?? kurmak ve Yönetmek

?? kurmak ve yönetmek

?? kurmak ve yönetmek

Küçük i?letme kuran insan say?s? kadar küçük i? yeri açma nedeni olmakla birlikte, kendi i?ini kurmaya karar vermede ba?l?ca etkenler ?unlard?r:

  1. I?ini kaybetmek
  2. I?sizlik döneminin uzun sürmesine tepki
  3. Bir i? f?rsat?n?n belirlenmesi
  4. Daha çok para kazanma arzusu
  5. Hayat tarz?n? deði?tirme ihtiyac?
  6. Art?k ba?kas? hesab?na çal??mamak arzusu

Sizin motivasyonunuz da bunlardan biri veya bir kaç? olabilir veya tamamen ba?ka nedenleriniz
olabilir. Bir küçük i? kurmak için kendi nedenlerinizin ne oldu?u hakk?nda dü?ünmeye zaman ay?r?n?z. O halde i? kurmada birinci ad?m, bunu neden yapmak istediðinize karar vermektir. Ondan sonra da kendiniz için net hedefler belirlemeniz gerekecektir. Bu hedefleri do?rudan do?ruya kurmak istedi?iniz i? ve ki?isel olarak kendiniz için belirlemelisiniz. I? için, i?in büyüklü?ü, ürün yelpazesi, kârl?l?k ve imaj cinsinden hedefler belirleyebilirsiniz. Kendiniz için belirleyece?iniz hedefler aras?nda ise, maddi kazanç, bol serbest zaman, hayat tarz? ve statü olabilir. Hedeflerinizi yaz?n?z – zor günlerde bu hedefler size cesaret verecek, sizi motive edecektir.

Belgenin devam?n? pdf olarak buradan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir