Forex Platformlar?nda Günlük k?sa vadeli i?lemlerde Risk Kontrolü ile Kâr yapmak

forex14

Günlük K?sa vadeli i?lemlerde Kâr yapma yaz?lar?m?zdan Disiplin kontrolünden bir önceki yazm??ta bahsetmi?tik. Günlük k?sa vadeli i?lemler ile kâr yapacak kullan?c?lar?n bütün yaz?lar? özenle ve dikkatlice okumalar? yapacaklar? i?lemlerde risk seviyesinin azaltmas?na yard?mc? olacakt?r.
Günlük K?sa vadeli i?lemlerde kâr yapmak için önemli olan di?er bir faktörler risk kontrolüdür.
Forex Platformlar?nda i?lem yaparken Risk Kontrolü
Forex piyasalar?nda günlük i?lem yapacak kullan?c?lar?n dikkat etmeleri gerek faktörler olan risk faktörü i?lem yapaca?? platformun riskini kontrol alt?na almas? gerekir. Günlük k?sa vadeli i?lemlerde birçok al?m sat?m yapaca??m?z için bir çok fiyat de?i?imlerinde i?lemler olu?aca?? için de?i?imlerin risklerini kontrol alt?na almam?z gerekir. Bu dalgalanmalardan do?acak sonuçlar? önceden iyi analiz etmek gerekir. Gün içi k?sa vadeli i?lem yapacak ki?ilerin kendilerinde ilk düzenlemeleri gereken psikoloji “biraz daha” bu psikoloji forex kullan?c?lar?na her zaman kötü sonuçlar do?urmu?tur. Yapaca??m?z i?lemin zarar etmesi durumunda risk seviyemizin giderek yükselmesi durumunda “biraz daha beklesem ” diyerek düzelmesini beklemek ve marjin seviyemizin giderek azalmas? bizim sermayemizin azalmas?na sebep olacakt?r. Bu sebepten dolay? kendi risk seviyelerimizi i?lem yapmadan olu?turmak ve bu seviyelerin alt?na inmemek gerekir.Forex piyasalar?nda yap?lan i?lemlerde umut diye bir terim yoktur.Umut faktörü forex piyasalar?n oyunlar? her zaman kaybettiren bir faktör olmu?tur.
Marjin seviyemizdeki riski i?lem öncesi kontrol alt?na almak gerekir.Forex sermayemizin her zaman için %55 kalacak ?ekilde marjin seviyemizi kontrol alt?na almak gerekir.Sermayenizdeki olu?an kay?plar? h?rs yaparak ayn? platformlarda s?ra s?ra i?lemler yaparak geri getirmeye çal??maman?z gerekir.H?rs yaparak i?lem yapan forex kullan?c?lar? her zaman bu piyasada kaybetmektedirler. Risk almak ve H?rs yapmak terimlerinin forex platformlar?nda kar??t?r?lmamas? gerekir. Forex bir ticaret platformu oldu?una göre risk en önemli faktördür.Fakat ticarette h?rs olmad??? için forex platformlar?nda da h?rs olmamas? gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir