ÖZELLE?T?RME SOSYAL DESTEK PROJES?

% 70 i Dünya Bankas? (250 milyon ABD Dolar?) ve % 30 u Türk Hükümeti (105.3 milyon ABD Dolar?) kaynakl? olmak üzere toplam 355.3 milyon ABD Dolar? tutar?ndaki Özelle?tirme Sosyal Destek Projesi (Privatisation Social Support Project), Bakanlar Kurulu taraf?ndan onaylanm?? ve 22 Aral?k 2000 tarihinde Resmi Gazete’de yay?nlanarak yürürlü?e girmi?tir. Proje May?s 2004 tarihli uzatma ile 31 Aral?k 2005 tarihine kadar uzat?lm??t?r.

Proje, dört ana bölümden olu?maktad?r:

1. Tazminatlar:

K?T’lerin özelle?tirilmesi s?ras?nda i?ten ç?kar?lan i?çilere 4046 say?l? kanun hükümleri çerçevesinde verilen tazminatlar ve di?er ilgili ödemelerin finansman? projeden kar??lanm??t?r.

2. Yeniden ??e Yerle?tirme:

Projenin bu bölümünün amac?, Özelle?tirme ve Ekonomik Reform Program?’n?n i?çiler üzerindeki olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak amac?yla i?e yerle?tirme hizmetleri vermek ve i?gücü piyasas?na h?zla yeniden girmelerine yard?mc? olunmakt?r. Söz konusu hizmetler, Türkiye ?? Kurumu (??KUR) ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli?tirme ve Destekleme ?daresi Ba?kanl??? (KOSGEB) taraf?ndan sa?lanm??t?r.

3. Ekonomik Reform Program?n?n Sosyal Etkisinin ?zlenmesi:

Bu bölümün amac?, Ekonomik Reform Program?n?n sosyal etkilerini izlemek, destekleyici ekonomik ve sosyal politikalar?n tasar?m? ve yeniden olu?turulmas?na yard?mc? olmakt?r.

4. Proje Yönetimi:

Bu bölümde amaç, Proje’nin etkin bir biçimde idaresini ve koordinasyonunu sa?lamakt?r.

Proje’nin genel koordinasyonundan, Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl??? (Ö?B) sorumludur.

1. Bölüm, Ö?B ve ??KUR’un sorumlulu?u alt?nda, 3. bölüm ise Hazine Müste?arl??? Ekonomik Ara?t?rmalar Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yürütülmü?tür.Projenin 1. bölümünün bütçesi ise yakla??k 300 milyon ABD Dolar? tutar?ndad?r. 2. Bölümünde yer alan “yeniden i?e yerle?tirme” hizmetlerini sa?lamak üzere görevlendirilen öncü kurumlar, Türkiye ?? Kurumu (??KUR) ve KOSGEB’dir.

PROJE KAPSAMINDA KOSGEB TARAFINDAN SA?LANMI? H?ZMETLER

  1. Küçük Ölçekli ?? Kurma Dan??manl?k Deste?i (KÖ?DD): Hedef kitle içerisinden kendi i?ini kurmak isteyen ki?iler için i? kurma, i? plan? haz?rlama ve i?letme geli?tirme dan??manl??? verilmesi ve i?lerini kurmalar?n?n sa?lanmas?.
  2. ?? Geli?tirme Merkezleri (??GEM): Yeni kurulacak i?letmeler için donan?ml? i?yeri ve i? geli?tirme hizmetlerinin verilece?i merkezler (i? inkübatörleri) kurulmas?.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir