Sorumlu girisimcilik

Sorumlu giri?imcili?in anlam?, bir i?yerinin topluma pozitif katk?s?n? art?r?rken ayn? zamanda insanlar ve çevre üzerindeki negatif etkilerini en aza indirgeyecek ?ekilde çal??t?rabilmenin yoludur. Giri?imcilerin günlük bazda payda?lar? ile kar??l?kl? etkile?ime girmelerinin yolunu gösterir: Pazar yerinde mü?teriler ve i? ortaklar?, i?yerinde çal??anlar, yerel toplum ve çevre. Sorumlu giri?imciler:

  1. Mü?terilerine, i? ortaklar?na ve rakiplerine adil ve dürüst davran?rlar;
  2. Çal??anlar?n ve tüketicilerin sa?l???, emniyeti ve genel refah?na önem verirler;
  3. E?itim ve geli?me imkanlar? sunarak i?güçlerini motive ederler;
  4. Yerel toplumda “iyi vatanda?lar” olarak hareket ederler;
  5. Do?al kaynaklara ve çevreye kar?? sayg?l?d?rlar.

Bu say?lanlar? ve daha da fazlas?n? sadece yönetmeliklere uyarak yerine getirmezler ayr?ca ço?unlukla gönüllü olarak minimum yasal gereksinimlerin ötesine de geçerler.

Avrupa’n?n 20 milyon küçük ve orta büyüklükte i?letmesi (KOB?’ler), i? imkanlar? yaratarak ve güvence alt?na alarak, topluma ürünler ve hizmetler temin ederek ve vergilerini ödeyerek önemli sosyal katk?da bulunmaktad?rlar. Bunlar ayr?ca yeniliklerin, giri?imci ruhun ve rekabetin arkas?ndaki itici güçler olarak da tan?nmaktad?rlar. Bu nedenle KOB?’ler, ekonomik büyüme, sosyal birle?me ve çevrenin korunmas? olmak üzere üç ana direk üzerinde olu?turulan Avrupa Birli?inin 20101 y?l? için stratejik Lizbon amac?n? elde etmede anahtar rol oynamaktad?rlar.Bu geni? ba?lam Avrupa Birli?inin genel olarak i?yerleri aras?nda ve özellikle KOB?’lerde sorumlu giri?imcili?in te?vikine duydu?u ilgiyi aç?klamaktad?r – veya ?irket sosyal sorumlulu?una (CSR)2.Ekonomik, sosyal ve çevresel objektifler aras?nda bir denge olu?turabilmek de?i? toku?lar yap?lmas?n? içerebilir fakat bu bro?ürdeki örnekler i?teki ba?ar?n?n ve sosyal sorumlulu?un sadece uyumlu de?il fakat ayn? zamanda yeni i? imkanlar? yaratacak ?ekilde kar??l?kl? birbirini kuvvetlendirici etkiye sahip oldu?unu göstermektedir. Di?er i? için olan faydalar?n?n içinde yüksek mü?teri tatmini ve sadakati, daha fazla motive olmu? personel, yerel toplum ve kamu yetkilileri ile iyile?mi? ili?kiler maliyetten tasarruf ve daha iyi hale gelen itibar say?labilir.

Bununla birlikte, bir çok KOB? sahibi/yöneticisi için toplum ile ilgili angajman için beklenen i? faydalar?ndan çok ki?isel de?erler ba?l?ca itici etkiye sahipler, özellikle yerel toplumun faydas?na olan faaliyetler mevzu bahis oldu?u zaman3. Bu faaliyetler s?kl?kla geçici bazda yürütülürken ve i? stratejisi ile çok fazla ilgisi yokken, KOB? angajman?n?n gerçekten de ‘gönüllü’ karakterini ortaya koyar, bunun yan? s?ra, di?er alanlarda, mesela sa?l?k, emniyet veya çevre olsun, yönetmelik veya tedarik zinciri bask?lar? daha büyük rol oynarlar.
Sorumlu giri?imcilik ayr?ca toplumda giri?imciler için daha pozitif bir imaj yarat?lmas?na katk?da bulunabilir ve daha fazla say?da genç insan?n serbest mesle?i, çekici bir çal??ma opsiyonu olarak seçmesini te?vik eder. Bu ?ekilde, yak?n zamandaki, bu konu üzerinde ç?kar?lan Ye?il Raporda ana hatlar? ile belirlendi?i gibi AB’nin Avrupa’da giri?imci bir ruh geli?tirmesine katk?da bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir