Kategori arşivi: Finans piyasas? forex incelemeleri

Günlük sektör analizleri, Finans piyasas? ve forex incelemeleri.

Aç?klanan Perakende sat??lar ve Üretici Fiyat ndeksi Rakamlar?n?n Piyasalara Yans?mas?.

Herkesin aç?klanmas?n? bekledi?i raporlar beklenen seviyelerde geldi. Ama raporlar? detayl? bir ?ekilde inceledi?imizde her iki raporunda tüketici harcamalar?n?n gerçek verilere ba?l? olmad???n? aç?kl?yor. Aç?klamalarla gelen Dolar’daki zay?flama ile hafta ba??ndan beri Japon Yeni kar??s?nda sürdürdü?ü yükseli?i durdurmu? oldu. Euro’ya kar?? sergiledi?i güçlü görünün devam etmektedir. Aç?klanan raporlar iyi gibi görünse de oyuncularda endi?eli bir hava olu?mas?na sebep oldu. Raporlar?n beklentilere cevap vermeme sebebi olarak geçti?imiz ay Petrol’a yap?lan %10.3 lük zam olarak görülmektedir. Raporlara genel olarak bak?ld???nda üretici fiyatlar?ndaki yükseli?, enerji maliyetlerinin yüksek olmas?ndan kaynakland???n? görebiliyoruz.

EUR/USD paritesindeki yükseli?

EUR/USD paritesinde dün ö?len saatlerinde görülen sert yükseli? uzmanlar?n aç?klamalar?na göre Bant stratejisinin etkili oldu?unu söylemi?lerdir. Haziran ay?n?n ortas?nda paritenin 1,3750 seviyelerinde ciddi anlamda destek seviyeleri belirlemi?ti Yap?lan bant tekni?i ile ayn? seviyeye tekrar gerilmi?tir. Bant seviyesinin üst noktas? olaran 1.4150 seviyeleri oldu?undan bu paritedeki yükseli? k?sa süreli olu?mayacakt?r. Avrupa Merkez Bankas?n?n yapt??? aç?klamalarda büyümenin 2011 y?l?ndan itibaren tekrar canlanaca?? yönündeki aç?klamalar EUR da i?lem yapacak oyunculara cesaret vermi?tir. Uzman oyuncular 2011 y?l?n?n çok uzun bir rakam oldu?undan bu haberlerin çok etki yapmayaca??n? ve Avrupa’da bir iyile?me olmad???ndan paritede i?lem yapacak olanlar?n piyasas? iyi takip etmeleri gerekir.

?ngiltere Merkez Bankas? Faiz Karar? Aç?klamas?

Avustralya Merkez Bankas? faiz aç?klamas?ndan sonra ?ngiltere Merkez Bankas?’da faiz karar?n? aç?klad?. Piyasalar beklenen oranlar?n alt?n çok dü?ük seyide aç?klama yap?ld?. Seviye olarak Merkez Bankas? 50 baz puanda tutulaca?? aç?klamas? yap?lm??t?r. Ekonomiyi canl? tutmak için 125-130 milyar Pound varl?k al?m? yap?laca?? Merkez Bankas? taraf?ndan aç?klamalarda belirtilmi?tir.
Yap?lan bu aç?klama ile Pound Dolar kar??s?nda ani yükseli? ile 1.6260 seviyelerine ula?t?. Aç?klamalar?n önceden yanl?? tahminlerle i?lem yapan oyuncular bu aç?klamalardan sonra pozisyonlar?n? kapatmas? ile tahvil fiyatlar?nda dü?ü?ler olu?tu. Son gelen verilere göre ?ngiltere ekonomisinin çok iyi durumda olmad???n? anlayabiliyoruz. Merkez Bankas?n?n bu duruma müdahale etmemesi durumunda bu parite de i?lem yapanlar?n dikkatli olmas? gerekir.

Çin’de ya?anan olaylar?n JUAN’a etkisi

Çin Devlet Ba?kan?’n?n ülkesindeki etnik olaylardan kaynaklanan ayaklanmalar yüzünden G8 zirvesini aniden terk etmesi para biriminde ufak dalgalanma ya?anmas?na sebep oldu. Çin’deki ayaklanmalar Müslüman Uygur az?nl?klar? ile Çinliler aras?ndaki ekonomik düzensizlik yüzünden ç?kt??? bilinmektedir. Çin’de ya?anan bu ayaklanmalar ekonomiyi olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Çin para biriminin dolara kar?? yeni rezerv para birimi olarak ba?lama çal??malar? olumsuz sonuçlanm??t?r. Çin para birimi olan JUAN’n?n dolara kar?? duramayaca?? belirtilmi?tir. Çin’deki olaylar devam eder ve ekonomide bir düzelme olu?mazsa önümüzdeki günlerde Çin siyasetinde büyük sorunlar olu?maya ba?layacakt?r. Çin para birimi ile i?lem yapacak olan oyuncular i?lemlerini açmadan önce haberleri çok yak?ndan takip etmeleri gerekir.

Avustralya Merkez Bankas?n?n Faiz Aç?klamas?

Avustralya Merkez Bankas? para stratejisinde herhangi bir de?i?iklik yapmadan faiz oranlar?n? %3 olarak belirtti. Dünya ekonomisinde bu rakamlar sanayi bazl? ülkeler aras?nda en yüksek de?er olarak bilinir.
Yap?lan bu aç?klamada Avustralya’da faiz oranlar?n?n sabit tabana oturamad??? ve ekonomideki geli?im ve büyüme de?er kaybederse, bu y?l?n sonlar?nda faiz oranlar?nda en alt seviye olarak 30 duruma göre 45-50 baz puan indirim yap?labilir.
Avustralya ekonomisine genel bak?ld???nda ve rakamlar incelendi?inde ileriki dönemlerde Avustralya ekonomisinde çatlaklar olu?aca??na dair i?aretler veriyor.

Alt?ndaki Dalgalanmalar?n Sonucu

Alt?n piyasalar? son haftalard?r üzerinde tart???lan piyasalardan biri olmu?tur.Alt?ndaki dalgalanmalar nirvana seviyesini geçememi?tir.Alt?n paritesinde al?m yapan kullan?c?lar?n beklentisi bu durum kar??s?nda hayal k?r?kl??? ile sonuçlanm??t?r.Gann göstergesinden yararlan?larak teknik analize bak?ld???nda alt?nda tehlikeli durumlar görülmektedir.Temel analiz ile bak?ld???nda da ekonomik durumlar yüzünden alt?ndaki bu yükselmeme tehlikeli olarak görülmektedir.Fakat unutulmamal?d?r ki alt?n mutlaka yükselecek inanc? devam etmektedir.Teknik analiz ile bak?ld???nda alt?nda gann göstergelerinde alt?n?n yükselece?i beklentisini desteklemektedir.Alt?na yat?r?m yapacak kullan?c?lar?n sa?lam sermaye ile alt?na yat?r?m yapmas? gerekir.

Amerikan Dolar?(USD) Dalgalanmalar ne zaman kadar devam edecek?

New York piyasas? kapan?? esnas?nda di?er önemli para piyasalar? kar??nda yüksek dereceklerde de?er kazanmak kaydetti. Dolardaki dalgalanmalar?n küçük derecelerde olmas? y?l sonu ortalamalar?na göre durumu riskte gösterdi. New York piyasas? aç?ld??? anca ilk önce GBP kar??s?nda de?er kaybetmeye ba?lam??t?r.Fakat USD yat?r?mc?lar? h?rç?n al??lar ile dengeyi tutturmaya sa?lama çal??malar ba?lam??t?r.Tüketici rakamlar? Okumaya devam et

EURUSD Analizi

Sanc?l? bir haftadan sonra yat?r?mc?lar?n gözü EURUSD partisine çevrilmi? bir durumdad?r.Bu hafta bu pariteye yat?r?m yapacak yat?r?mc?lar?n çok iyi bir analiz süreci geçirmi? olmalar? gerekir.Bütün risk seviyelerini geçen haftaya göre ayarlam?? olmalar? gerekir.Hareketli bir ban içine giren ve 1.40 seviyelerinde ba?layan parite bu haftada hareketli geçece?ini göstermi?tir.

Tepki al?mlar?n geli?mesi halinde EURUSD paritesi  1.4140 seviyelerine do?ru ç?k?? gösterecektir.Yat?r?mc?lar?n al-sat yapmadan önce tepki al?mlar?na göre fikir yürütmeleri gerekir.K?sa vadeli izlenmesi gereken destek band? 14010-1.3970 seviyeleri olabilir. Bu seviyelere geldikten sonran tepki al?mlar?n?n ba?lanmas? beklenir. Hafta hareketli bir hafta olaca??ndan dolay? k?r?lmalar olmas? çok normaldir. Bu k?r?lmalar? iyi de?erlendiren yat?r?mc?lar bu haftay? kârl? kapatacaklard?r.

USDTRY Paritesinin haftal?k durumu

Bu haftay? dalgalanmalar ile geçiren EurUsd Paritesi önümüzde haftaya piyasadaki aç?klamalara göre Euronun de?er kazanaca??n? tahmin ediyorum.Usd/TRY paritesinde hafta içindeki fiyatlara bakt???m?zda 1.5560 seviyelerindeki önemli say?lacak dirençleri görüyoruz.Hafta içindeki dalgalanmalarda 1.5560 dirençi belirli aral?klarda geçilmeye çal???ld?.Fakat direnç geçilme i?lemi ba?ar?l? olamad?.Haftaya güçlü ba?layacak olan USD  1.5560 dirençi geçecektir. Taban olarak 1.5650 seviyesini görebiliriz.Dolar?n TL  kar??s?nda de?er kazanmas? önümüzdeki hafta devam edecektir. Haftan?n ilk saatlerini piyasalar? biraz inceleyerek hareket etmek yat?r?mc?lar için faydal? olacakt?r.