Yeni ba?layanlar?n Forex’te yapt??? hatalar

Forex2

Forex piyasas? d??ar?dan bak?ld???n biraz risk alarak çok kolay yoldan para kazanmak gibi görülsene içine girildikçe çokta kolay olmad???n? görebiliyoruz. Forex’e yeni ba?layan kullan?c?lar bilgi eksiklerinin az olmas? gerekli uzman e?itimi almamalar?ndan dolay? her acemin yapt??? hatalar? yapmaktad?r. Sizler bu hatalar? aç?klayarak ilk ba?lamada kaybetme ihtimalinizi biraz azaltman?z? sa?layaca??z.

Forex’te ilk defa tan??acaklar , ilk defa gerçek para ile i?lem yapacaklar?n hatalar? ?unlard?r;

1-Zarar olan pozisyonlar?n?za art?r?m yada ekleme yapmay?n?z.

Bir parite üzerinde i?lem yapt?n?z  ve sat?? pozisyonu açt?n?z.Ama verdi?im i?lemde fiyat dü?ece?ine artmaya devam ediyor.?uan zarar ediyorsunuz.Ama yapt???n?z incelemelere o kadar çok güveniyorsunuz ki kesin bu fiyat dü?ecek deyip haz?r artm?? olan pariteye bir daha sat i?leme uyguluyorsunuz.E?er tahmininiz tutarsa istedi?iniz kâr? yapacaks?n?z.E?er tutmazsa ve yeni ba?lad???n?z için az sermaye ile i?lem yap?yorsan?z muhtemelen marjin seviyesindeki riskten dolay? otomatik olarak pozisyonlar kapat?lacak ve sizin dü?medi?inizi bekledi?iniz seviyeye gelmeden zarar i?lemi kapatm?? olacaks?n?z.Bu sadece bir olas?kt?r.Bu yüzden kesinlikle zararda olan i?lemlerinize art?r?m yapmay?n?z. Okumaya devam et

EURUSD Analizi

Sanc?l? bir haftadan sonra yat?r?mc?lar?n gözü EURUSD partisine çevrilmi? bir durumdad?r.Bu hafta bu pariteye yat?r?m yapacak yat?r?mc?lar?n çok iyi bir analiz süreci geçirmi? olmalar? gerekir.Bütün risk seviyelerini geçen haftaya göre ayarlam?? olmalar? gerekir.Hareketli bir ban içine giren ve 1.40 seviyelerinde ba?layan parite bu haftada hareketli geçece?ini göstermi?tir.

Tepki al?mlar?n geli?mesi halinde EURUSD paritesi  1.4140 seviyelerine do?ru ç?k?? gösterecektir.Yat?r?mc?lar?n al-sat yapmadan önce tepki al?mlar?na göre fikir yürütmeleri gerekir.K?sa vadeli izlenmesi gereken destek band? 14010-1.3970 seviyeleri olabilir. Bu seviyelere geldikten sonran tepki al?mlar?n?n ba?lanmas? beklenir. Hafta hareketli bir hafta olaca??ndan dolay? k?r?lmalar olmas? çok normaldir. Bu k?r?lmalar? iyi de?erlendiren yat?r?mc?lar bu haftay? kârl? kapatacaklard?r.

Forex’i Etkileyen Önemli Faktörler

forex1Forex’i Etkileyen Önemli Faktörler

Dünya para piyasalar? birçok faktörlerden etkilenir.Bu etkileri duruma göre arz,talep yöntemiyle dengede tutulur.Arz talep miktarlar?n?n dengesinin de?i?mesi döviz fiyatlar?n?n de?i?mesine neden olmaktad?r.Forex piyasas? dünyan?n en h?zl? faktörlere göre etkilenen ticari platformudur. Forex Piyasas? 3 önemli faktörden etkilenir.Bunlar;

Siyasi Faktörler
Ekonomik Faktörler
Psikolojik Faktörlerdir.

Forex Piyasas?n? Etkileyen Siyasi Faktörler.

Bir ülkede siyasi belirsizlik olu?mu? ise burada bir güvensizlik olaca??ndan ülke ekonomisini negatif yönde etkiyecektir.Buda ülke ekonomisi için kötü sonuçlar do?uracakt?r.Siyasi faktörlerde bölgeler çok önemli ayn? bölgeye ba?l? di?er ülkeleri kendileri aras?nda siyasi ba?lar ekonomi piyasalar?na etki etmektedir. Ülkelerde bulunan kar??t görü?ler aras?ndaki çat??malar para piyasalar?n? etkilemektedir. Türkiye’de oldu?u gibi dünyan?n her ülkesinde kar??t görü?lerin çat??mas? ekonomiyi eksi yönde etkilemektedir. Okumaya devam et

Forex ??lem Yapma

OswlzForexForex’te i?lem yapma önceki senelerde oldu?u gibi kar???k de?ildir.Geçmi? y?llarda forex kullan?m? bir yat?r?m arac? olarak ke?fedilmemi?ti. Forex kullanan ki?iler ekonomiye yön veren ki?ilerdi.Günümüz teknoloji geli?mesi ile art?k herkes forex kullanmas? mümkün k?l?nd?.Online i?lem yaparak herkesin kullan?m? sa?land?.Bireylerin forex kullanabilmesi için arac? kurumlar çok farkl? ?ekilde imlanlar sunmaya ba?lam??t?r. Forex ülkemizde çok yayg?n olmamas?na ra?men yabanc? ülkelerde birinci s?rada yat?r?m arac? olarak görünmektedir.Elindeki sermayesini gereksiz yat?r?mlar yaparak sermayelerini kaybetmeleri yerine forexte uzman bir ekip ile yat?r?m yaparak sermayelerini art?rabilirler.

Küçük ölçekti bireysel ki?ilerin forex kullan?m? 1994-1995 y?llar?nda arac? kurumlar?n kurulmas? ile ba?lam??t?r.Bu kurumlar kullan?c?lar?na Piyasalar?n aç?k oldu?u zamanlarda 24 saat veri ak??? sa?lamaktad?r. Arac? kurumlar kullan?c?lar?na di?er bir de?i?le mü?terilerine kolayl?k sa?lamak için birçok yenilik yapm??lard?r.

Bunlar;
Anl?k haber Ak???
Piyasa Analizi
Teknik Analiz
Pariteler aras? Analiz

Ekonomi dünyas? ve Genel ekonomiye etki edecek haber ak??? sa?lamak gibi Okumaya devam et

USDTRY Paritesinin haftal?k durumu

Bu haftay? dalgalanmalar ile geçiren EurUsd Paritesi önümüzde haftaya piyasadaki aç?klamalara göre Euronun de?er kazanaca??n? tahmin ediyorum.Usd/TRY paritesinde hafta içindeki fiyatlara bakt???m?zda 1.5560 seviyelerindeki önemli say?lacak dirençleri görüyoruz.Hafta içindeki dalgalanmalarda 1.5560 dirençi belirli aral?klarda geçilmeye çal???ld?.Fakat direnç geçilme i?lemi ba?ar?l? olamad?.Haftaya güçlü ba?layacak olan USD  1.5560 dirençi geçecektir. Taban olarak 1.5650 seviyesini görebiliriz.Dolar?n TL  kar??s?nda de?er kazanmas? önümüzdeki hafta devam edecektir. Haftan?n ilk saatlerini piyasalar? biraz inceleyerek hareket etmek yat?r?mc?lar için faydal? olacakt?r.

Forex Piyasas?nda etkili olan Fed Faiz Oranlar?n?n etkileri

forex

Forex piyasas? bir çok etkenden etkilenmektedir. Bunlar?n ba??nda FED’in belli dönemlerde aç?klad??? faiz oranlar?d?r.Forex ve finans dünyas? FED’in bu aç?klamalar?nda en hassas oldu?u dönemdir.Ekonomi belli bir süre negatif yönde hareket etmeye ba?lad??? zaman FED faiz oranlar?nda bildirimler yapmaktad?r.

FED faiz oranlar?n? dü?ürürse ne Olur?

En çok sorulan sorulardan bir tanesini bu ba?l?k alt?nda yan?tlamaya çal??acaz. Fed faizlerde indirime gitmesi demek ekonomi ve finans piyasalar?n?n pozitif yönde canlanmas? demektir. Fed dü?ük faiz oranlar?n?n ekonomi üzerinde etkisinin pozitif olmas?ndan dolay? belli zamanlarda bu aç?klamalar? yapmaktad?r.

Faiz dü?mesi ile ekonomi canlanmas? aras?ndaki farkl? ki?ilerin harcamalar? ile orant?l? örnekleyebiliriz. Bunun nedeni bireyler ellerindeki sermayeleri bankalara yat?r?rlar. Bu faizlerin dü?mesi demek bireylerin nakit paralar? bankada tutmamas? ve harcama yapmalar?na yönlenmelerini sa?lar. Piyasada sa?lanan bu hareket ile ekonomide hareket ba?lar. Bireylerin yapm?? oldu?u harcamalar sayesinde harcamaya indeksli olan üretimde artmaktad?r.

FED’in faiz dü?ürmesi ile banka kredisi ile yat?r?m yapan yat?r?mc?lar kredi faizlerinin dü?mesi ile yat?r?m oranlar?n? art?r?rlar .Bu ?ekilde piyasada i? hacmi geni?leyece?inden ekonomide canlanma olu?ur. Bu yat?r?mlar?n artmas? sonucu ülkelerin i?siz rakamlar?nda yat?rama indeksli talep sonucu  eleman ihtiyac? do?acakt?r. Sonuç olarak faiz indirimi ile piyasalarda iki yönde geli?en harcama ve yat?r?mlar ekonomi piyasalar?n? canland?rmaktad?r. Okumaya devam et

Forex Nedir?

Türkiye’de forex diye adland?r?lan di?er ülkelerde FX olarak adland?r?lan bu piyasan?n ?ngilizce ismi Foreign Exchange’ dir. Terim anlam? olarak piyasalar aras? para de?i?tirme olarak geçmektedir. Dünyada forex platformu olan ülkelerinin para birimlerinin ba?ka ülkeler ile de?i?tirmeleri sonucu olu?an piyasaya Forex denir. Dünyada i?lem hacminin en büyük oldu?u platformdur. Günlük i?lem hacmi ortalama olarak 2,5 trilyon dolar olarak bilinmektedir. Bu rakam dünyadaki en büyük piyasa hacmi olmas? ile birlikte en h?zl? finans piyasas?d?r. Günlük i?lem hacmi dünya genelindeki borsalar?n senetleri toplam?ndan fazlad?r.

Forex piyasas?n?n temeli para birimlerinin birbiri ile de?i?imi sonucu olu?ur.Forex’te kullan?lan ana yat?r?m araçlar?;

 • Para birimleri
 • Alt?n
 • Gümü?
 • Petrol

Gibi dünya genelinde de?erli olan mevcutlar üzerinden i?lem yaparak piyasa olu?ur. Forex piyasas? pariteler aras? çok h?zl? i?lem görmektedir.  Paritiler aras?nda fiyat de?i?imleri 3dk 1 kere de?i?mektedir.  Ortalama olarak dakikada 22-25 kere de?i?mektedir . Bu ?ekilde h?zl? bir ?ekilde de?i?im olmas? sayesinde piyasa sorunsuz ve güvenli bir ?ekilde çal??maktad?r. Okumaya devam et

Kiralik Yazlik

Tatil villam, Villa gul fethiyeGüzel bir yaz tatili geçirebilmek için öncelikle konaklama isini çözmemiz gerekmektedir. Bu noktada kararimizi verip nasil bir konaklama seçecegimiz önemlidir. Ülkemiz turizme açik bir ülke oldugu için konaklama imkanlar? sinirsiz düzeydedir. Her türlü konaklama imkanini Türkiye’nin tüm turistik bölgelerinde bulabilirsiniz.

Bunun için yapmam?z gereken tatile kimlerle ve kaç ki?i gidece?imizi tespit edip konaklama i?inin ortak bir kararla çözülmesi faydal? olacakt?r. Ülkemizde be? y?ld?zl? otellerden, pansiyonlara ve apartlara kadar ve bunlar?n d???nda kiral?k evler, villalar ve kiral?k yazl?klarda da konaklama imkan?na sahipsiniz. Bu noktada tercih size b?rak?lm??t?r. Be? y?ld?zl? otellerde genelde tüm imkanlar bulunmaktad?r. Ve buralarda konaklayacak olanlar için tatil için gelinen kentin pek anlam? bulunmamaktad?r. Çünkü be? y?ld?zl? oteller tamamen bir kompleks olup içlerinde tatil esnas?nda ihtiyaç duyabilece?iniz her ?ey bulunmaktad?r. Bunun d???nda ise aile ile gidilen tatillerde kiral?k yazl?klar hem maddi aç?dan daha ekonomik olacakt?r. Hem de gürültüden uzak tatil için gidilen kentin de güzelliklerinden faydalan?larak tatil yap?lmaktad?r. Kiralik yazlik fiyatlar? bölgelere göre farkl?l?klar gösterse de e?er tatil için en çok tercih edilen Antalya bölgesini inceleyecek olursak 4ki?ilik bir aile için be? y?ld?zl? otelde konaklamadan çok daha uygun fiyatlarda oldu?u kesindir. Arada yeme-içme, e?lence gibi çe?itli farkl?l?klar da bulunmaktad?r. Ama burada tercih size ve sizin isteklerinize b?rak?lm??t?r. Bu noktada zaten kiral?k yazl?klar daha çok ailece tatile ç?kanlar?n daha çok tercih etti?i konaklama seçene?idir.

Türkiyenin tüm tatil yörelerinden Kiralik yazlik villa seçenekleri sunan Tatil Villam web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Okumaya devam et

?? kurmak ve Yönetmek

?? kurmak ve yönetmek

?? kurmak ve yönetmek

Küçük i?letme kuran insan say?s? kadar küçük i? yeri açma nedeni olmakla birlikte, kendi i?ini kurmaya karar vermede ba?l?ca etkenler ?unlard?r:

 1. I?ini kaybetmek
 2. I?sizlik döneminin uzun sürmesine tepki
 3. Bir i? f?rsat?n?n belirlenmesi
 4. Daha çok para kazanma arzusu
 5. Hayat tarz?n? deði?tirme ihtiyac?
 6. Art?k ba?kas? hesab?na çal??mamak arzusu

Sizin motivasyonunuz da bunlardan biri veya bir kaç? olabilir veya tamamen ba?ka nedenleriniz
olabilir. Bir küçük i? kurmak için kendi nedenlerinizin ne oldu?u hakk?nda dü?ünmeye zaman ay?r?n?z. O halde i? kurmada birinci ad?m, bunu neden yapmak istediðinize karar vermektir. Ondan sonra da kendiniz için net hedefler belirlemeniz gerekecektir. Bu hedefleri do?rudan do?ruya kurmak istedi?iniz i? ve ki?isel olarak kendiniz için belirlemelisiniz. I? için, i?in büyüklü?ü, ürün yelpazesi, kârl?l?k ve imaj cinsinden hedefler belirleyebilirsiniz. Kendiniz için belirleyece?iniz hedefler aras?nda ise, maddi kazanç, bol serbest zaman, hayat tarz? ve statü olabilir. Hedeflerinizi yaz?n?z – zor günlerde bu hedefler size cesaret verecek, sizi motive edecektir.

Belgenin devam?n? pdf olarak buradan indirebilirsiniz.

Bir i? fikri bulabilmek!

Bir i? fikri bulmak

Bir i? fikri bulmak

Ara?t?rman?z? ba?latmadan önce, baz? temel noktalar oldu?unu bilmelisiniz. Herkes i? fikri ara?t?rabilir ve bulabilir de. I? ve e?itim geçmi?iniz geli?tirebilece?iniz fikirleri s?n?rlamaz. Örnekler:

 • Bisiklet tekerle?i bir veteriner taraf?ndan icat edildi
 • Frisbee bir f?r?nc? taraf?ndan icat edildi
 • M?s?r gevre?i bir çiftçi taraf?ndan geli?tirildi.

Aynen insanlar gibi, her fikrin bir “ömür dönemi (life cycle)” vard?r buna ürünün ömür dönemi denir ve a?a??da gösterilmi?tir.

Yukar?daki ?ekle bir bak?n?z. Gördü?ünüz gibi bir ürün; geli?tirme ile ba?layan sat??lar?n artt??? büyüme a?amas?, sonra sat??lar? artt?rman?n art?k pek mümkün olmad??? olgunluk / doyum a?amas? ve nihayet sat??lar?n dü?meye ba?lad??? gerileme a?amas?ndan ibaret bir seri a?amadan geçer. Bir 10-lobut bowling salonunu, bu ?ekildeki hangi a?amaya yerle?tirirsiniz? Büyüme? Doygunluk? Gerileme?

?? fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

 • Kendiniz yeni bir fikir geli?tirebilirsiniz
 • Ba?kas?n?n fikrini kopya edebilirsiniz veya de?i?tirerek kullanabilirsiniz
 • Ba?ka birisinden bir i? fikri sat?n alabilirsiniz

Belgenin devam?n? pdf olarak buradan indirebilirsiniz.