Bir i? fikri bulabilmek!

Bir i? fikri bulmak

Bir i? fikri bulmak

Ara?t?rman?z? ba?latmadan önce, baz? temel noktalar oldu?unu bilmelisiniz. Herkes i? fikri ara?t?rabilir ve bulabilir de. I? ve e?itim geçmi?iniz geli?tirebilece?iniz fikirleri s?n?rlamaz. Örnekler:

  • Bisiklet tekerle?i bir veteriner taraf?ndan icat edildi
  • Frisbee bir f?r?nc? taraf?ndan icat edildi
  • M?s?r gevre?i bir çiftçi taraf?ndan geli?tirildi.

Aynen insanlar gibi, her fikrin bir “ömür dönemi (life cycle)” vard?r buna ürünün ömür dönemi denir ve a?a??da gösterilmi?tir.

Yukar?daki ?ekle bir bak?n?z. Gördü?ünüz gibi bir ürün; geli?tirme ile ba?layan sat??lar?n artt??? büyüme a?amas?, sonra sat??lar? artt?rman?n art?k pek mümkün olmad??? olgunluk / doyum a?amas? ve nihayet sat??lar?n dü?meye ba?lad??? gerileme a?amas?ndan ibaret bir seri a?amadan geçer. Bir 10-lobut bowling salonunu, bu ?ekildeki hangi a?amaya yerle?tirirsiniz? Büyüme? Doygunluk? Gerileme?

?? fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

  • Kendiniz yeni bir fikir geli?tirebilirsiniz
  • Ba?kas?n?n fikrini kopya edebilirsiniz veya de?i?tirerek kullanabilirsiniz
  • Ba?ka birisinden bir i? fikri sat?n alabilirsiniz

Belgenin devam?n? pdf olarak buradan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir