KADININ SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜ?Ü

Kad?n?n Statüsü Genel Müdürlü?ü, kad?nlara e?itlik içinde, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda hak ettikleri statüyü kazanmalar? amac?yla çal??malar yapmak üzere, 1990 y?l?nda kurulmu?tur.

Genel Müdürlük, kad?nlara kar?? ayr?mc?l???n önlenmesi, kad?n erkek e?itli?i anlay???n?n kamu plan ve politikalar?na yerle?tirilmesi ve toplumsal ya?am?n tüm alanlar?nda kad?nlar?n ilerlemesini sa?lamak üzere politikalar üretme ve koordinasyon sa?lama i?levini yerine getirmek üzere hizmetlerini yürütmektedir.

http://www.kssgm.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir