Çin’de ya?anan olaylar?n JUAN’a etkisi

Çin Devlet Ba?kan?’n?n ülkesindeki etnik olaylardan kaynaklanan ayaklanmalar yüzünden G8 zirvesini aniden terk etmesi para biriminde ufak dalgalanma ya?anmas?na sebep oldu. Çin’deki ayaklanmalar Müslüman Uygur az?nl?klar? ile Çinliler aras?ndaki ekonomik düzensizlik yüzünden ç?kt??? bilinmektedir. Çin’de ya?anan bu ayaklanmalar ekonomiyi olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Çin para biriminin dolara kar?? yeni rezerv para birimi olarak ba?lama çal??malar? olumsuz sonuçlanm??t?r. Çin para birimi olan JUAN’n?n dolara kar?? duramayaca?? belirtilmi?tir. Çin’deki olaylar devam eder ve ekonomide bir düzelme olu?mazsa önümüzdeki günlerde Çin siyasetinde büyük sorunlar olu?maya ba?layacakt?r. Çin para birimi ile i?lem yapacak olan oyuncular i?lemlerini açmadan önce haberleri çok yak?ndan takip etmeleri gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir