Gelen Haberle de?i?en piyasalar? analiz ederek Kâr sa?lamak

forex-picksGelen haberlerin piyasalara nas?l etki etti?ini bir önceki konumuzda size anlatm??t?k. Bazen gelen iyi haberler piyasada olumlu etki yapaca??n? yönünde beklentiler sonuçsuz ç?kar. Böyle durumlarda uzman oyuncular bu haberin tersi yönünde bir hareket sa?layaca??n? tahmin edebilirler. Yani gelen iyi haber art? yönde de?il de eksi yönde etki yapaca??n? tahmin etmemiz gerekir. Gelen haberler do?rultusunda piyasada dü?ü? bekleniyor ama piyasada dü?ü? olmay?p toparlanmalar oluyorsa bu piyasan?n güçlü durumda oldu?unu gösterir. Örnek olarak geçmi? y?llarda John F. Kennedy suikast u?rad??? zaman oyuncular hemen sat emri vererek ak?ll? i?lem yapt?klar?n? sanm??lar. Piyasalar ufak bir dü?ü? sonras? tekrar yükseli?e geçmi?ti. Birçok yat?r?mc? yanl?? analizin kurban? olmu?tu.

??lem yapaca??n? piyasalar? iyi bilmeniz gerekir. Güçlü bir piyasada i?lem yap?yorsan?z her kötü haber piyasay? olumsuz etkileyecek diye bir durum söz konusu olmaz. Aksine do?ru yorumlanan kötü haberleri kâra çevirebilirsiniz. Piyasalar belirsizlik dönemlerinden hiç ho?lanmad??? için suikast zaman?nda ya?anan olaylar v ba?kanl?k koltu?unu hemen yeni biri devralmas? olumlu bir haber oldu?u için güçlü olan piyasay? dengeye tutup yükseli? olabilece?i sinyalleri vermi?tir. Piyasa ekonomisinin canl? oldu?u dönemlerde böyle haberler ekonomiye k?sa vadeli etkiler yapar. E?er i?lem aral???n? tahmin edebilirseniz kâr yapmak sizin için kolay olacakt?r. Ekonomileri durgun olan ülkelerin paralar? ile i?lem yapacak oyuncular gelen haberleri de?erlendirmede daha kolayl?k sa?layabilirler. E?er kötü bir haber gelece?ini tahmin eden oyuncular bu haberin ekonomisi kötü olan piyasada eksi yönde etkileyece?ini tahmin edecektir.

1990 öncesi forex ile u?ra?an ki?iler  Körfez sava??n? çok iyi hat?rlayacakt?r. Genelde sava?lar?n tam ba?lamas?n? tahmin etmek mümkün de?ildir. Ama Körfez sava??nda Amerika’n?n Irakl?lar Kuveyt’ten çekilmek için verdi?i süre belliydi. Bu süre 15 Ocak’ta son bulacakt?. Irak’?n nas?l bir tutum sergileyece?ini tahmin eden kullan?c?lar için 15 Ocak Kâr sa?lama günü olacakt?r. Çünkü Irak Kuveyt ten çekilmemi?tir. Fakat herkesi bekledi?i eksi yönde dalgalanma olmas? aksine piyasalar Olumlu yönde tepki vermi?tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir