Giri?imcili?in alt?n kurallar?

Giri?imcilik denince akla hep ba?ar? öyküleri gelir. Ancak yap?lan ara?t?rmalara göre giri?imcilerin sadece % 28’i hedefine ula?abiliyor. Bu nedenle yeni i? f?rsatlar? kovalayanlar?n kesinlikle dikkatli olmalar? gerekiyor. Çünkü giri?imcilerin en büyük hatas? genellikle kar??la??labilecek ba?ar?s?zl??? dü?ünmemek oluyor. Yine ara?t?rmalara göre, giri?imde en riskli dönem ilk 6 ay olarak gösteriliyor. Bu süre içinde ?irketinizin gelece?ini ?ekillendirmek tamamen sizin elinizde. Ço?u zaman gözden kaçan küçük hatalar ya da i? yo?unlu?u nedeniyle hesaba kat?lmayan noktalar bir anda kar??n?za büyük sorunlar olarak ç?kabiliyor. Yeni kurulan bir i?in ayakta kalmas?, giri?imcinin di?er i?lerinde oldu?undan çok daha fazla efor harcamas? ve ba?ar?ya ula?ma konusunda agresif olmas? gerekiyor. Ancak bu süreçte hatalar ard arda gelebilir. ??te Turkticaret.net’in yapt??? ara?t?rmaya göre giri?imcileri daha yolun ba??nda bat?ran 15 hata.

1. YETERL? SERMAYE OLMAMASI

Yeni kurdu?unuz i?inizin en az 6 ayl?k giderlerini kar??layacak nakdiniz olmas? gerekiyor. Ay?raca??n?z nakdi hesaplarken, ki?isel ya?am giderlerinizi de göz önüne al?n. Ya?am standard?n?z?n dü?memesi motivasyon aç?s?ndan oldukça önemli. Nitekim yap?lan ara?t?rmalar, yeni kurulan ?irketlerin kapanma nedenleri aras?nda nakit yetersizli?i ve buna ba?l? paniklemeyi ilk s?rada gösteriyor.

2. YANLI? ??E G?RMEK

Türkiye’de küçük giri?imcinin yapt??? en büyük hatalardan biri çevresinden etkilenerek yat?r?m yapmas? oluyor. Ara?t?rmadan sadece iyi örneklere bakarak yat?r?m yap?lan i?ler büyük oranda ba?ar?s?zl?kla sonuçlan?yor. Örne?in simit cafeler, internet cafeler günümüzün moda yat?r?mlar? gibi gözükse de herekesin bu alanlara yat?r?m yapmay? dü?ünmesi ve hatta yapmas? gelecekte s?k?nt? olacak. Sermayeniz az ise ve risk alacak gücünüz yoksa orjinal yat?r?m fikirleri bulman?zda fayda var.

3. KAMUOYUNU YANLI? OKUMAK

Dünyay?, olmas?n? istedi?iniz gibi, ya da medyan?n, kitaplar?n gösterdi?i gibi görmek yine en büyük hatalar aras?nda yer al?yor. Ba?kalar?, i? fikrinizin harika oldu?unu, “çünkü herkesin buna ihtiyac?” oldu?unu söyledi?i zaman, onlar?n bu yarg?s?n?n yeterli oldu?unu dü?ünmeyin.

4. ÖZEL HAYATA D?KKAT ETMEMEK

Hedeflerinizi gerçekle?tirme konusunda agresif ve konsantre olmamak s?k?nt?ya neden olabilir. Yeni kurulan bir i?in ayakta kalmas?, giri?imcinin di?er i?lerinde oldu?undan çok daha fazla efor harcamas?na ve ba?ar?ya ula?ma konusunda agresif olmas?na ba?l?d?r. Çok çal??mak ve ?irketin ayakta kalmas? için gerekli bütün silahlar? kullanmak, size ba?ar? olarak geri dönecektir.

5. E??T?M?N?ZE TAKILI KALMAK

Yeni i?inizi kuraca??n?z alan? belirlerken, e?itiminize uygun olan? de?il, sizi motive eden alan? bulun. Hedefiniz para kazanmak m?? Kendi i?inizin patronu olmak m?? Hobinizi i?e dönü?türmek mi? E?itimini ald???n?z alan, bu sorulara verdi?iniz yan?tla çak???yorsa mesele yok.

6. MUHASEBEYE HAK?M OLMAMAK

Finansmandan pazarlamaya kadar, i?inizle ilgili bütün ayr?nt?lar? bilmeniz gerekir. ??in patronu olarak, rakamlar?n nabz?n? tutmas? gereken sizsiniz. Öte yandan, bir ba?kas?n?n, sizin i?inize ili?kin ayr?nt?lar? sizden daha fazla biliyor olmas? da do?ru de?ildir.

7. HUKUKSAL DANI?MAN TUTMAMAK

??inizle ilgili konularda uzman olsan?z bile, finansman, hukuk gibi konularda ayr?nt?lar? bilmeniz mümkün de?ildir. Ana faaliyet alan?n?z?n d???ndaki konulurda uzmanlar?n deste?inden yararlan?n.

8. MÜ?TER?Y? TANIYAMAMAK

Yeni kurulan i?leri ba?ar?s?zl??a sürükleyen unsurlardan biri, pazar?, mü?teriyi ve mü?terinin al??veri? al??kanl?klar?n? tan?mamakt?r. Mü?terinizi net bir biçimde tan?mlayabilmeniz gerekir. Onlara hangi kanallardan ula?acaks?n?z? Ürünlerinize yönelik talep dönemsel mi? E?er öyleyse, talebin dü?tü?ü dönemlerde ne yapacaks?n?z? Mevcut mü?terilerinizin sadakat oran? ne?… Bütün bu sorulara net yan?tlar vermeniz gerekir.

9. YANLI? F?YATLANDIRMA

Pazardaki en ucuz ürünü üretiyor olabilirsiniz, ya da en kalitelisini… Ama ikisini birden yapmaya çal??mak sizi ba?ar?s?zl??a sürükleyecektir. Fiyat polikan?z? ilk önce belirleyip buna ba?l? kalmakta fayda var.

10. NAK?T AKI?INI PLANLAYAMAMAK

?irketi yeni kurdu?unuzda, tedarikçiler ödemelerinizi erken tarihte yapman?z? isteyecektir. E?er vadeli sat?? yap?yorsan?z, tahsilatla ödeme tarihleri aras?ndaki farkl?l?k nakit krizi ya?aman?za yol açabilir. Nakit ak???n?z? mutlaka planlay?n.

11. DE????M?N GER?S?NDE KALMAK

Geçmi?te size ba?ar?y? getiren ürünlerin gelecekteki ba?ar?n?n da teminat? oldu?unu dü?ünmek aldat?c?d?r. Pazardaki talep ve teknoloji de?i?ti?i halde, hala ayn? ürünleri üretiyor olabilir misiniz? Yeni fikirlere ve deneylere aç?k m?s?n?z?

12. MÜ?TER? SAYISINI ARTIRAMAMAK

Ba?lang?çta, düzenli bir mü?teriye sahip olmak harikad?r. Ama mü?teri say?n?z? art?rmad?kça, ona mahkum kalmay? sürdürürsünüz. Tek ama büyük bir mü?teriyle çal??mak yerine, çok say?da küçük mü?teriyle i? yapmak daha mant?kl?d?r. Büyük mü?teriyi kaybetti?iniz anda “dükkan?” kapatmak zorunda kalabilirsiniz.

13. KONTROLSÜZ BÜYÜME

Mü?teri say?s?n?n bir anda patlamas? ilk ba?ta zarar verici bir olgu gibi görünmez; ama i?letme kitaplar? mü?teri say?s?n?n bir anda artmas? nedeniyle krize sürüklenen ?irket örnekleriyle doludur. Mü?teri say?s?n?n bir anda artmas?, stoklar?n?z? da buna paralel olarak art?rman?z? getirir; bu da ödemelerinizin h?zla artmas? ve nakdinizin azalmas? demektir. Bu, özellikle kriz dönemlerinde büyük bir s?k?nt? yaratabilir.

14. YÖNET?M ?LE BÜYÜME ARASINDAK? DENGE

Ba?ar?l? ?irketlerin kar??la?t??? en önemli sorunlardan biri, yönetim kadrolar?n?n yeteneklerinin, büyüme sürecinin gereksinimlerine yan?t verememesidir. Büyüme, ?irketiniz için de?i?im zaman?n?n geldi?inin habercisidir. Gereksinim duydu?unuz özelliklere sahip yeni yöneticilerle çal??arak, pazar ko?ullar?n?n ?irketinizden taleplerine yan?t verin.

15. B?LG?DEN VE TEKNOLOJ?DEN UZAK KALMAK

Giri?im uzmanlar?na göre günümüzde hala giri?imcilerin önemli bir k?sm? geleneksel yönetmelerin d???na ç?kam?yor. Özellikle bilgi teknolojileri konusunda oldukça geriyiz. Türkiye’de genele bakt???m?zda giri?imci ilk kurdu?u teknik donan?m?mn üzerine art? bir de?er eklemiyor. Geli?en bili?m sektörünü yak?ndan takip etmiyor ve ?irketini yenilemiyor. Sonunda bu durum maliyetlere yans?yor ve yo?un rekabet ortam?nda i?letme mü?terilerini kaybediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir