Dalgal? ve H?zl? de?i?ken Piyasalarda i?lem yapmak.

forex1Gün içinde k?sa vadeli i?lem yapacak olan ki?ilerin seçecekleri paritenin h?zl? de?i?en hareketlerin yeterli olmas? gerekir. ??lem yapaca??m?z paritede verece?imiz i?lem emirlerinin a??r? derecede kaymaklardan etkilenmemesi için paritenin yeterli seviyedeki likiditeye ula?mas? gerekir. ??lem yapaca??m?z piyasay? seçerken bu dalgalanmalar?n geçici olmamas? önemlidir. Seçti?imiz paritedeki dalgalanmalar?n kal?c? olmas? bizim emirlerimiz için önemlidir. Paritede seçiminde bu faktörü göz önünde bulundurmak gerekir.

Gün içinde al?m sat?m yapacak oyuncular?n günlük zaman dilimlerinde do?ru zaman seçmeleri gerekir. Çünkü yapaca??m?z i?lemleri o paritenin dalgalanmas?ndan ve günlük de?i?ken fiyatlar üzerinden gerçekle?tirece?iz. Gün içinde i?lem yapacak olan oyuncular?n en sad?k dostlar? bu de?i?ken fiyatlard?r.Bu de?i?kenlikleri iyi analiz eden ki?iler forex platformlar?nda sa?lam emirler verir. Gün içinde k?sa vadeli i?lem yapacak oyuncular genelde küçük ama s?k Kâr  yapmay? hedeflemi?tir. Bu sebepten dolay? bu dalgalanmalar sizin istedi?iniz ?ekilde i?lem yapman?za olanak sa?layacakt?r.Forex Piyasalar? 24 saat i?lem yapmaya olanak sa?lar.Bu i?lem saatlerinde her para birimi kendi ülkesinin durumuna göre farkl?l?klar gösterir. Bu farkl?l?klardan dolay? gün içi i?lem yapacak oyuncular?n i?lem yapaca?? para birimlerini çok iyi analiz etmesi gerekir. Gün içi i?lem yapan kullan?c?lar?n uzun vadeli i?lem yapan kullan?c?lara nazaran ülke ve dünya ekonomi haberlerini çok daha yak?ndan ve anl?k takip etmeleri gerekir. Çünkü aç?klanacak bir haber ve bu haberin içindeki rakamlar para birimine birden etki yapabilir.Bu dalgalanmada k?sa vadeli i?lem yapacak olanlar?n dikkatli i?lemler gerçekle?tirmesi sonucu büyük  Kârlar elde edebilirler. Bu haberleri takip ederken Unutulmamas? gereken en önemli nokta haberlerin takip edildi?i kaynakt?r. Bu haberler kaynaklara aktar?ld?ktan sonra piyasalar etki yapmaya ba?layaca?? için geç takip edilen haberler bizlerin i?lemleri için zarar sa?layabilir. Haberlerin aç?klanma saatlerini çok iyi bilmeniz gerekir. Çünkü sizin i?lem açt???n?z bir piyasada e?er aç?klanacak bir haber varsa ve siz bu haberin etkisini tahmin edemiyorsan?z kesinlikle i?lemi kapatman?z önerilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir