KOSGEB G?R???MC?L??? GEL??T?RME MERKEZ?

KOSGEB G?R???MC?L??? GEL??T?RME MERKEZ?

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi, KOSGEB De?i?im Mühendisli?i çerçevesinde 20 May?s 1998 tarihinde kurulmu?tur.

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi’nin misyonu, Türkiye’de giri?imcili?in geli?mesini sa?layarak yerel düzeyde ve ülke düzeyinde ekonomik ve sosyal kalk?nmaya katk?da bulunmakt?r.

Hedef kitlesi ise, küçük ve orta ölçekli i?letme kurmak isteyen giri?imcilerdir.

Bu amaç çerçevesinde giri?imci, pazardaki bir bo?lu?u veya ihtiyac? te?his ederek i? fikrine dönü?türen ki?i olarak tan?mlanmaktad?r.

Belirlenen talep ve ihtiyaçlar do?rultusunda hizmetler, a?a??da belirtilen özel hedef gruplar?na yönelik olarak da sunulmaktad?r.

* Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu ö?rencileri

* ?kinci ku?ak giri?imciler

* Kad?nlar

* Özelle?tirme sonucu i?siz kalan ki?iler ve di?er i?sizler

V?ZYON

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi’nin vizyonu; geni? bir hedef kitleye hizmet verilerek, Türkiye’de giri?imcilik ruhu ve kültürünün yayg?nla?mas?n? sa?lamak, buna paralel olarak kendi i?ini kuran ki?i say?s?n? art?rmak, giri?imcilik konusunda tüm inisiyatifleri koordine etmek , ba?ar?l? küçük i?letmeler kurulmas? ve giri?imcilik ortam?n?n uygun hale gelmesi ile ilgili çal??malara öncülük etmektir. ??letmelerin kurulu? a?amas?nda sa?lam temellere oturtulmas?, büyüyen ve ihracata yönelen KOB? say?s?n?n da artmas?n? sa?layacakt?r.

Modeller olu?turarak ve projeler yürüterek giri?imcilerin taleplerine ve talebe dönü?memi? ihtiyaçlar?na cevap verebilecek bir yap? olu?turmak Merkezin vizyonu dahilindedir.

TEMEL ?LKELER

Dünyadaki geli?meleri izleyen, geli?ime aç?k ve kendini devaml? yenileyen bir hizmet anlay???

Verilen bütün hizmetlerde pazar dengeleri ve rekabet ko?ullar?n?n göz önünde bulundurulmas?

Çal??malarda Kamu-Özel sektör ve Üçüncü sektör i?birli?inin sa?lanmaya çal???lmas?

Kalk?nmada(??GEM için) yerel kaynaklar?n harekete geçirilmeye çal???lmas?

Hedef kitleye etkin, do?ru ve kaliteli hizmetin sunulmas?

Sayg?n bir kurum imaj?na sahip olmak

Çal??anlar?n memnuniyeti konusunda ba??ms?z izlemenin yap?lmas?na yard?mc? olmak

Mü?terilerin ve hedef kitlenin talep ve ?ikayetleri konusunda gerekli çal??malar?n yap?larak talep ve ?ikayetlerin en k?sa sürede cevaplanmas?

Hizmetlerin az say?da nitelikli personel ile verilmesi, gerekli durumlarda d?? kaynak kullan?lmas?

Verilen hizmetlerin sürdürülebilirli?inin sa?lanmas?

STRATEJ?K HEDEFLER

Giri?imcilik konusundaki tüm inisiyatifleri bir çat? alt?nda toplamak

Hizmetlerin “on-line” verilebilmesini sa?lamak

Giri?imcilik kültürünün tüm topluma yay?lmas?

Giri?imcilik destek ve modellerinin tüm KOSGEB Birimleri taraf?ndan benimsenmesi ve uygulanmas?

Yeni kurulan i?letmelere “i? plan? haz?rlama” al??kanl???n?n kazand?r?lmas?

Giri?imcilik ortam?n?n, AB ülkeleri ile k?yaslanabilir düzeyde iyile?tirilmesine öncülük etmek

Tüm hizmetlerde zaman içerisinde maliyet payla??m?n? temin etmek

Yukar?da tan?mlanan amaç, vizyon ve stratejik hedefler do?rultusunda, faaliyetler a?a??daki ?ekilde s?n?fland?r?lm??t?r:

Giri?imcilik ortam?n?n düzenlenmesi

Giri?imcilik a??

Giri?imcileri desteklemeye yönelik faaliyetler (e?itim, dan??manl?k, i? geli?tirme merkezleri, finansal destek)

Giri?imcilik ile ilgili ara?t?rma ve derleme çal??malar?

Giri?imcilik kültürünün yayg?nla?t?r?lmas?

?zleme ve de?erlendirme çal??malar?

Di?er faaliyetler

KOSGEB G?R???MC?L??? GEL??T?RME MERKEZ?” üzerine bir düşünce

  1. Jaclyn

    I don’t know if I could do without my running shoes! And my blades. And peach flavored iced green tea. Agree whlorheaetedly about the Bible. My mom actually just gave me a new one since I’m about to get married. New chapter, new Bible. I’m going to mark and hi-lite all over this one.

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir