Yazar arşivleri: admin

G?R???MC?L?K TEST?

 1. Bir i? kurmak ve bu i?te ba?ar?l? olmak için en önemli unsur a?a??dakilerden hangisidir?
  1. Sermaye
  2. Mü?teri/Pazar
  3. ?? fikri/Ürün
  4. Motivasyon ve s?k? çal??ma
 2. Bir yap?labilirlik(fizibilite) raporu haz?rlamaktaki temel amaç size göre a?a??dakilerden hangisidir?
  1. Sistemli çal??may? sa?lamak
  2. Gerekli ara?t?rmalar? yaparak alternatifli senaryolar haz?rlamak
  3. ?? fikrinin gerçekçi öngörülere dayan?p dayanmad???n? test etmek
  4. Yukar?dakilerin hepsi
 3. A?a??dakilerden hangisinde bilgi sahibi olmamak kuraca??n?z i?inizi en az etkiler?
  1. ?lgili pazara dair bilgi
  2. Genel muhasebe ve enflasyon muhasebesi
  3. Üretilen ürünle veya hizmetle ilgili bilgi
  4. Müzakere teknikleri
 4. Sizce a?a??dakilerden hangisi i? plan?n en önemli bölümüdür?
  1. Pazar ara?t?rmas?
  2. Finansal tablolar?n haz?rlanmas?
  3. Üretim plan?n?n haz?rlanmas?
  4. Organizasyonel yap?n?n haz?rlanmas?
 5. Günümüzde bir giri?imci için en önemli özellik a?a??dakilerden hangisidir?
  1. Cesaret
  2. Liderlik
  3. Yenilikçilik
  4. Rekabetçilik
 6. A?a??dakilerden hangisi giri?imcilik için kilit becerilerden biri de?ildir?
  1. Pazarlama ve sat??
  2. Yönetim
  3. Tek ba??na i?letmenin i?lerini yürütme
  4. ?leti?im
 7. A?a??dakilerden hangisi yapmak istedi?iniz bir i?ten vazgeçmenize sebep olacak güçtedir?
  1. Çok uzun ve yo?un çal??ma saatleri
  2. Ba?ar?s?z olma riski
  3. Plan ve program yapmak için uzun haz?rl?klar yapmak
  4. Hiçbirisi
 8. Bundan on y?l sonras? için hedefleriniz var m??
  1. Uzun dönem için hedeflerim var ama oraya nas?l ula?aca??m? bilmiyorum
  2. Sadece k?sa dönem için hedef belirlerim, on y?l sonras? için hiçbir fikrim yok
  3. Nereye nas?l varaca??m? belirledim ancak yeni seçeneklere de kap?m aç?k
  4. Hayat?m? günlük programlar?m
 9. Üzerinizde be? tane görev oldu?unda en önce hangisinden ba?lars?n?z?
  1. Gözümü en çok korkutandan
  2. En kolay görünenden
  3. Görevleri, yapabilecek ki?ilere havale eder ve koordinasyonu yürütürüm
  4. En k?sa zamanda bitirilebilecek gibi görünenden
 10. Üretece?iniz bir ürünle ilgili a?a??daki a?amalar? s?raya diziniz.
  1. Üretim kapasitesini belirlemek
  2. ?? fikrini belirlemek
  3. Pazar ara?t?rmas? yapmak
  4. Üretime ba?lamak
  5. Gerekli sermayeyi belirleyip, temin etmek
  1. 5,2,4,1,3
  2. 2,5,1,4,3
  3. 2,3,1,5,4
  4. 2,1,5,3,4

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal sosyal sorumluluk kavram? dünyada gün geçtikçe yayg?nla??yor. Kurumsal sosyal sorumluluk k?saca ?irketlerin daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katk?da bulunmalar? olarak tan?mlan?yor.

Türkiye’de de bu kavram do?rultusunda güzel örnekler olmas?na ra?men, bu konunun sistematik olarak ele al?nmad??? gözleniyor. NTV ve çe?itli ?irketlerin E?itim Gönüllüleri Vakf? ile i?birlikleri, rahmetli Vehbi Koç?un Türkiye Aile Planlamas? Vakf??na yapt??? katk?lar, Garanti Bankas??n?n Do?al Hayat? Koruma Derne?i ile gerçekle?tirdikleri projeler, Borusan??n Türkiye?nin tan?t?m?na yapt??? katk?lar ülkemizde gelece?e umutla bakmam?z? sa?layan sosyal sorumluluk örneklerini olu?turuyorlar.Ancak, dünyan?n önde gelen ?irketlerinin neredeyse yar?s? sosyal sorumluluk konusundaki performanslar? hakk?nda hesap veren raporlar? düzenli olarak yay?nlamaya ba?lam?? olmalar?na ra?men, Türk ?irketlerinin bu konudaki giri?imlerde yer alamad??? gözleniyor. Oysa, Türkiye?ye yabanc? sermaye gelmiyor, ülkemiz iyi tan?nm?yor diye yak?nmak yerine Türk ?irketlerinin de dünyadaki platformlarda aktif olarak yer almas? gerekiyor. Türkiye?nin dünya trendlerini yak?ndan takip etti?ini göstermek, ancak bu tip faaliyetlerin öncüleri aras?nda yer almakla sa?lanabilir. Uluslararas? camian?n sayg?n bir üyesi olabilmek için, Türkiye?nin hem “kurumsal sosyal sorumluluk” kavram?n? ya?ayan, hem de bu konunun öncülerinden oldu?unu iyi anlatabilen ?irketlere ihtiyac? var.

Dünya tarihinde ilk kez, dünya nüfusunun ço?unlu?u demokrasi ile yönetilen ülkelerde ve pazar ekonomisine dayal? ekonomik bir sistem içinde ya??yor. Ekonomik, teknolojik ve politik geli?meler dünyada herkesin birbirine olan ba??ml?l???n? art?r?yor. Refah düzeyinin geli?tirilmesi ve sürdürülebilir k?l?nmas? için bireylere oldu?u kadar kurumlara da önemli sorumluluklar dü?üyor. Ba?ta BM olmak üzere AB, OECD, Dünya Bankas? gibi uluslarüstü kurulu?lar “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kavram?na önem veriyorlar; çünkü, sürdürülebilir ekonomik geli?me için ?irketlerin içinde ya?ad?klar? ve etkin olduklar? topluma ili?kin bilgi ve ilgilerini geli?tirmeleri gerekiyor.

?irketlerin yerine getirmesi gereken dört temel sorumluluk var:

 1. Ekonomik -verimli ve kârl? olmak,
 2. Hukuki kanunlara uymak,
 3. Etik – kanunlar?n ötesinde toplumsal norm ve beklentilere uyumlu davranmak ve
 4. Sosyal toplumsal sorunlar?n çözümü için gönüllü katk?da bulunmak.

Kurumsal sosyal sorumluluk, do?rudan bu sorumluluklar?n son ikisini, ancak dolayl? olarak hepsini içeriyor. Çünkü, toplumun beklentilerine uyumlu olan, onun sorunlar?na ilgi gösteren kurumlar?n toplumda yaratt??? mutluluk, onlar?n daha mutlu çal??anlara, daha mutlu mü?terilere ve dolay?s?yla daha mutlu hissedarlara sahip olmalar? sonucunu getiriyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk, ?irketlerin daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katk?da bulunmas?d?r.

Son dönemlerde ciddi ?irketler kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili olarak gerçekle?tirdiklerini yayg?n olarak kamuoyu ile payla?may? bir politika haline getiriyorlar. Global Fortune 250 listesine giren ve 19 de?i?ik ülkede yerle?ik ?irketlerin neredeyse yar?s? (%45) 2002 y?l?nda insan haklar?, çevre ve payda? ili?kilerinde gerçekle?tirdikleri sonuçlar?, finansal sonuçlar? yay?nlad?klar? y?ll?k raporlar?yla birlikte yay?nlamaya ba?lad?lar. Üstelik, bunlar?n yakla??k 1/3?ü bu raporlarda yer alan bilgileri ba??ms?z kurulu?lara denetletiyorlar.

Kurumsal sosyal sorumluluk kavram?na önem veren ?irketler üç ana tema üzerinde taahhütte bulunuyorlar:

 1. Her ?eyden önce ?irketlerin ticari faaliyetlerini yürütürken kanuna, ahlak standartlar?na, insan haklar?na tam anlam?yla uyumlu davranmalar? ve faaliyetlerinin dünyan?n her yerinde çevreye verebilece?i zarar? en aza indirgemek durumunda olduklar?n? kabul etmeleri ve buna uygun davranmalar?.
 2. ?irket faaliyetlerinin sadece ?irketin içini de?il, ayn? zamanda piyasay?, tedarik piyasalar?n?, içinde ya?an?lan yöreyi, sivil toplum örgütlerini ve kamu sektörünü de etkiledi?inin ve tüm bu payda?lar ile i?birli?i içinde çal??ma gere?inin bilincinde olmalar?.
 3. Bu sorumlulu?un en ba?ta ?irket Yönetim Kurullar?, Yönetim Kurulu Ba?kanlar? ve Genel Müdürlerinin oldu?unun kabul edilmesi.

Bu kavram? ciddiye alan kurulu?lar, yönetimini de ayn? ciddiyetle yürütmek durumundalar. Dolay?s?yla ?irketler bu konudaki faaliyetleri de Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin iyi yönetim ilkeleri olarak ortaya koydu?u ilkelerle yönetilmesi önemli faydalar sa?layabilir. Etkin “kurumsal sosyal sorumluluk” bilincine sahip ?irketlerin en üst düzey yönetiminin bu konuda liderlik göstermesi, kendisi için bu kavram? ve sosyal payda?lar?n? net olarak tan?mlamas?, bu konudaki faaliyetlerini sonuç odakl? olarak yürütmesi ve yap?lanlar hakk?nda ?effafça hesap vermesi bekleniyor.

Liderlik gösterilmesi, ?irketin toplumsal sorumluluk ad?na hedeflerinin, ilkelerinin ve de?erlerinin net bir ?ekilde üst yönetim taraf?ndan kurum içi ve d???nda ileti?iminin yap?lmas? ve sahiplenildi?inin eylemlerle gösterilmesi olarak tan?mlan?yor.

Bu aç?dan ?irket liderlerinden, bu kavram?n ?irket için niçin faydal? oldu?unu ve ?irketin bu konudaki faaliyetlerini genel kurullarda, yat?r?mc?larla görü?melerde, y?ll?k raporlarda, kurum içi ve d??? çe?itli platformlarda dile getirmeleri bekleniyor. Ayr?ca, zamanlar?n?n bir k?sm?n?, dünyan?n daha iyi ya?an?l?r bir yer haline gelmesi için, sivil toplum örgütlerinde ve çe?itli platformlarda katk? yaparak kullanmalar? bekleniyor.