Egonuzun Kurban? Olmayan?z

fffForex piyasalar?nda i?lem yapacak kullan?c?lar ilk önce ara?t?rmalar yapar makaleler okurlar. ?uan bu makaleyi okudu?unuz gibi. Birçok uzman s?fat?ndaki ki?ilerin forex piyasas?nda yapt??? i?lemleri hikaye ?eklinde anlat?rlar. Egolar?n?n sonucu sizlere hikaye olarak sunarlar. Büyük egolar?n büyük kazançlar sonucu büyük hüsranlar? anlat?rlar. Yeni ba?layan ki?iler bu büyük kazançlar? duyduklar? zaman ben kaybetmem, Ben onun yapt??? hatay? yapmadan i?lemlerimi kapat?r?m gibi dü?üncelere kapan?rlar. Dünyada birçok ünlü ki?inin forexten zengin oldu?unu fakat birçok ünlü ki?inin forexten iflas etti?ini bilirsiniz.

Örnek verecek olursak. Jammy ad?nda Amerikal? 10.000$ ile ba?lad??? sermayesini bir y?l?n sonunda 350 milyon dolar yapt???n? anlatm??t?r. Bu herkesin egolar?n? harekete geçirmi?tir. Fakat dünyan?n ünlü bankalar?ndan birinin sahibi olan Leeson Barings’in forexte bankas?n? kaybetti?ini de unutmam?z gerekir. Bu örneklerden ç?karaca??m?z sonuç; insanlar?n belli bir süre büyük kazançlar sa?lad?ktan sonra egolar?n?n kurban? olup bütün sermayelerini kaybetmeleridir. ?nsanlar özür olabilmek için ilk önce egolar?n? dizginlemeleri gerekir.??lem yaparken unutulmamas? gereken durum oyuncular?n her zaman piyasaya kar?? oynad?klar? fakat piyasan?n bu durumu hiç ald?rmad???d?r. Siz h?rslar?n?z ile oynar piyasadan intikam almaya kalkarsan?z bu sadece size zarar verecektir. ??lemleriniz ile egolar?n?z? ayr? tuttu?unuz zaman kazanacaks?n?z demektir.Piyasaya kendinizi kan?tlamak yerine para kazanmaya çal??mal?s?n?z.Yapaca??n?z i?lemlerin kaybetmesi ve kazanmas? durumunda kendi egolar?n?zda bir oynama oluyorsa bu size kötü sonuçlar?n olaca??n?n habercisidir. Egolar?n? ve h?rs?n? kontrol alt?nda tutmayan oyuncular forex’e ba?lamadan büyük sermayeler kaybetmeden bu yolda geri dönsünler. Forex piyasalar?nda belirli bir düzen olmad??? için piyasan?n psikolojini her zaman iyi analiz etmek gerekir. Oyuncular?n psikolojileri piyasan?n psikolojine her zaman haz?r olmal?d?r. Beklemedi?iniz bir hareketlilikte tamamen önceden haz?rlad???n?z planlar? uygulamaya sokman?z gerekir. ??lemlerde tek planl? çal??madan çok seçenekli dü?ünerek olas?l?klara kar?? haz?r durumda beklemelisiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir