Giri?imcili?i Destekleme

Genel Giri?imcilik E?itimleri

Genel Giri?imcilik E?itiminin amac?, giri?imcilik kültürünü yayg?nla?t?rmak ve ba?ar?l? i? kurmak için gerekli olan i? plan? kavram? hakk?nda i? kurmak isteyen giri?imci adaylar?n? bilgilendirmektir.

Genel Giri?imcilik E?itim Programlar?, KOSGEB Merkezleri taraf?ndan uygulanmaktad?r. Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi, gerçekle?tirilecek olan e?itim programlar?n?n yöre ve say?s?n?n belirlenmesi amac?yla y?lda iki defa olmak üzere Merkezlerin talebini belirleyerek e?itim hizmetinin sat?n al?nmas?na ili?kin ihale çal??malar?n?, ilgili Ba?kanl?k birimi ile birlikte düzenlemektedir. 2005 y?l?nda, 50 yöreden gelen talep do?rultusunda bu yörelerde verilmi?tir.

Program süresi 30 saat olup, a?a??da belirtilen dört e?itim modülünden olu?maktad?r.

  • Giri?imcilik ve ?? Kurma Süreçleri
  • Yap?labilirlik Çal??mas?
  • ?? Plan? Haz?rlama
  • Pazarlama Plan? Haz?rlama

Genç Giri?imci Geli?tirme Programlar?

Genç Giri?imci Geli?tirme Programlar?, KOSGEB’in üniversite ö?rencilerinin kariyer planlar? yapt?klar? bir dönemde, giri?imcili?i önlerine bir seçenek olarak sunmak, i? kurmay? planl? bir süreç hâline getirerek ba?ar? olas?l???n? art?rmak için ve giri?imcilik kültürünü yayg?nla?t?rmak için üniversitelerde ve orta ö?retim sonras? teknik e?itim kurumlar?nda düzenledi?i uygulamal? giri?imcilik e?itimleridir. B u programlarda kat?l?mc?lara giri?imcilik ve i? kurma süreçleri, ?irket yönetimi, i? plan? ve pazarlama konular?nda e?itimler verilmektedir. Kat?l?mc?lar, program süresince kendi i? planlar?na yönelik olarak, program e?itmeni dan??manl???nda, çal??malar yapmaktad?rlar. Programlarda e?itim ve dan??manl?k hizmeti, i? kurma ve giri?imcilik konusunda deneyimli e?itim ve dan??manl?k firmalar? taraf?ndan yürütülmektedir.

Program?n ana e?imleri ve kat?l?mc?lar?n çal??malar?n?n de?erlendirildi?i atölye çal??malar? toplam 102 saat sürmektedir. Program tüm ö?retim y?l? boyunca devam etmektedir.

Genç Giri?imci Geli?tirme Programlar?, ilk kez 1997-1998 ö?retim y?l?nda , “Güneydo?u’da Yeni Ufuklar” projesi dahilinde Dicle, Harran ve Gaziantep Üniversitelerinde düzenlenmi?tir. 1998-1999 y?llar?nda ba?ka yörelerle de geni?letilen program alt? üniversitede 160 kat?l?mc? ile gerçekle?tirilmi?tir. 1999-2000 ö?retim y?l?nda alt?, 2000-2001 ö?retim y?l?nda be?, 2001-2002 ö?retim y?l?nda iki, 2002-2003 ö?retim y?l?nda yine alt? üniversitede düzenlenmi?tir. 2003-2004 ö?retim y?l?nda program?n düzenlendi?i e?itim kurumlar?n?n say?s? yirmi dörde ve kat?l?mc? say?s? 1100?e ç?km??t?r. Program 2004-2005 döneminde 35 e?itim kurumunda 1321 kat?l?mc? ile düzenlenmi?tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir