?ngiltere Merkez Bankas? Faiz Karar? Aç?klamas?

Avustralya Merkez Bankas? faiz aç?klamas?ndan sonra ?ngiltere Merkez Bankas?’da faiz karar?n? aç?klad?. Piyasalar beklenen oranlar?n alt?n çok dü?ük seyide aç?klama yap?ld?. Seviye olarak Merkez Bankas? 50 baz puanda tutulaca?? aç?klamas? yap?lm??t?r. Ekonomiyi canl? tutmak için 125-130 milyar Pound varl?k al?m? yap?laca?? Merkez Bankas? taraf?ndan aç?klamalarda belirtilmi?tir.
Yap?lan bu aç?klama ile Pound Dolar kar??s?nda ani yükseli? ile 1.6260 seviyelerine ula?t?. Aç?klamalar?n önceden yanl?? tahminlerle i?lem yapan oyuncular bu aç?klamalardan sonra pozisyonlar?n? kapatmas? ile tahvil fiyatlar?nda dü?ü?ler olu?tu. Son gelen verilere göre ?ngiltere ekonomisinin çok iyi durumda olmad???n? anlayabiliyoruz. Merkez Bankas?n?n bu duruma müdahale etmemesi durumunda bu parite de i?lem yapanlar?n dikkatli olmas? gerekir.

Çin’de ya?anan olaylar?n JUAN’a etkisi

Çin Devlet Ba?kan?’n?n ülkesindeki etnik olaylardan kaynaklanan ayaklanmalar yüzünden G8 zirvesini aniden terk etmesi para biriminde ufak dalgalanma ya?anmas?na sebep oldu. Çin’deki ayaklanmalar Müslüman Uygur az?nl?klar? ile Çinliler aras?ndaki ekonomik düzensizlik yüzünden ç?kt??? bilinmektedir. Çin’de ya?anan bu ayaklanmalar ekonomiyi olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Çin para biriminin dolara kar?? yeni rezerv para birimi olarak ba?lama çal??malar? olumsuz sonuçlanm??t?r. Çin para birimi olan JUAN’n?n dolara kar?? duramayaca?? belirtilmi?tir. Çin’deki olaylar devam eder ve ekonomide bir düzelme olu?mazsa önümüzdeki günlerde Çin siyasetinde büyük sorunlar olu?maya ba?layacakt?r. Çin para birimi ile i?lem yapacak olan oyuncular i?lemlerini açmadan önce haberleri çok yak?ndan takip etmeleri gerekir.

Avustralya Merkez Bankas?n?n Faiz Aç?klamas?

Avustralya Merkez Bankas? para stratejisinde herhangi bir de?i?iklik yapmadan faiz oranlar?n? %3 olarak belirtti. Dünya ekonomisinde bu rakamlar sanayi bazl? ülkeler aras?nda en yüksek de?er olarak bilinir.
Yap?lan bu aç?klamada Avustralya’da faiz oranlar?n?n sabit tabana oturamad??? ve ekonomideki geli?im ve büyüme de?er kaybederse, bu y?l?n sonlar?nda faiz oranlar?nda en alt seviye olarak 30 duruma göre 45-50 baz puan indirim yap?labilir.
Avustralya ekonomisine genel bak?ld???nda ve rakamlar incelendi?inde ileriki dönemlerde Avustralya ekonomisinde çatlaklar olu?aca??na dair i?aretler veriyor.

Egonuzun Kurban? Olmayan?z

fffForex piyasalar?nda i?lem yapacak kullan?c?lar ilk önce ara?t?rmalar yapar makaleler okurlar. ?uan bu makaleyi okudu?unuz gibi. Birçok uzman s?fat?ndaki ki?ilerin forex piyasas?nda yapt??? i?lemleri hikaye ?eklinde anlat?rlar. Egolar?n?n sonucu sizlere hikaye olarak sunarlar. Büyük egolar?n büyük kazançlar sonucu büyük hüsranlar? anlat?rlar. Yeni ba?layan ki?iler bu büyük kazançlar? duyduklar? zaman ben kaybetmem, Ben onun yapt??? hatay? yapmadan i?lemlerimi kapat?r?m gibi dü?üncelere kapan?rlar. Dünyada birçok ünlü ki?inin forexten zengin oldu?unu fakat birçok ünlü ki?inin forexten iflas etti?ini bilirsiniz.

Örnek verecek olursak. Jammy ad?nda Amerikal? 10.000$ ile ba?lad??? sermayesini bir y?l?n sonunda 350 milyon dolar yapt???n? anlatm??t?r. Bu herkesin egolar?n? harekete geçirmi?tir. Fakat dünyan?n ünlü bankalar?ndan birinin sahibi olan Leeson Barings’in forexte bankas?n? kaybetti?ini de unutmam?z gerekir. Bu örneklerden ç?karaca??m?z sonuç; insanlar?n belli bir süre büyük kazançlar sa?lad?ktan sonra egolar?n?n kurban? olup bütün sermayelerini kaybetmeleridir. ?nsanlar özür olabilmek için ilk önce egolar?n? dizginlemeleri gerekir.??lem yaparken unutulmamas? gereken durum oyuncular?n her zaman piyasaya kar?? oynad?klar? fakat piyasan?n bu durumu hiç ald?rmad???d?r. Siz h?rslar?n?z ile oynar piyasadan intikam almaya kalkarsan?z bu sadece size zarar verecektir. ??lemleriniz ile egolar?n?z? ayr? tuttu?unuz zaman kazanacaks?n?z demektir.Piyasaya kendinizi kan?tlamak yerine para kazanmaya çal??mal?s?n?z. Okumaya devam et

Dalgal? ve H?zl? de?i?ken Piyasalarda i?lem yapmak.

forex1Gün içinde k?sa vadeli i?lem yapacak olan ki?ilerin seçecekleri paritenin h?zl? de?i?en hareketlerin yeterli olmas? gerekir. ??lem yapaca??m?z paritede verece?imiz i?lem emirlerinin a??r? derecede kaymaklardan etkilenmemesi için paritenin yeterli seviyedeki likiditeye ula?mas? gerekir. ??lem yapaca??m?z piyasay? seçerken bu dalgalanmalar?n geçici olmamas? önemlidir. Seçti?imiz paritedeki dalgalanmalar?n kal?c? olmas? bizim emirlerimiz için önemlidir. Paritede seçiminde bu faktörü göz önünde bulundurmak gerekir.

Gün içinde al?m sat?m yapacak oyuncular?n günlük zaman dilimlerinde do?ru zaman seçmeleri gerekir. Çünkü yapaca??m?z i?lemleri o paritenin dalgalanmas?ndan ve günlük de?i?ken fiyatlar üzerinden gerçekle?tirece?iz. Gün içinde i?lem yapacak olan oyuncular?n en sad?k dostlar? bu de?i?ken fiyatlard?r.Bu de?i?kenlikleri iyi analiz eden ki?iler forex platformlar?nda sa?lam emirler verir. Gün içinde k?sa vadeli i?lem yapacak oyuncular genelde küçük ama s?k Kâr  yapmay? hedeflemi?tir. Bu sebepten dolay? bu dalgalanmalar sizin istedi?iniz ?ekilde i?lem yapman?za olanak sa?layacakt?r. Okumaya devam et

Alt?ndaki Dalgalanmalar?n Sonucu

Alt?n piyasalar? son haftalard?r üzerinde tart???lan piyasalardan biri olmu?tur.Alt?ndaki dalgalanmalar nirvana seviyesini geçememi?tir.Alt?n paritesinde al?m yapan kullan?c?lar?n beklentisi bu durum kar??s?nda hayal k?r?kl??? ile sonuçlanm??t?r.Gann göstergesinden yararlan?larak teknik analize bak?ld???nda alt?nda tehlikeli durumlar görülmektedir.Temel analiz ile bak?ld???nda da ekonomik durumlar yüzünden alt?ndaki bu yükselmeme tehlikeli olarak görülmektedir.Fakat unutulmamal?d?r ki alt?n mutlaka yükselecek inanc? devam etmektedir.Teknik analiz ile bak?ld???nda alt?nda gann göstergelerinde alt?n?n yükselece?i beklentisini desteklemektedir.Alt?na yat?r?m yapacak kullan?c?lar?n sa?lam sermaye ile alt?na yat?r?m yapmas? gerekir.

Günlük K?sa vadeli i?lemlerde Kâr yapmak için Uygun Zaman Aral???na odaklanmak

forex

Forex piyasalar?nda günlük k?sa vadeli i?lemlerde kar yapmak için Disiplinli olmak ve Risk Faktörünü kontrol alt?nda tutma hakk?nda sizlere bilgi vermi?tik.Gün içinde k?sa vadeli i?lemlerde sermaye art?rmak için di?er önemli faktör Uygun Zaman aral???n? yakalamak ve o zamana odaklanmakt?r.Yaz?lar?m?z? s?ras? ve özenli bir ?ekilde okuman?z sizin Forex piyasas?nda i?lem yaparken kaybetme riskinizi azaltacakt?r.
Uygun Zaman Aral???n? Bulmak ve O Zaman Aral???n? Odaklanmak.

Gün içi k?sa vadeli i?lem yapan oyuncular ilk hedef olarak paritede ki gün içi dalgalanmalar? yakalamas? gerekir. Yapaca??n?z i?lemler günlük i?lem olaca?? için bu dalgalanmalar sayesinde i?lemlerinizi sürdürebilirsiniz. K?sa vadeli günlük i?lem yapan oyuncular paritenin ve piyasan?n yar?n veya daha sonra ki günlerde nas?l olaca?? ilgilendirmez. Çünkü sizin i?leminiz gün içinde ba?lay?p ayn? gün bitecektir. Bu yüzden yapaca??n?z i?lem aral???n? çok iyi seçmek ve o zaman aral???na çok iyi odaklanmak gerekir.Günlük i?lem yapacak olan oyuncular yap?lan hesaplamalara göre 1 veya 10 dakikal?k grafikleri kullanarak i?lemlerini yapmalar? gerekir.Bu k?sa zaman i?lemlerde kullan?lacak grafiklerin çubuk grafikler olmas? gerekir.Çubuk grafikler gün içindeki k?sa vadeli hareketleri en iyi ?ekilde gösteren grafiklerdir.Bu grafiklere odaklanmak forex piyasas?nda i?lem yapan oyunculara her zaman fayda sa?lamaktad?r.Fakat sadece çubuk grafiklerini kullanacaks?n?z diye bir kural yoktur. Geni? zaman aral?kl? grafikleri de ayn? anda kullanarak piyasa durumu hakk?nda daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Baz? oyuncular k?sa vadeli i?lem yapacaklar? zamanlarda 4 saatlik grafikleri kullanarak piyasan?n geçen haftadaki durumunu inceleyerek hareket tiplerini analiz ederler. E?er yatay hareketler mevcutsa al?m sat?m yaparken sadece destek ve direnç seviyeleri aras?nda i?lem yapmalar? uygun olacakt?r. E?er zaman aral?klar?nda bir trend olu?uyorsa uzun zaman aral?klar?nda al?m sat?m yapmak daha uygun olacakt?r.

Kozmetik ürünleri alabilece?iniz tek yer.Online ucuz uçak bileti alman?n tam zaman?.Türkiyenin en iyi magazin haberleri sitesi.En iyi fiyatlarda emlak ilanlar? bulabileceksiniz.Nakliyat firmas? olan evden eve nakliyat uygun fiyatlarda.

Amerikan Dolar?(USD) Dalgalanmalar ne zaman kadar devam edecek?

New York piyasas? kapan?? esnas?nda di?er önemli para piyasalar? kar??nda yüksek dereceklerde de?er kazanmak kaydetti. Dolardaki dalgalanmalar?n küçük derecelerde olmas? y?l sonu ortalamalar?na göre durumu riskte gösterdi. New York piyasas? aç?ld??? anca ilk önce GBP kar??s?nda de?er kaybetmeye ba?lam??t?r.Fakat USD yat?r?mc?lar? h?rç?n al??lar ile dengeyi tutturmaya sa?lama çal??malar ba?lam??t?r.Tüketici rakamlar? Okumaya devam et

Forex Platformlar?nda Günlük k?sa vadeli i?lemlerde Risk Kontrolü ile Kâr yapmak

forex14

Günlük K?sa vadeli i?lemlerde Kâr yapma yaz?lar?m?zdan Disiplin kontrolünden bir önceki yazm??ta bahsetmi?tik. Günlük k?sa vadeli i?lemler ile kâr yapacak kullan?c?lar?n bütün yaz?lar? özenle ve dikkatlice okumalar? yapacaklar? i?lemlerde risk seviyesinin azaltmas?na yard?mc? olacakt?r.
Günlük K?sa vadeli i?lemlerde kâr yapmak için önemli olan di?er bir faktörler risk kontrolüdür.
Forex Platformlar?nda i?lem yaparken Risk Kontrolü Okumaya devam et

Forex Platformlar?nda Günlük Kârl? ??lem Yapmak

forex11
Forex Piyasalar? dünyan?n en h?zl? ekonomi piyasas?d?r. Forex platformlar?nda günlük i?lemler gerçekle?tirmek uzun vadeli i?lemlere göre çok kârl? olabilir.K?sa vadeli gün içi i?lem yapmak ve kâr elde etmek için ilk önce i?lem yapaca??m?z piyasay? çok iyi analiz etmek ve tan?mak gerekir.Forex piyasas? basma kal?p bir piyasa olmad??? için her piyasan?n her paritenin kendi özgü davran??lar? vard?r.Günlük k?sa vadeli i?lem yapacak olan ki?iler piyasan?n sadece o günkü durumu ile ilgilenirler.Gün içinde gelebilecek haberlere göre i?lem yaparlar. Uzun vadeli yapanlara göre daha riskli bir yöntem oldu?u zamanlar olmu?tur. Sermaye durumu iyi olanlar günlük k?sa vadeli i?lemlerde büyük kârlar sa?layabilirler. Okumaya devam et