Geli?en olaylar?n ve haberlerin forex piyasalar?na etkisi 2

forex-currency-trading-710748Bir önceki yaz?m?zda haberlerin piyasalar etkisi ve birkaç örnek vererek sizlere nas?l yol izlemeniz gerekti?ini anlatm??t?k. Körfez sava?? sonras? olanlardan örnek alarak piyasalara ayak uydurmam?z gerekti?ini ç?karmam?z laz?m.

Yaz?lar? okuyan kullan?c?lar?m?zdan genelde hep ayn? soru geliyor. Sava? oldu ama ekonomi niye çok etkilenmedi. Yada ölümler oluyor ama ekonomi niye kötü etkilenmiyor gibi. Forex’te genel bir kal?ba göre i?lem yapmaman?z gerekir. Herkes sava? olacak ve sava? sonras? krizler olu?acak diye sat emirleri verdi. Herkes 120-150 piplik dü?ü?ler olmas?ndan sonra al vermeyi bekliyordu. Ama forex piyas? aksini kullanarak a??r? sat?? bask?na ra?men art?? gösterek bir çok kullan?c?y? yan?ltt?. Ama uzman olmayan ki?ilerin atlad??? bir nokta  vard? oda körfez sava??n?n ba?lama saati ve günüydü. Sava? ba?lad???nda etkilenecek borsa New York borsas? fakat sava? ba?lad???n New York Borsas? kapal? oldu?undan piyasa etkilenmeden hükümet ve askeriye taraf?ndan verilen ?i?me haberler sonras? piyasa kendini toparlam??t?. Forex’te yerine göre çok acele yerine göre bekleyerek i?lem yapmam?z gerekir. Sava? s?ras?nda en çok kâr sa?layan Japon piyasalar? olmu?tu. Herkesi bekledi?i olmu?tu. ?lk önce bir dü?ü? sonra yükseli?ler. Burada an? yakalayanlar bekleyen emirli i?lem yapanlar çok büyük kârlar sa?lam??t?r.Sava?lar? herkes kötü sonuç olarak yorumlar. Ama ülkelerin güçlerine bakmalar? gerekir. Körfez sava??nda Irak il Amerika aras?nda güç fark? aç?k ara belliydi. Amerika yüksek teknolojisini kullanarak sava?a girmi?ti. Burada ekonomisinin çok etkilenmeyece?i belliydi. Forex piyasalar? insanlar?n yapaca?? i?lemlere göre hareket etmez. Sadece kendi belirledi?i psikloji ile durum belirler. Siz piyasalar? çok iyi tan?r ve hakim olursan?z forex piyasalar?nda yüksek kârlar sa?laman?z mümkün olacakt?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir