Giri?imci olabilirmiyim?

Giri?imci olmak

Giri?imci olmak

Bu dizi, ki?iye i? yönetimi konusunda kendi yeteneklerini de?erlendirmede yard?mc? olmak ve cesaretlendirmek için tasarlanm??t?r. Bu yay?n ayr?ca i? fikrinin geçerlili?inin s?nanmas?na da yard?mc? olmaktad?r.

Her y?l ülkemizde yüzlerce ki?i kendi i?ini kurmay? denemeye karar verir. Bir ço?u ba?ar?l? olur. Siz de kendiniz için bir i? kurabilir misiniz acaba? E?er denemeye karar verirseniz, çok zorlu bir yolculu?a giri?iyor olacaks?n?z. Hiç kimse i? kurman?n kolay bir i? oldu?unu iddia edecek durumda de?ildir ve bir çok giri?imin ba?ar?s?z oldu?u da do?rudur. Ancak ba?ar?n?n ödülü muazzam olabilmektedir. Burada paradan çok ayr? olarak, bir i?i kendinizin ba?arm?? oldu?unuzu bilmenin tatmini; kendi zaman?n?z?n hakimi olman?n özgürlü?ü; büyük bir ihale ya da sipari? kazanman?n keyfi ve tatmin olmu? mü?terilerden gelen sürekli sipari?lerin p?r?lt?s? vard?r.

Ba?lamadan önce tek bir tavsiye, dürüst olunuz! Bu kitapç?ktaki sorulara verece?iniz yan?tlar? sizden ba?ka hiç kimsenin görmesi gerekmez. Dolay?s? ile e?er sorular? dürüst bir ?ekilde yan?tlamazsan?z sadece kendinizi aldatm?? olacaks?n?z. Elbette, yan?tlar?n?z? ba?kas? ile payla?mak iyi bir fikir olabilir, ama bu tamamen size kalm?? bir karard?r. E?er o yolu takip etmeye karar verirseniz, size do?ruyu söyleyecek birini seçiniz; size sadece duymak istedi?inizi söyleyecek birini de?il.

Belgenin devam?n? pdf olarak buradan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir