatif etkilerini en aza indirgeyecek ?ekilde çal??t?rabilmenin yoludur…
?ndir (PDF dosyas?, 1,04 MB)