G?R???MC?L?K TEST?

 1. Bir i? kurmak ve bu i?te ba?ar?l? olmak için en önemli unsur a?a??dakilerden hangisidir?
  1. Sermaye
  2. Mü?teri/Pazar
  3. ?? fikri/Ürün
  4. Motivasyon ve s?k? çal??ma
 2. Bir yap?labilirlik(fizibilite) raporu haz?rlamaktaki temel amaç size göre a?a??dakilerden hangisidir?
  1. Sistemli çal??may? sa?lamak
  2. Gerekli ara?t?rmalar? yaparak alternatifli senaryolar haz?rlamak
  3. ?? fikrinin gerçekçi öngörülere dayan?p dayanmad???n? test etmek
  4. Yukar?dakilerin hepsi
 3. A?a??dakilerden hangisinde bilgi sahibi olmamak kuraca??n?z i?inizi en az etkiler?
  1. ?lgili pazara dair bilgi
  2. Genel muhasebe ve enflasyon muhasebesi
  3. Üretilen ürünle veya hizmetle ilgili bilgi
  4. Müzakere teknikleri
 4. Sizce a?a??dakilerden hangisi i? plan?n en önemli bölümüdür?
  1. Pazar ara?t?rmas?
  2. Finansal tablolar?n haz?rlanmas?
  3. Üretim plan?n?n haz?rlanmas?
  4. Organizasyonel yap?n?n haz?rlanmas?
 5. Günümüzde bir giri?imci için en önemli özellik a?a??dakilerden hangisidir?
  1. Cesaret
  2. Liderlik
  3. Yenilikçilik
  4. Rekabetçilik
 6. A?a??dakilerden hangisi giri?imcilik için kilit becerilerden biri de?ildir?
  1. Pazarlama ve sat??
  2. Yönetim
  3. Tek ba??na i?letmenin i?lerini yürütme
  4. ?leti?im
 7. A?a??dakilerden hangisi yapmak istedi?iniz bir i?ten vazgeçmenize sebep olacak güçtedir?
  1. Çok uzun ve yo?un çal??ma saatleri
  2. Ba?ar?s?z olma riski
  3. Plan ve program yapmak için uzun haz?rl?klar yapmak
  4. Hiçbirisi
 8. Bundan on y?l sonras? için hedefleriniz var m??
  1. Uzun dönem için hedeflerim var ama oraya nas?l ula?aca??m? bilmiyorum
  2. Sadece k?sa dönem için hedef belirlerim, on y?l sonras? için hiçbir fikrim yok
  3. Nereye nas?l varaca??m? belirledim ancak yeni seçeneklere de kap?m aç?k
  4. Hayat?m? günlük programlar?m
 9. Üzerinizde be? tane görev oldu?unda en önce hangisinden ba?lars?n?z?
  1. Gözümü en çok korkutandan
  2. En kolay görünenden
  3. Görevleri, yapabilecek ki?ilere havale eder ve koordinasyonu yürütürüm
  4. En k?sa zamanda bitirilebilecek gibi görünenden
 10. Üretece?iniz bir ürünle ilgili a?a??daki a?amalar? s?raya diziniz.
  1. Üretim kapasitesini belirlemek
  2. ?? fikrini belirlemek
  3. Pazar ara?t?rmas? yapmak
  4. Üretime ba?lamak
  5. Gerekli sermayeyi belirleyip, temin etmek
  1. 5,2,4,1,3
  2. 2,5,1,4,3
  3. 2,3,1,5,4
  4. 2,1,5,3,4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir