Kad?n giri?imcili?i toplant? raporu

KADIN G?R???MC?L???

Kad?n Giri?imcili?i Toplant? Raporu

Giri?imcilik toplant?s?

Giri?imcilik toplant?s?

Türkiye’de Kad?n Giri?imcili?i destekleyen kurum/kurulu?lar aras?nda i?birli?i ve ileti?imin geli?tirilmesine yönelik görü? al??veri?inde bulunmak ve KOSGEB’in kad?n giri?imcilere yönelik faaliyetlerini tan?tmak üzere, Ankara’da 11.11.2005 tarihinde KOSGEB Mamak Hizmet Binas?nda bir isti?are toplant?s? gerçekle?tirilmi?tir.

Toplant?n?n aç?l??? KOSGEB Ba?kan? Erkan GÜRKAN taraf?ndan yapm?? olup, aç?l??ta KOSGEB faaliyetleri hakk?nda bilgi verilmi?tir. Kat?l?mc?lar?n kendilerini tan?tmalar?ndan sonra KOSGEB Giri?imcili?i Geli?tirme Merkez Müdürü Necla HAL?LO?LU taraf?ndan bir sunu? yap?lm??t?r. Sunu?ta, KOSGEB’in giri?imcileri desteklemeye yönelik faaliyetleri özetlendikten sonra, AB Komisyonu nezdinde olu?turulan “Kad?n Giri?imcilik” Çal??ma Gurubu’nun (EU WES) çal??malar? hakk?nda bilgi verilmi? ve bu çal??ma grubunda Türkiye’yi temsilen KOSGEB’in yer ald??? belirtilmi?tir. Kat?l?mc?lara, Çal??ma Grubu üyesi ülkelerin kad?n giri?imcilik konusundaki faaliyetlerini özetleyen 2004 y?l? raporu ile birlikte, Avrupa Komisyonu’nun 2-2004 say?l? “Kad?n Giri?imcili?in Geli?tirilmesi” konulu raporu iletilmi?tir.

EU WES 2004 raporu, KOSGEB Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi’nin çabalar? ile derlenmi? bir rapor olup, kad?n giri?imcilik konusunda Türkiye’de yap?lan tüm faaliyetleri kapsamad??? dü?ünülmektedir. 2005 y?l? Raporunun daha kapsaml? haz?rlanabilmesi için toplant? kat?l?mc?lar?n?n katk?lar? talep edilmi?, kat?l?mc?lar da bu konuda olumlu görü? bildirmi?lerdir.

Necla Halilo?lu ayr?ca, KOSGEB taraf?ndan düzenlenen 30 saat süreli genel giri?imcilik e?itimlerinin, talep edilmesi durumunda, kad?n giri?imci adaylar?ndan olu?an gruplara yönelik ve ücretsiz olarak verilebilece?ini ifade etmi?tir.

Necla Halilo?lu taraf?ndan toplant?n?n beklentileri a?a??daki ?ekilde özetlenmi?tir:

  • EU-WES 2005 Raporuna katk?
  • Girisimcilik A??’na (www.girisimciliknetwork.gen.tr) katk?
  • KOSGEB deste?i ile yap?labilecek faaliyet ve proje önerileri
  • ??birli?i ve ileti?ime yönelik öneriler

Toplant? süresinin k?s?tl? olu?u göz önüne al?narak, kat?l?mc?lar?n temsil ettikleri kurum/kurulu?lar?n giri?imcilik konusundaki faaliyetlerini toplant?da anlatmak yerine, Giri?imcili?i Geli?tirme Merkez Müdürlü?ü’ne iletmeleri kararla?t?r?lm??t?r.

Kat?l?mc?lar be? gruba ayr?larak, kad?n giri?imcilik konusunda yap?labilecek faaliyetlerin nas?l bir sistem/yöntem izlenerek yap?labilece?i ve KOSGEB ile somut i?birli?i ve proje teklifleri hakk?nda görü?lerini belirlemek üzere 20 dakikal?k grup çal??mas? yapm??t?r. Grup çal??mas? sonucunda her gruptan bir temsilci görü? ve önerilerini aç?klam??t?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir