Forex Platformlar?nda Günlük Kârl? ??lem Yapmak

forex11
Forex Piyasalar? dünyan?n en h?zl? ekonomi piyasas?d?r. Forex platformlar?nda günlük i?lemler gerçekle?tirmek uzun vadeli i?lemlere göre çok kârl? olabilir.K?sa vadeli gün içi i?lem yapmak ve kâr elde etmek için ilk önce i?lem yapaca??m?z piyasay? çok iyi analiz etmek ve tan?mak gerekir.Forex piyasas? basma kal?p bir piyasa olmad??? için her piyasan?n her paritenin kendi özgü davran??lar? vard?r.Günlük k?sa vadeli i?lem yapacak olan ki?iler piyasan?n sadece o günkü durumu ile ilgilenirler.Gün içinde gelebilecek haberlere göre i?lem yaparlar. Uzun vadeli yapanlara göre daha riskli bir yöntem oldu?u zamanlar olmu?tur. Sermaye durumu iyi olanlar günlük k?sa vadeli i?lemlerde büyük kârlar sa?layabilirler.

Günlük k?sa vadeli i?lem yapacak olan ki?ilerin ilk önce çok disiplinli olmas? gerekir.
Disiplinli olmak
K?sa vadeli i?lemlerde en önemli alt?n kurallardan biri olan disiplinli olmak k?sa vadeli al?m sat?mlarda joker olarak nitelendirilir.E?er bir ki?i gün içi k?sa vadeli i?lem yap?yor ve kaybetme kazanma durumlar? oluyorsa en büyük etkenlerden bir tanesi disiplinli olma kural?d?r.Kendi ki?ili?inize kendi durumunuza göre ki?isel al?m sat?m yöntemleri belirlemeniz bunu disiplinle sa?laman?z bu piyasada sermayenizi geni?letmek için faydal? olacakt?r.Özetleyecek olursak disiplinli olmak al?m sat?mlarda düzenli bir ?ekilde çal??ma sistemidir.
Disiplin olmak neden bu kadar önemlidir?
Bunun ana nedenlerinden bir tanesi; k?sa vadeli i?lem yapan ki?ilerin s?k aral?klarla i?lem gerçekle?tirdi?i için genel analiz etme ve çok dü?ünmek için yeterli vakti olamayaca??ndan kendi geli?tirdi?i al?m sat?m yöntemleri ile disiplinli bir ?ekilde çal??mas? gerekir.?kinci nedeni ise ki?iler e?er kendi yöntemlerini geli?tirmediyse açt?klar? i?lemlerin istedikleri gibi gitmemesi durumunda “ belki düzelir” mant??? olu?maktad?r. Bu mant?k genellikle kötü sonuçlar?n haz?rlay?c?s?d?r. Günlük i?lem saatlerinizi piyasa analizlerinize göre iyi belirlemeniz gerekir.Hangi saatlerde i?lem yapaca??n?z , hangi günlerde i?lem yapaca??n?z gibi faktörleri i?lem yapmadan önce belirlemeniz gerekir. Forex piyasalar?n?n aç?k oldu?u her gün her saat i?lem yapacaks?n?z diye bir kurul yoktur.Bu mant?kta i?lem yapan ki?iler mutlaka kötü sonuçlarla kar??la?acaklard?r.Çünkü ki?iler kendilerine dinlenmek için olsun, e?lenmek için olsun, bireysel ihtiyaçlar? kar??lamak için olsun vakit ay?rmalar? gerekir.Bu vakti kendilerine ay?rmayan bireyler dikkatsizli?in verece?i etken ile yanl?? analiz ve yanl?? yorumlar sonucu istedikleri kârl? i?lemleri gerçekle?tiremeyebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir