EUR/USD paritesindeki yükseli?

EUR/USD paritesinde dün ö?len saatlerinde görülen sert yükseli? uzmanlar?n aç?klamalar?na göre Bant stratejisinin etkili oldu?unu söylemi?lerdir. Haziran ay?n?n ortas?nda paritenin 1,3750 seviyelerinde ciddi anlamda destek seviyeleri belirlemi?ti Yap?lan bant tekni?i ile ayn? seviyeye tekrar gerilmi?tir. Bant seviyesinin üst noktas? olaran 1.4150 seviyeleri oldu?undan bu paritedeki yükseli? k?sa süreli olu?mayacakt?r. Avrupa Merkez Bankas?n?n yapt??? aç?klamalarda büyümenin 2011 y?l?ndan itibaren tekrar canlanaca?? yönündeki aç?klamalar EUR da i?lem yapacak oyunculara cesaret vermi?tir. Uzman oyuncular 2011 y?l?n?n çok uzun bir rakam oldu?undan bu haberlerin çok etki yapmayaca??n? ve Avrupa’da bir iyile?me olmad???ndan paritede i?lem yapacak olanlar?n piyasas? iyi takip etmeleri gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir