Kategori arşivi: forex

Islemlerimize Stop emri vermek

The Dollar and the PoundForex piyasalar?ndan i?lem yapmaya ba?lamadan önce mutlaka kendimizi demo platformlarda deneyerek psikolojimizi denememiz gerekir. ??lem açt???m?z zaman bu i?lemlere yapt???m?z analizler sonucu mutlaka stop emir fiyatlar? vermemiz gerekir. E?er kald?raç sistemi kullan?larak yap?lan i?lemlerde kesinlikle stop koymak sermaye korumak için vazgeçilmez bir durumdur. Piyasalarda ne kadar uzman olsan?z dahi stop emri vermeniz gerekir. Okumaya devam et

Geli?en olaylar?n ve haberlerin forex piyasalar?na etkisi 2

forex-currency-trading-710748Bir önceki yaz?m?zda haberlerin piyasalar etkisi ve birkaç örnek vererek sizlere nas?l yol izlemeniz gerekti?ini anlatm??t?k. Körfez sava?? sonras? olanlardan örnek alarak piyasalara ayak uydurmam?z gerekti?ini ç?karmam?z laz?m.

Yaz?lar? okuyan kullan?c?lar?m?zdan genelde hep ayn? soru geliyor. Sava? oldu ama ekonomi niye çok etkilenmedi. Yada ölümler oluyor ama ekonomi niye kötü etkilenmiyor gibi. Forex’te genel bir kal?ba göre i?lem yapmaman?z gerekir. Herkes sava? olacak ve sava? sonras? krizler olu?acak diye sat emirleri verdi. Herkes 120-150 piplik dü?ü?ler olmas?ndan sonra al vermeyi bekliyordu. Ama forex piyas? aksini kullanarak a??r? sat?? bask?na ra?men art?? gösterek bir çok kullan?c?y? yan?ltt?. Ama uzman olmayan ki?ilerin atlad??? bir nokta  vard? oda körfez sava??n?n ba?lama saati ve günüydü. Sava? ba?lad???nda etkilenecek borsa New York borsas? fakat sava? ba?lad???n New York Borsas? kapal? oldu?undan piyasa etkilenmeden hükümet ve askeriye taraf?ndan verilen ?i?me haberler sonras? piyasa kendini toparlam??t?. Forex’te yerine göre çok acele yerine göre bekleyerek i?lem yapmam?z gerekir. Sava? s?ras?nda en çok kâr sa?layan Japon piyasalar? olmu?tu. Herkesi bekledi?i olmu?tu. ?lk önce bir dü?ü? sonra yükseli?ler. Burada an? yakalayanlar bekleyen emirli i?lem yapanlar çok büyük kârlar sa?lam??t?r. Okumaya devam et

Gelen Haberle de?i?en piyasalar? analiz ederek Kâr sa?lamak

forex-picksGelen haberlerin piyasalara nas?l etki etti?ini bir önceki konumuzda size anlatm??t?k. Bazen gelen iyi haberler piyasada olumlu etki yapaca??n? yönünde beklentiler sonuçsuz ç?kar. Böyle durumlarda uzman oyuncular bu haberin tersi yönünde bir hareket sa?layaca??n? tahmin edebilirler. Yani gelen iyi haber art? yönde de?il de eksi yönde etki yapaca??n? tahmin etmemiz gerekir. Gelen haberler do?rultusunda piyasada dü?ü? bekleniyor ama piyasada dü?ü? olmay?p toparlanmalar oluyorsa bu piyasan?n güçlü durumda oldu?unu gösterir. Örnek olarak geçmi? y?llarda John F. Kennedy suikast u?rad??? zaman oyuncular hemen sat emri vererek ak?ll? i?lem yapt?klar?n? sanm??lar. Piyasalar ufak bir dü?ü? sonras? tekrar yükseli?e geçmi?ti. Birçok yat?r?mc? yanl?? analizin kurban? olmu?tu. Okumaya devam et

Piyasa Haberlerinin Forex Piyasalar?na etkisi

forex-400x290Forex piyasalar? ülkelerin iç ve d?? durumlar?na göre anl?k de?i?en bir platform oldu?u için ülkeler de ç?kan en ufak haberlerde ani de?i?meler olmas? mümkündür. Genelde borsada bir ekonomi haberi sunulmas? demek, aç?klanan faiz oranlar? AA firmas?n?n senetlerinde yükseli?e neden oldu gibi bir aç?klama gelir. Uzman ekonomistler genelde bu tepkilerin nedenlerini aç?klamazlar. Forex piyasalar? da borsa gibi ekonomi haberlerinden etkilenir. Örnek olarak Merkez bankas?n?n aç?klad??? faiz karar? ile dolar yükseli? yapt? gibi. E?er bu haberleri önceden tahmin edebilen ve bu haberlerin piyasalara nas?l etki yapabilece?ini tahmin edebilirseniz forex piyasalar?nda büyük paralar sizi bekliyor demektedir. Okumaya devam et

Scalping Nedir? Scalping Hangi Durumlarda Yasakt?r?

Forex-Trading

Forex Piyasalar?nda her oyuncunun farkl? i?lem yapma teknikleri vard?r. Kimisi uzun vadeli büyük kârlar hesaplayarak i?lem yaparlar. Kimi oyuncularda anl?k çok k?sa vadeli i?lemler yaparak küçük miktarlarda kârlar sa?layarak ve bunlar? s?k i?lemler ile destekleyerek piyasalarda sermaye art?r?m? yapmaya çal???rlar. Scalping yöntemi de bu k?sa vadeli i?lemlerin ad?na verilmi?tir. Forex’e ilk ba?layan kullan?c?lar do?ru arac? kurum seçmedikleri zaman scalping yüzünden hesap kapat?lmas? gibi durumlarla kar?? kar??ya kalabiliyorlar.Türkçemizde scalping sözcü?üne uygun bir kar??l?k yoktur. Bunu anl?k i?lemler ile k?saca vur-kaç olarak nitelendirebiliriz.
Peki Arac? Kurumlar Neden Scalping sebepli hesap kapatmas? yapar Okumaya devam et

Egonuzun Kurban? Olmayan?z

fffForex piyasalar?nda i?lem yapacak kullan?c?lar ilk önce ara?t?rmalar yapar makaleler okurlar. ?uan bu makaleyi okudu?unuz gibi. Birçok uzman s?fat?ndaki ki?ilerin forex piyasas?nda yapt??? i?lemleri hikaye ?eklinde anlat?rlar. Egolar?n?n sonucu sizlere hikaye olarak sunarlar. Büyük egolar?n büyük kazançlar sonucu büyük hüsranlar? anlat?rlar. Yeni ba?layan ki?iler bu büyük kazançlar? duyduklar? zaman ben kaybetmem, Ben onun yapt??? hatay? yapmadan i?lemlerimi kapat?r?m gibi dü?üncelere kapan?rlar. Dünyada birçok ünlü ki?inin forexten zengin oldu?unu fakat birçok ünlü ki?inin forexten iflas etti?ini bilirsiniz.

Örnek verecek olursak. Jammy ad?nda Amerikal? 10.000$ ile ba?lad??? sermayesini bir y?l?n sonunda 350 milyon dolar yapt???n? anlatm??t?r. Bu herkesin egolar?n? harekete geçirmi?tir. Fakat dünyan?n ünlü bankalar?ndan birinin sahibi olan Leeson Barings’in forexte bankas?n? kaybetti?ini de unutmam?z gerekir. Bu örneklerden ç?karaca??m?z sonuç; insanlar?n belli bir süre büyük kazançlar sa?lad?ktan sonra egolar?n?n kurban? olup bütün sermayelerini kaybetmeleridir. ?nsanlar özür olabilmek için ilk önce egolar?n? dizginlemeleri gerekir.??lem yaparken unutulmamas? gereken durum oyuncular?n her zaman piyasaya kar?? oynad?klar? fakat piyasan?n bu durumu hiç ald?rmad???d?r. Siz h?rslar?n?z ile oynar piyasadan intikam almaya kalkarsan?z bu sadece size zarar verecektir. ??lemleriniz ile egolar?n?z? ayr? tuttu?unuz zaman kazanacaks?n?z demektir.Piyasaya kendinizi kan?tlamak yerine para kazanmaya çal??mal?s?n?z. Okumaya devam et

Dalgal? ve H?zl? de?i?ken Piyasalarda i?lem yapmak.

forex1Gün içinde k?sa vadeli i?lem yapacak olan ki?ilerin seçecekleri paritenin h?zl? de?i?en hareketlerin yeterli olmas? gerekir. ??lem yapaca??m?z paritede verece?imiz i?lem emirlerinin a??r? derecede kaymaklardan etkilenmemesi için paritenin yeterli seviyedeki likiditeye ula?mas? gerekir. ??lem yapaca??m?z piyasay? seçerken bu dalgalanmalar?n geçici olmamas? önemlidir. Seçti?imiz paritedeki dalgalanmalar?n kal?c? olmas? bizim emirlerimiz için önemlidir. Paritede seçiminde bu faktörü göz önünde bulundurmak gerekir.

Gün içinde al?m sat?m yapacak oyuncular?n günlük zaman dilimlerinde do?ru zaman seçmeleri gerekir. Çünkü yapaca??m?z i?lemleri o paritenin dalgalanmas?ndan ve günlük de?i?ken fiyatlar üzerinden gerçekle?tirece?iz. Gün içinde i?lem yapacak olan oyuncular?n en sad?k dostlar? bu de?i?ken fiyatlard?r.Bu de?i?kenlikleri iyi analiz eden ki?iler forex platformlar?nda sa?lam emirler verir. Gün içinde k?sa vadeli i?lem yapacak oyuncular genelde küçük ama s?k Kâr  yapmay? hedeflemi?tir. Bu sebepten dolay? bu dalgalanmalar sizin istedi?iniz ?ekilde i?lem yapman?za olanak sa?layacakt?r. Okumaya devam et

Günlük K?sa vadeli i?lemlerde Kâr yapmak için Uygun Zaman Aral???na odaklanmak

forex

Forex piyasalar?nda günlük k?sa vadeli i?lemlerde kar yapmak için Disiplinli olmak ve Risk Faktörünü kontrol alt?nda tutma hakk?nda sizlere bilgi vermi?tik.Gün içinde k?sa vadeli i?lemlerde sermaye art?rmak için di?er önemli faktör Uygun Zaman aral???n? yakalamak ve o zamana odaklanmakt?r.Yaz?lar?m?z? s?ras? ve özenli bir ?ekilde okuman?z sizin Forex piyasas?nda i?lem yaparken kaybetme riskinizi azaltacakt?r.
Uygun Zaman Aral???n? Bulmak ve O Zaman Aral???n? Odaklanmak.

Gün içi k?sa vadeli i?lem yapan oyuncular ilk hedef olarak paritede ki gün içi dalgalanmalar? yakalamas? gerekir. Yapaca??n?z i?lemler günlük i?lem olaca?? için bu dalgalanmalar sayesinde i?lemlerinizi sürdürebilirsiniz. K?sa vadeli günlük i?lem yapan oyuncular paritenin ve piyasan?n yar?n veya daha sonra ki günlerde nas?l olaca?? ilgilendirmez. Çünkü sizin i?leminiz gün içinde ba?lay?p ayn? gün bitecektir. Bu yüzden yapaca??n?z i?lem aral???n? çok iyi seçmek ve o zaman aral???na çok iyi odaklanmak gerekir.Günlük i?lem yapacak olan oyuncular yap?lan hesaplamalara göre 1 veya 10 dakikal?k grafikleri kullanarak i?lemlerini yapmalar? gerekir.Bu k?sa zaman i?lemlerde kullan?lacak grafiklerin çubuk grafikler olmas? gerekir.Çubuk grafikler gün içindeki k?sa vadeli hareketleri en iyi ?ekilde gösteren grafiklerdir.Bu grafiklere odaklanmak forex piyasas?nda i?lem yapan oyunculara her zaman fayda sa?lamaktad?r.Fakat sadece çubuk grafiklerini kullanacaks?n?z diye bir kural yoktur. Geni? zaman aral?kl? grafikleri de ayn? anda kullanarak piyasa durumu hakk?nda daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Baz? oyuncular k?sa vadeli i?lem yapacaklar? zamanlarda 4 saatlik grafikleri kullanarak piyasan?n geçen haftadaki durumunu inceleyerek hareket tiplerini analiz ederler. E?er yatay hareketler mevcutsa al?m sat?m yaparken sadece destek ve direnç seviyeleri aras?nda i?lem yapmalar? uygun olacakt?r. E?er zaman aral?klar?nda bir trend olu?uyorsa uzun zaman aral?klar?nda al?m sat?m yapmak daha uygun olacakt?r.

Kozmetik ürünleri alabilece?iniz tek yer.Online ucuz uçak bileti alman?n tam zaman?.Türkiyenin en iyi magazin haberleri sitesi.En iyi fiyatlarda emlak ilanlar? bulabileceksiniz.Nakliyat firmas? olan evden eve nakliyat uygun fiyatlarda.

Forex Platformlar?nda Günlük k?sa vadeli i?lemlerde Risk Kontrolü ile Kâr yapmak

forex14

Günlük K?sa vadeli i?lemlerde Kâr yapma yaz?lar?m?zdan Disiplin kontrolünden bir önceki yazm??ta bahsetmi?tik. Günlük k?sa vadeli i?lemler ile kâr yapacak kullan?c?lar?n bütün yaz?lar? özenle ve dikkatlice okumalar? yapacaklar? i?lemlerde risk seviyesinin azaltmas?na yard?mc? olacakt?r.
Günlük K?sa vadeli i?lemlerde kâr yapmak için önemli olan di?er bir faktörler risk kontrolüdür.
Forex Platformlar?nda i?lem yaparken Risk Kontrolü Okumaya devam et

Forex Platformlar?nda Günlük Kârl? ??lem Yapmak

forex11
Forex Piyasalar? dünyan?n en h?zl? ekonomi piyasas?d?r. Forex platformlar?nda günlük i?lemler gerçekle?tirmek uzun vadeli i?lemlere göre çok kârl? olabilir.K?sa vadeli gün içi i?lem yapmak ve kâr elde etmek için ilk önce i?lem yapaca??m?z piyasay? çok iyi analiz etmek ve tan?mak gerekir.Forex piyasas? basma kal?p bir piyasa olmad??? için her piyasan?n her paritenin kendi özgü davran??lar? vard?r.Günlük k?sa vadeli i?lem yapacak olan ki?iler piyasan?n sadece o günkü durumu ile ilgilenirler.Gün içinde gelebilecek haberlere göre i?lem yaparlar. Uzun vadeli yapanlara göre daha riskli bir yöntem oldu?u zamanlar olmu?tur. Sermaye durumu iyi olanlar günlük k?sa vadeli i?lemlerde büyük kârlar sa?layabilirler. Okumaya devam et