Scalping Nedir? Scalping Hangi Durumlarda Yasakt?r?

Forex-Trading

Forex Piyasalar?nda her oyuncunun farkl? i?lem yapma teknikleri vard?r. Kimisi uzun vadeli büyük kârlar hesaplayarak i?lem yaparlar. Kimi oyuncularda anl?k çok k?sa vadeli i?lemler yaparak küçük miktarlarda kârlar sa?layarak ve bunlar? s?k i?lemler ile destekleyerek piyasalarda sermaye art?r?m? yapmaya çal???rlar. Scalping yöntemi de bu k?sa vadeli i?lemlerin ad?na verilmi?tir. Forex’e ilk ba?layan kullan?c?lar do?ru arac? kurum seçmedikleri zaman scalping yüzünden hesap kapat?lmas? gibi durumlarla kar?? kar??ya kalabiliyorlar.Türkçemizde scalping sözcü?üne uygun bir kar??l?k yoktur. Bunu anl?k i?lemler ile k?saca vur-kaç olarak nitelendirebiliriz.
Peki Arac? Kurumlar Neden Scalping sebepli hesap kapatmas? yapar
Ciddi bir forex kurumu normal ?artlarda Scalping yöntemine kar?? bir yapt?r?m uygulamamas? gerekir. Arac? kurumlar?n mant??? önceki yaz?lar?m?zda yazd???m?z gibi mü?terilerinin yapt?klar? i?lemlerden kazanç sa?larlar. Kullan?c? ne kadar çok i?lem yap?yorsa arac? kurumda o kadar çok kar sa?l?yor demektir. Forex’e ilk ba?land???n arac? kurumlar?n mü?terilerin kaybettikleri paralardan kazanç sa?lad?klar? san?lmaktad?r. Arac? kurumlar sadece yap?lan i?lemlerden pariteler aras?ndaki spread’lerden kazanç sa?lamaktad?r. Arac? kurumlar?n genelde geçerli sebep olarak;
-Art niyetli arac? kurumlar mü?terileri için gerçek anlamda i?lem pozisyonlar? açt?rm?yor tek amaç olarak mü?terisinin sermayesini kaybetmesi oldu?undan ne kadar riskli i?lem yaparsa mü?terisi daha çabuk para kaybedece?ini hedeflemesinden dolay? scalping yöntemine izin vermiyor. Bu arac? kurumlar genelde kullan?c?lar?n fiyatlar?na kar?? sahte fiyatlar vererek mü?terilerin para kaybetmesini sa?lamaktad?r. Önceki yaz?m?zda arac? kurum seçmenin ne kadar önemli oldu?unu belirtmi?tik.
-Art niyetli arac? kurumlar? mü?terilerine gerçek fiyatlar yans?tmadan kendi fiyat yapmas?ndan dolay? mü?teri i?lem zaman? k?sa oldu?u için yapt?klar? oyunun bu k?sa vadede uygulanmad??? olabilir. Arac? kurumlar?n pozisyon kapatmalar?nda siz sundu?u imkanlardan kurum hakk?nda bilgi sahibi olabilirsiniz. Baz? arac? kurumlar Pozisyon kapatmak için minumum olarak 15 pip kâr zarar ?art? ko?arlar. Forex piyasa ?artlar?n? iyi bilen ki?iler bu durumun yanl?? oldu?unu hemen anlayabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir