Piyasa Haberlerinin Forex Piyasalar?na etkisi

forex-400x290Forex piyasalar? ülkelerin iç ve d?? durumlar?na göre anl?k de?i?en bir platform oldu?u için ülkeler de ç?kan en ufak haberlerde ani de?i?meler olmas? mümkündür. Genelde borsada bir ekonomi haberi sunulmas? demek, aç?klanan faiz oranlar? AA firmas?n?n senetlerinde yükseli?e neden oldu gibi bir aç?klama gelir. Uzman ekonomistler genelde bu tepkilerin nedenlerini aç?klamazlar. Forex piyasalar? da borsa gibi ekonomi haberlerinden etkilenir. Örnek olarak Merkez bankas?n?n aç?klad??? faiz karar? ile dolar yükseli? yapt? gibi. E?er bu haberleri önceden tahmin edebilen ve bu haberlerin piyasalara nas?l etki yapabilece?ini tahmin edebilirseniz forex piyasalar?nda büyük paralar sizi bekliyor demektedir.

Uzman bir oyuncu haber aç?klanaca??ndan önceden i?lemlerini gerçekle?tirir. Örne?in aç?klanacak bir karar? dolara etkisi olaca??n? tahmin eden bir oyuncu önceden dolar al?r. Aç?klanan haberin dolara yüksek etki getirmesi sonucu piyasalara hâkim olmayan ya da haberi yanl?? yorumlayan ki?iler hemen dolara yüklenecektir. Önceden tahminleri do?rultusunda dolar alan kullan?c? dolara yüklenen di?er kullan?c?lar taraf?ndan da dolar?n yükselmesi ile istedi?i Kâr? elde edecektir. Piyasalardan gelen haberlerin baz?lar? ufak etkiler yapabilir. E?er bunlar? tahmin edebilen oyuncular i?lem yapaca?? paritenin yükselece?ini tahmin etmi?tir. Sonra bu yükseli?in bir süre sonra duraca??n? ve hangi noktalarda durabilece?ini tahmin eden oyuncular o noktadan sonra sat emirleri vererek haberin etkisi ile olu?an dalgalanmadaki kâr? daha da art?rabilir.

Piyasalarda her zaman normal i?leyecek diye bir durum yoktur. Bazen beklenen haber olumlu olup piyasalara etki etmeyebilir. Olumlu haber geldi?i zaman sat emri vermek mant?kl? bir davran?? de?ildir. Sonuçta olumlu bir haber vard?r ve bu pariteyi olumlu etkileyecektir. Bazen böyle durumlarda sat emri vermenin ak?ll?ca oldu?unu savunan uzmanlar vard?r. Forex piyasalar?nda oyuncu olmak uzman bir e?itim alman?n ve çok iyi piyasa takipçisi olman?n sonunda olu?ur. E?er sizin bu konularda hiç bilginiz yok sadece ?ans?na oynuyorsan?z bir müddet sonra ?ans size s?rt?n? çevirecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir