Yazar arşivleri: fatih

Fethiyede yatırım amaçlı satılık villalar

Fethiye Allah’ın Dünya’ya bağışladığı cennet olarak bilinir. Burada tatil yapmanın tarifi yoktur. Ölü deniz’e her yıl milyonlarca turist gelmektedir. Burada insanlar yeşille mavinin muhteşem uyumunda mükemmel bir yaz tatili geçirmekteler. Fethiye de konaklama imkanları ise oldukça fazladır.

Beyazit-2-Villa-1İngilizlerin en çok ilgi gösterdiği Fethiye de en çok dikkat çekenlerden birisi ise denizinin temizliğidir. Sularının kristalliği bambaşka olan Fethiye de baktığınızda denizin dibini görebilmektesiniz. İnsanlar burada hem tarihi hem de turistik açıdan da gelmekteler. Yıllar içinde pek çok ırk ve milletin yaşadığı Fethiye de insanlar tarihi güzelliklerini de gezmeden buradan ayrılmıyor. Pek çok farklı tarihi yapı ve kalıntısı olan kentin, tarih boyunca burada hüküm sürmüş tüm devletlere ait izler taşıması oldukça ilgi çekicidir. Ayrıca burada bulunan tatil köyleri ve plajları da her biri birbirinden güzel olup insanları buraya daha çok çekmektedir. Konaklama imkanları olarak burada da diğer turizm merkezlerinde olduğu gibi pek çok çeşitte konaklama imkanınız bulunmaktadır. Otellerden pansiyon ve apartlara kadar her türlü imkanınız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra villa veya yazlık kiralayarak da konaklayabilirsiniz. Lüks bir tatilden yana olanlar için ve bütçesi elverenler için bambaşka bir yaz tatili geçirmek villa kiralayarak ve burada yaz tatilini geçirerek mümkündür. İnsanlar villalarda sadece kendilerine ait havuzlarda ve kendi villalarına ait plajlarında tatil yapıp gürültü ve hareketlilikten uzak bir tatil geçirebilirler.

Baransel Grup Fethiyede satılık villa seçenekleri ile bu bölgede emlak konusunda öne çıkan firmalar arasında yer alıyor. Fethiye bölgesinde bulunan satılık emlaklara ulaşmak için lütfen tıklayın. Yazlık Hanem Fethiye

Villa kiralama işlemlerini internetten araştırıp gerekli yerlere ulaşabileceğiniz gibi gidip yerinde görüp istediğiniz ve beğendiğiniz villayı da kiralayabilirsiniz. Villalarda istediğiniz oda sayısı olanı seçip odalarda yatak sayısını kişi sayısına göre ayarlatabilirsiniz. Burada daha pek çok lükslük konusunda özellikleri değiştirip istediğiniz gibi bir yaz tatili yaşayabilirsiniz.

Islemlerimize Stop emri vermek

The Dollar and the PoundForex piyasalar?ndan i?lem yapmaya ba?lamadan önce mutlaka kendimizi demo platformlarda deneyerek psikolojimizi denememiz gerekir. ??lem açt???m?z zaman bu i?lemlere yapt???m?z analizler sonucu mutlaka stop emir fiyatlar? vermemiz gerekir. E?er kald?raç sistemi kullan?larak yap?lan i?lemlerde kesinlikle stop koymak sermaye korumak için vazgeçilmez bir durumdur. Piyasalarda ne kadar uzman olsan?z dahi stop emri vermeniz gerekir. Okumaya devam et

Aç?klanan Perakende sat??lar ve Üretici Fiyat ndeksi Rakamlar?n?n Piyasalara Yans?mas?.

Herkesin aç?klanmas?n? bekledi?i raporlar beklenen seviyelerde geldi. Ama raporlar? detayl? bir ?ekilde inceledi?imizde her iki raporunda tüketici harcamalar?n?n gerçek verilere ba?l? olmad???n? aç?kl?yor. Aç?klamalarla gelen Dolar’daki zay?flama ile hafta ba??ndan beri Japon Yeni kar??s?nda sürdürdü?ü yükseli?i durdurmu? oldu. Euro’ya kar?? sergiledi?i güçlü görünün devam etmektedir. Aç?klanan raporlar iyi gibi görünse de oyuncularda endi?eli bir hava olu?mas?na sebep oldu. Raporlar?n beklentilere cevap vermeme sebebi olarak geçti?imiz ay Petrol’a yap?lan %10.3 lük zam olarak görülmektedir. Raporlara genel olarak bak?ld???nda üretici fiyatlar?ndaki yükseli?, enerji maliyetlerinin yüksek olmas?ndan kaynakland???n? görebiliyoruz.

Geli?en olaylar?n ve haberlerin forex piyasalar?na etkisi 2

forex-currency-trading-710748Bir önceki yaz?m?zda haberlerin piyasalar etkisi ve birkaç örnek vererek sizlere nas?l yol izlemeniz gerekti?ini anlatm??t?k. Körfez sava?? sonras? olanlardan örnek alarak piyasalara ayak uydurmam?z gerekti?ini ç?karmam?z laz?m.

Yaz?lar? okuyan kullan?c?lar?m?zdan genelde hep ayn? soru geliyor. Sava? oldu ama ekonomi niye çok etkilenmedi. Yada ölümler oluyor ama ekonomi niye kötü etkilenmiyor gibi. Forex’te genel bir kal?ba göre i?lem yapmaman?z gerekir. Herkes sava? olacak ve sava? sonras? krizler olu?acak diye sat emirleri verdi. Herkes 120-150 piplik dü?ü?ler olmas?ndan sonra al vermeyi bekliyordu. Ama forex piyas? aksini kullanarak a??r? sat?? bask?na ra?men art?? gösterek bir çok kullan?c?y? yan?ltt?. Ama uzman olmayan ki?ilerin atlad??? bir nokta  vard? oda körfez sava??n?n ba?lama saati ve günüydü. Sava? ba?lad???nda etkilenecek borsa New York borsas? fakat sava? ba?lad???n New York Borsas? kapal? oldu?undan piyasa etkilenmeden hükümet ve askeriye taraf?ndan verilen ?i?me haberler sonras? piyasa kendini toparlam??t?. Forex’te yerine göre çok acele yerine göre bekleyerek i?lem yapmam?z gerekir. Sava? s?ras?nda en çok kâr sa?layan Japon piyasalar? olmu?tu. Herkesi bekledi?i olmu?tu. ?lk önce bir dü?ü? sonra yükseli?ler. Burada an? yakalayanlar bekleyen emirli i?lem yapanlar çok büyük kârlar sa?lam??t?r. Okumaya devam et

Gelen Haberle de?i?en piyasalar? analiz ederek Kâr sa?lamak

forex-picksGelen haberlerin piyasalara nas?l etki etti?ini bir önceki konumuzda size anlatm??t?k. Bazen gelen iyi haberler piyasada olumlu etki yapaca??n? yönünde beklentiler sonuçsuz ç?kar. Böyle durumlarda uzman oyuncular bu haberin tersi yönünde bir hareket sa?layaca??n? tahmin edebilirler. Yani gelen iyi haber art? yönde de?il de eksi yönde etki yapaca??n? tahmin etmemiz gerekir. Gelen haberler do?rultusunda piyasada dü?ü? bekleniyor ama piyasada dü?ü? olmay?p toparlanmalar oluyorsa bu piyasan?n güçlü durumda oldu?unu gösterir. Örnek olarak geçmi? y?llarda John F. Kennedy suikast u?rad??? zaman oyuncular hemen sat emri vererek ak?ll? i?lem yapt?klar?n? sanm??lar. Piyasalar ufak bir dü?ü? sonras? tekrar yükseli?e geçmi?ti. Birçok yat?r?mc? yanl?? analizin kurban? olmu?tu. Okumaya devam et

EUR/USD paritesindeki yükseli?

EUR/USD paritesinde dün ö?len saatlerinde görülen sert yükseli? uzmanlar?n aç?klamalar?na göre Bant stratejisinin etkili oldu?unu söylemi?lerdir. Haziran ay?n?n ortas?nda paritenin 1,3750 seviyelerinde ciddi anlamda destek seviyeleri belirlemi?ti Yap?lan bant tekni?i ile ayn? seviyeye tekrar gerilmi?tir. Bant seviyesinin üst noktas? olaran 1.4150 seviyeleri oldu?undan bu paritedeki yükseli? k?sa süreli olu?mayacakt?r. Avrupa Merkez Bankas?n?n yapt??? aç?klamalarda büyümenin 2011 y?l?ndan itibaren tekrar canlanaca?? yönündeki aç?klamalar EUR da i?lem yapacak oyunculara cesaret vermi?tir. Uzman oyuncular 2011 y?l?n?n çok uzun bir rakam oldu?undan bu haberlerin çok etki yapmayaca??n? ve Avrupa’da bir iyile?me olmad???ndan paritede i?lem yapacak olanlar?n piyasas? iyi takip etmeleri gerekir.

Piyasa Haberlerinin Forex Piyasalar?na etkisi

forex-400x290Forex piyasalar? ülkelerin iç ve d?? durumlar?na göre anl?k de?i?en bir platform oldu?u için ülkeler de ç?kan en ufak haberlerde ani de?i?meler olmas? mümkündür. Genelde borsada bir ekonomi haberi sunulmas? demek, aç?klanan faiz oranlar? AA firmas?n?n senetlerinde yükseli?e neden oldu gibi bir aç?klama gelir. Uzman ekonomistler genelde bu tepkilerin nedenlerini aç?klamazlar. Forex piyasalar? da borsa gibi ekonomi haberlerinden etkilenir. Örnek olarak Merkez bankas?n?n aç?klad??? faiz karar? ile dolar yükseli? yapt? gibi. E?er bu haberleri önceden tahmin edebilen ve bu haberlerin piyasalara nas?l etki yapabilece?ini tahmin edebilirseniz forex piyasalar?nda büyük paralar sizi bekliyor demektedir. Okumaya devam et

Scalping Nedir? Scalping Hangi Durumlarda Yasakt?r?

Forex-Trading

Forex Piyasalar?nda her oyuncunun farkl? i?lem yapma teknikleri vard?r. Kimisi uzun vadeli büyük kârlar hesaplayarak i?lem yaparlar. Kimi oyuncularda anl?k çok k?sa vadeli i?lemler yaparak küçük miktarlarda kârlar sa?layarak ve bunlar? s?k i?lemler ile destekleyerek piyasalarda sermaye art?r?m? yapmaya çal???rlar. Scalping yöntemi de bu k?sa vadeli i?lemlerin ad?na verilmi?tir. Forex’e ilk ba?layan kullan?c?lar do?ru arac? kurum seçmedikleri zaman scalping yüzünden hesap kapat?lmas? gibi durumlarla kar?? kar??ya kalabiliyorlar.Türkçemizde scalping sözcü?üne uygun bir kar??l?k yoktur. Bunu anl?k i?lemler ile k?saca vur-kaç olarak nitelendirebiliriz.
Peki Arac? Kurumlar Neden Scalping sebepli hesap kapatmas? yapar Okumaya devam et

?ngiltere Merkez Bankas? Faiz Karar? Aç?klamas?

Avustralya Merkez Bankas? faiz aç?klamas?ndan sonra ?ngiltere Merkez Bankas?’da faiz karar?n? aç?klad?. Piyasalar beklenen oranlar?n alt?n çok dü?ük seyide aç?klama yap?ld?. Seviye olarak Merkez Bankas? 50 baz puanda tutulaca?? aç?klamas? yap?lm??t?r. Ekonomiyi canl? tutmak için 125-130 milyar Pound varl?k al?m? yap?laca?? Merkez Bankas? taraf?ndan aç?klamalarda belirtilmi?tir.
Yap?lan bu aç?klama ile Pound Dolar kar??s?nda ani yükseli? ile 1.6260 seviyelerine ula?t?. Aç?klamalar?n önceden yanl?? tahminlerle i?lem yapan oyuncular bu aç?klamalardan sonra pozisyonlar?n? kapatmas? ile tahvil fiyatlar?nda dü?ü?ler olu?tu. Son gelen verilere göre ?ngiltere ekonomisinin çok iyi durumda olmad???n? anlayabiliyoruz. Merkez Bankas?n?n bu duruma müdahale etmemesi durumunda bu parite de i?lem yapanlar?n dikkatli olmas? gerekir.

Çin’de ya?anan olaylar?n JUAN’a etkisi

Çin Devlet Ba?kan?’n?n ülkesindeki etnik olaylardan kaynaklanan ayaklanmalar yüzünden G8 zirvesini aniden terk etmesi para biriminde ufak dalgalanma ya?anmas?na sebep oldu. Çin’deki ayaklanmalar Müslüman Uygur az?nl?klar? ile Çinliler aras?ndaki ekonomik düzensizlik yüzünden ç?kt??? bilinmektedir. Çin’de ya?anan bu ayaklanmalar ekonomiyi olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Çin para biriminin dolara kar?? yeni rezerv para birimi olarak ba?lama çal??malar? olumsuz sonuçlanm??t?r. Çin para birimi olan JUAN’n?n dolara kar?? duramayaca?? belirtilmi?tir. Çin’deki olaylar devam eder ve ekonomide bir düzelme olu?mazsa önümüzdeki günlerde Çin siyasetinde büyük sorunlar olu?maya ba?layacakt?r. Çin para birimi ile i?lem yapacak olan oyuncular i?lemlerini açmadan önce haberleri çok yak?ndan takip etmeleri gerekir.