Islemlerimize Stop emri vermek

The Dollar and the PoundForex piyasalar?ndan i?lem yapmaya ba?lamadan önce mutlaka kendimizi demo platformlarda deneyerek psikolojimizi denememiz gerekir. ??lem açt???m?z zaman bu i?lemlere yapt???m?z analizler sonucu mutlaka stop emir fiyatlar? vermemiz gerekir. E?er kald?raç sistemi kullan?larak yap?lan i?lemlerde kesinlikle stop koymak sermaye korumak için vazgeçilmez bir durumdur. Piyasalarda ne kadar uzman olsan?z dahi stop emri vermeniz gerekir.
Oyuncular iki türlü stop emri verirler. ?lk olarak kulland???n?z arac? kuruma ait yaz?l?m?n sizin risk seviyesi belirlemeniz sonucu o noktaya gelen fiyatlarda alarm vererek sizi uyarmas? sonucu stop vermedir. Bu yöntemi kafas?nda stop fiyat? belirlemeyen kullan?c?lar kullanmaktad?r. Bir di?er yöntem ise e?er i?lem piyasas?na çok hâkim iseniz akl?n?zda bir stop fiyat? olu?turaca??n?z için fiyat dip yapmadan sizin stop emri vermeniz gerekir. Stop emirleri verirken kesinlikle verdi?iniz karar?n arkas?nda durman?z gerekir. E?er otomatik olarak stop emri vermeyim sadece belirledi?iniz rakama ula??nca stop emri sistemi kullan?yorsan?z kesinlikle parite o fiyata geldi?iniz stop emrini uygulay?n?z. Forex piyasalar?n?n en önemli kurallar?ndan bir tanesi yap?lan zarar? kabullenmektir. E?er stop emrinin arkas?nda durmazsan?z kendinize hâkim olam?yorsunuz demektedir. Genelde kullan?c?lar?n her zaman yapt??? hatalardan bir tanesi olan “ Bu kadar dü?tü. ?imdi ç?kmaya ba?layacak bo?una stop yapmay?m” bu dü?ünce her zaman oyuncular?n akl?n? çelmektedir. Al dedi?iniz bir i? devaml? de?er kaybediyorsa önceden belirledi?iniz stop seviyesine gelince mutlaka kapat?n?z. Geri dönmesini bekledi?iniz piyasa dip yapma evresine girdiyse zarar?n neresinden dönerseniz kâr olarak sayman?z gerekir. Bunun aksi durumlar?nda olabilir. Stop emri verdi?iniz noktadan sonra piyasa ters yönde düzelme göstererek sizin bo?una zarar etmenizi sa?layabilmektedir. Forex piyasalar?nda para kazanman?n önemli kural? kendinize hâkim olmakt?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir