Kategori arşivi: forex

Yeni ba?layanlar?n Forex’te yapt??? hatalar

Forex2

Forex piyasas? d??ar?dan bak?ld???n biraz risk alarak çok kolay yoldan para kazanmak gibi görülsene içine girildikçe çokta kolay olmad???n? görebiliyoruz. Forex’e yeni ba?layan kullan?c?lar bilgi eksiklerinin az olmas? gerekli uzman e?itimi almamalar?ndan dolay? her acemin yapt??? hatalar? yapmaktad?r. Sizler bu hatalar? aç?klayarak ilk ba?lamada kaybetme ihtimalinizi biraz azaltman?z? sa?layaca??z.

Forex’te ilk defa tan??acaklar , ilk defa gerçek para ile i?lem yapacaklar?n hatalar? ?unlard?r;

1-Zarar olan pozisyonlar?n?za art?r?m yada ekleme yapmay?n?z.

Bir parite üzerinde i?lem yapt?n?z  ve sat?? pozisyonu açt?n?z.Ama verdi?im i?lemde fiyat dü?ece?ine artmaya devam ediyor.?uan zarar ediyorsunuz.Ama yapt???n?z incelemelere o kadar çok güveniyorsunuz ki kesin bu fiyat dü?ecek deyip haz?r artm?? olan pariteye bir daha sat i?leme uyguluyorsunuz.E?er tahmininiz tutarsa istedi?iniz kâr? yapacaks?n?z.E?er tutmazsa ve yeni ba?lad???n?z için az sermaye ile i?lem yap?yorsan?z muhtemelen marjin seviyesindeki riskten dolay? otomatik olarak pozisyonlar kapat?lacak ve sizin dü?medi?inizi bekledi?iniz seviyeye gelmeden zarar i?lemi kapatm?? olacaks?n?z.Bu sadece bir olas?kt?r.Bu yüzden kesinlikle zararda olan i?lemlerinize art?r?m yapmay?n?z. Okumaya devam et

Forex’i Etkileyen Önemli Faktörler

forex1Forex’i Etkileyen Önemli Faktörler

Dünya para piyasalar? birçok faktörlerden etkilenir.Bu etkileri duruma göre arz,talep yöntemiyle dengede tutulur.Arz talep miktarlar?n?n dengesinin de?i?mesi döviz fiyatlar?n?n de?i?mesine neden olmaktad?r.Forex piyasas? dünyan?n en h?zl? faktörlere göre etkilenen ticari platformudur. Forex Piyasas? 3 önemli faktörden etkilenir.Bunlar;

Siyasi Faktörler
Ekonomik Faktörler
Psikolojik Faktörlerdir.

Forex Piyasas?n? Etkileyen Siyasi Faktörler.

Bir ülkede siyasi belirsizlik olu?mu? ise burada bir güvensizlik olaca??ndan ülke ekonomisini negatif yönde etkiyecektir.Buda ülke ekonomisi için kötü sonuçlar do?uracakt?r.Siyasi faktörlerde bölgeler çok önemli ayn? bölgeye ba?l? di?er ülkeleri kendileri aras?nda siyasi ba?lar ekonomi piyasalar?na etki etmektedir. Ülkelerde bulunan kar??t görü?ler aras?ndaki çat??malar para piyasalar?n? etkilemektedir. Türkiye’de oldu?u gibi dünyan?n her ülkesinde kar??t görü?lerin çat??mas? ekonomiyi eksi yönde etkilemektedir. Okumaya devam et

Forex ??lem Yapma

OswlzForexForex’te i?lem yapma önceki senelerde oldu?u gibi kar???k de?ildir.Geçmi? y?llarda forex kullan?m? bir yat?r?m arac? olarak ke?fedilmemi?ti. Forex kullanan ki?iler ekonomiye yön veren ki?ilerdi.Günümüz teknoloji geli?mesi ile art?k herkes forex kullanmas? mümkün k?l?nd?.Online i?lem yaparak herkesin kullan?m? sa?land?.Bireylerin forex kullanabilmesi için arac? kurumlar çok farkl? ?ekilde imlanlar sunmaya ba?lam??t?r. Forex ülkemizde çok yayg?n olmamas?na ra?men yabanc? ülkelerde birinci s?rada yat?r?m arac? olarak görünmektedir.Elindeki sermayesini gereksiz yat?r?mlar yaparak sermayelerini kaybetmeleri yerine forexte uzman bir ekip ile yat?r?m yaparak sermayelerini art?rabilirler.

Küçük ölçekti bireysel ki?ilerin forex kullan?m? 1994-1995 y?llar?nda arac? kurumlar?n kurulmas? ile ba?lam??t?r.Bu kurumlar kullan?c?lar?na Piyasalar?n aç?k oldu?u zamanlarda 24 saat veri ak??? sa?lamaktad?r. Arac? kurumlar kullan?c?lar?na di?er bir de?i?le mü?terilerine kolayl?k sa?lamak için birçok yenilik yapm??lard?r.

Bunlar;
Anl?k haber Ak???
Piyasa Analizi
Teknik Analiz
Pariteler aras? Analiz

Ekonomi dünyas? ve Genel ekonomiye etki edecek haber ak??? sa?lamak gibi Okumaya devam et

Forex Piyasas?nda etkili olan Fed Faiz Oranlar?n?n etkileri

forex

Forex piyasas? bir çok etkenden etkilenmektedir. Bunlar?n ba??nda FED’in belli dönemlerde aç?klad??? faiz oranlar?d?r.Forex ve finans dünyas? FED’in bu aç?klamalar?nda en hassas oldu?u dönemdir.Ekonomi belli bir süre negatif yönde hareket etmeye ba?lad??? zaman FED faiz oranlar?nda bildirimler yapmaktad?r.

FED faiz oranlar?n? dü?ürürse ne Olur?

En çok sorulan sorulardan bir tanesini bu ba?l?k alt?nda yan?tlamaya çal??acaz. Fed faizlerde indirime gitmesi demek ekonomi ve finans piyasalar?n?n pozitif yönde canlanmas? demektir. Fed dü?ük faiz oranlar?n?n ekonomi üzerinde etkisinin pozitif olmas?ndan dolay? belli zamanlarda bu aç?klamalar? yapmaktad?r.

Faiz dü?mesi ile ekonomi canlanmas? aras?ndaki farkl? ki?ilerin harcamalar? ile orant?l? örnekleyebiliriz. Bunun nedeni bireyler ellerindeki sermayeleri bankalara yat?r?rlar. Bu faizlerin dü?mesi demek bireylerin nakit paralar? bankada tutmamas? ve harcama yapmalar?na yönlenmelerini sa?lar. Piyasada sa?lanan bu hareket ile ekonomide hareket ba?lar. Bireylerin yapm?? oldu?u harcamalar sayesinde harcamaya indeksli olan üretimde artmaktad?r.

FED’in faiz dü?ürmesi ile banka kredisi ile yat?r?m yapan yat?r?mc?lar kredi faizlerinin dü?mesi ile yat?r?m oranlar?n? art?r?rlar .Bu ?ekilde piyasada i? hacmi geni?leyece?inden ekonomide canlanma olu?ur. Bu yat?r?mlar?n artmas? sonucu ülkelerin i?siz rakamlar?nda yat?rama indeksli talep sonucu  eleman ihtiyac? do?acakt?r. Sonuç olarak faiz indirimi ile piyasalarda iki yönde geli?en harcama ve yat?r?mlar ekonomi piyasalar?n? canland?rmaktad?r. Okumaya devam et

Forex Nedir?

Türkiye’de forex diye adland?r?lan di?er ülkelerde FX olarak adland?r?lan bu piyasan?n ?ngilizce ismi Foreign Exchange’ dir. Terim anlam? olarak piyasalar aras? para de?i?tirme olarak geçmektedir. Dünyada forex platformu olan ülkelerinin para birimlerinin ba?ka ülkeler ile de?i?tirmeleri sonucu olu?an piyasaya Forex denir. Dünyada i?lem hacminin en büyük oldu?u platformdur. Günlük i?lem hacmi ortalama olarak 2,5 trilyon dolar olarak bilinmektedir. Bu rakam dünyadaki en büyük piyasa hacmi olmas? ile birlikte en h?zl? finans piyasas?d?r. Günlük i?lem hacmi dünya genelindeki borsalar?n senetleri toplam?ndan fazlad?r.

Forex piyasas?n?n temeli para birimlerinin birbiri ile de?i?imi sonucu olu?ur.Forex’te kullan?lan ana yat?r?m araçlar?;

  • Para birimleri
  • Alt?n
  • Gümü?
  • Petrol

Gibi dünya genelinde de?erli olan mevcutlar üzerinden i?lem yaparak piyasa olu?ur. Forex piyasas? pariteler aras? çok h?zl? i?lem görmektedir.  Paritiler aras?nda fiyat de?i?imleri 3dk 1 kere de?i?mektedir.  Ortalama olarak dakikada 22-25 kere de?i?mektedir . Bu ?ekilde h?zl? bir ?ekilde de?i?im olmas? sayesinde piyasa sorunsuz ve güvenli bir ?ekilde çal??maktad?r. Okumaya devam et

internet giri?imcili?i FOREX

Forex

Forex

?nternet üzerinden para kazanman?n son dönemdeki en büyük araçlar?ndan bir tanesi olarak göze çarpan FOREX yat?r?mlar? üzerine birkaç önerilerimiz olacak. Öncelikle forex nedir, ne i?e yarar, nas?l para kazan?l?r ve nas?l kullan?l?r sorular?na cevap veren bu sayfadaki forex yaz?m?z? incelemenizi öneririz.

?nternet günümüzde bu sektöre zaman ay?rabilen, profesyonel anlamda gelir kap?s? olarak görenler için geçim kayna?? olmaktan ziyade, zengin olabilme arac? olarak kullan?lmaktad?r. ?nternet üzerine birçok giri?imci fikirler sunulmakla beraber bu çal??malar aras?nda en parlak ve etkileyici uygulama sahibini çok kusa bir sürede dolar milyoneri yapmay? becerebilmi?tir.

Forex sistemi k?saca ?u ?ekilde özetlenebilir. Global dünya piyasas? içerisinde aktif olarak kullan?lan yat?r?m araçlar?n?n birbirlerine kar?? de?er kazanmas?/kaybetmesi sayesinde ortaya ç?kan kazanc? elde etme ?eklidir.

Forex henüz yeni bir sistem olmas?na ra?men dünya çap?nda günlük 2 trilyon dolar gibi bir rakam?n ak???n? sa?lamaktad?r. ?lk uygulamalar aktif döviz birimleri üzerinden yürütülürken daha sonralar? alt?n, gümü? gibi de?erli emtialarla da yürütülmeye devam edildi. Forex ile ilgili çok daha geni? bilgileri Türkiyenin forex platformu sitesinden elde edebilirsiniz. Amatör bir dille tabir etmek gerekirse bugun saat 15:00?da 1.000 $ sat?n al?yorsunuz Dolar kuru an itibari ile 1.65 TL ve bu durumda 1.000$ için 1.650 TL ödemi? oluyorsunuz. Forex tablolar?ndan her dakika de?i?en duruma göre 30 dakika sonra 1.75 olan dolar kuru üzerinden 1.000$ paran?z? bozdurabiliyorsunuz. Bu 30 dakikal?k i?lem size 100 TL getiri sa?layabiliyor. Sanal giri?imcilik ad?na örnekledi?imiz bu sistemde para kazanman?n yan? s?ra kaybetmeninde %50 ihtimal oldu?unu gözard? etmemek gerekiyor.