Forex’i Etkileyen Önemli Faktörler

forex1Forex’i Etkileyen Önemli Faktörler

Dünya para piyasalar? birçok faktörlerden etkilenir.Bu etkileri duruma göre arz,talep yöntemiyle dengede tutulur.Arz talep miktarlar?n?n dengesinin de?i?mesi döviz fiyatlar?n?n de?i?mesine neden olmaktad?r.Forex piyasas? dünyan?n en h?zl? faktörlere göre etkilenen ticari platformudur. Forex Piyasas? 3 önemli faktörden etkilenir.Bunlar;

Siyasi Faktörler
Ekonomik Faktörler
Psikolojik Faktörlerdir.

Forex Piyasas?n? Etkileyen Siyasi Faktörler.

Bir ülkede siyasi belirsizlik olu?mu? ise burada bir güvensizlik olaca??ndan ülke ekonomisini negatif yönde etkiyecektir.Buda ülke ekonomisi için kötü sonuçlar do?uracakt?r.Siyasi faktörlerde bölgeler çok önemli ayn? bölgeye ba?l? di?er ülkeleri kendileri aras?nda siyasi ba?lar ekonomi piyasalar?na etki etmektedir. Ülkelerde bulunan kar??t görü?ler aras?ndaki çat??malar para piyasalar?n? etkilemektedir. Türkiye’de oldu?u gibi dünyan?n her ülkesinde kar??t görü?lerin çat??mas? ekonomiyi eksi yönde etkilemektedir.Forex Piyasas?n? Etkileyen Ekonomik Faktörler

Ülkeler belirli zaman aral?klar?nda merkez bankalar? ve devletin ekonomi organlar? taraf?ndan ekonomik durum için belli zamanlarda rakamlar aç?klamaktad?r. Forex piyasas?nda etkili yat?r?m yapmak için bu aç?klamalar?n para piyasas?na nas?l etki yapaca??n? bu aç?klamalar?n ne zaman yap?laca??n? iyi analiz edip ona göre yat?r?m yapmak gerekir. Bizim bekledi?imiz bir aç?klaman?n tersinde bir aç?klama oldu?u zaman bütün yat?r?mlar?m?z bo?a gitme ihtimali vard?r .Ekonomi yönde yap?lan bu aç?klamalarda Forex piyasas?n? etkileyen en büyük faktör hükümetleri bütçe aç?klamalar? zaman?nda olan Bütçe aç??? ve Bütçe fazlas? durumlard?r.E?er hükümet aç?klamalar?nda bütçedeki aç?k tahmin edilenlerden fazla bir rakamda ç?kar bu ekonomiyi negatif yönde etkileyecek ve para birimleri üzerinde çok büyük etki yapacakt?r.

Hükümet organlar?n?n yapaca?? ekonomi büyüklü?ü konusunda aç?klamalarda forex piyasas?n? etkilemektedir. Ekonomide büyüme rakamlar? forex piyasas?n? ülke para birimi yönünde pozitif yönde etkilemektedir.Ekonomide do?acak belirsizlik ülke para birimi negatif yönde etkilemektedir.

Ülkeler aras?nda yap?lan ticari anla?malar büyüklü?üne göre ülke para birimini pozitif yönde etkilemektedir. Beklenen bir anla?man?n yap?lmamas? durumunda ülke paras?n?n negatif yönde etkilenmesi çok do?al bir durumdur.  Ülkeler aras? borçlanma rakamlar? fazla oldu?u takdir ülke para piyasas? yine olumsuz etkilenmektedir.

Forex Piyasas?n? Etkileyen Psikolojik Faktörler.

Ekonomide do?acak olumsuz dedikodular ile piyasalarda olu?an psikolojik bask? ülke para birimini olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizde en çok ya?anan sorunlar?n ba??nda bu faktör gelmektedir. Ülkede ç?kan as?ls?z dedikodu ve güvensizlik duygusu ülkemizin para birimi olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizde bir bomba patlamas?n?n can kayb? verdirdi?i gibi ülke ekonomisine verdi?i zarar çok büyüktür. Kaybedilen de?erin geri al?nmas? y?llar? almaktad?r. Böyle durumlarda halk?n panik yap?p piyasadan nakit paray? çekmesi ülke para birimini olumsuz yönde etkilemektedir.Yap?lan askeri operasyon ülke ekonomisine eksi yönde de?er vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir