?? geli?tirme merkezleri

?? Geli?tirme

?? Geli?tirme

Türkiye, ekonomik aç?dan çok s?k?nt?l? bir dönemi ekonomik göstergeler baz?nda geride b?rakt?. Ancak yayg?n bir ?ikayet var ki; o da, ekonomide gözlenen iyile?menin halk?n refah seviyesi üzerinde olumlu bir iyile?meyi henüz sa?lamam?? olmas?. Herkeste bu yönde bir beklenti ve talep mevcut. Hepimiz, ekonomideki iyiye gidi?in, refah?m?z? ne zaman artt?raca??n? merak ediyoruz. Bizim d???m?zda geli?ecek olaylar sonucunda beklentilerimizin gerçekle?ece?ini ümit ediyoruz. Ne var ki; bu beklentilerimizin ancak ve ancak bizler, yani bulundu?umuz yörede ya?ayan yerel aktörler taraf?ndan gerçekle?tirilebilece?ini göz ard? ediyoruz.

Üretimin ve istihdam?n artmad???, insanlar?n kendilerine ve ülkelerine fayda sa?lamak amac?yla bir araya gelerek i?birli?i yapmad???, herkesin ortak bir fayda için ortak bir dili kullanmaya ba?lamad???, giri?imcili?in artmad??? ve giri?imcilerin içinde bulundu?u ortam?n iyile?mesinin sa?lanmad??? sürece beklentilerimize cevap bulmakta zorluk çekmemiz de kaç?n?lmaz.Ekonomide iyimserlik havas?n?n kendini hissettirdi?i ?u günlerde, biz vatanda?lar?n yapmas? gereken en önemli hareket, bulundu?umuz yörede bir yerel kalk?nma inisiyatifini harekete geçirmek olmal?d?r. Bugüne kadar devletten beklenen ve merkezi yap?n?n etkisiyle kaynak israf?ndan ba?ka bir sonuca yol açmayan uygulamalar?n tersine, yöre insan?n?n, yöresinin amaçlar?n?, hedeflerini ve kaynaklar?n? kendi ba??na belirleyece?i ve bütün bu konularda geli?tirilecek projeler için hem hükümet baz?nda hem de uluslararas? kurulu?lar baz?nda kaynak aray???na gidebilece?i yap?lar?n tesisini sa?lamal?y?z. A?a??dan yukar?ya do?ru ba?lat?lacak bu yerel hareketlenme, ülkemizin içinde bulundu?u açmazlardan kurtulmas? için sahip oldu?umuz tek ?ans. Bu ?ans? de?erlendirebilmek için, her bireyin kendi yöresi için ne gibi art? de?erler üretebilece?ini ortaya koymas? ve yerel kalk?nma hedefine ula?mak için katk?da bulunmak isteyen herkesle i?birli?ine haz?r olmas? gerekiyor.

Yerel kalk?nma projelerinde Türkiye’nin geçmi?te iyi örnekler sundu?unu kabul etmemiz bir hayli güç. Bunda, yöre insan?yla merkezi projelerin ortak bir zeminde bir araya gelememelerinin ve yerel kalk?nman?n, merkezi hükümetin görevi olarak alg?lanmas?n?n büyük bir pay? var. Fakat dünyada var olan uygulamalar? ve ortak akl?n gereklerini göz önüne ald???m?zda Türkiye’de kalk?nman?n yerel inisiyatifler taraf?ndan merkezi hükümetle uyum içerisinde hayata geçirilmesinin kaç?n?lmaz oldu?unu görüyoruz. Yerel kalk?nmay? ancak o yörenin insan? ba?arabilir. Hükümetin yapmas? gerekenler ise yerel kalk?nmaya teknik destek sa?lamak ve çe?itli fonlardan yerel temsilcilerin yararlanmas?n? kolayla?t?rmaktan ibarettir.

Günümüzde yerel kalk?nmay? ba?armak için kullan?labilecek en önemli araçlar?ndan bir tanesi ?? Geli?tirme Merkezleridir(??GEM). Literatürde inkübatör olarak geçen bu yap?lar yerel aktörlerin kendi yöresinde somut bir fark olu?turabilece?inin en bariz kan?tlar?ndan bir tanesidir. ?lk örne?ini 1959 y?l?nda New York’ta gördü?ümüz inkübatörler, günümüze gelene kadar hem nitelik hem de nicelik olarak bir hayli geli?mi?tir. ?lk inkübatör, bir tekstil fabrikas?n?n kapanmas? ile, 2000 ki?inin i?siz kalmas? üzerine, kendisi de o yörede ya?ayan New York Kalk?nma Birli?i Ba?kan?’n?n öncülü?ünde yörede ba? gösteren ekonomik felaketin önüne geçmek amac?yla kurulmu?tur. 1980’lere kadar dikkat çekecek kadar art?? göstermeyen ve yayg?nla?ma imkan? bulamayan inkübatörlerin say?s? ABD’de 1980’de 12 iken; bu say?, 1998’de 587’ye ula?m??t?r. Günümüzde ABD’de 950’den fazla inkübatör vard?r ve ihtiyaca göre say?lar? her geçen gün artmaktad?r. Kuzey ?rlanda ise çarp?c? bir örnek olarak kar??m?zda durmaktad?r. 1.689.000 nüfusa sahip Kuzey ?rlanda’da 32 inkübatör hizmet vermektedir. Bu inkübatörlerin olu?turdu?u sinerji, 90’l? y?llarda Kuzey ?rlanda’n?n gerçekle?tirdi?i çarp?c? kalk?nma hamlesinin ana motorlar?ndan bir tanesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir