Etiket arşivi: dalgal? piyasa.Hareketli parite

Dalgal? ve H?zl? de?i?ken Piyasalarda i?lem yapmak.

forex1Gün içinde k?sa vadeli i?lem yapacak olan ki?ilerin seçecekleri paritenin h?zl? de?i?en hareketlerin yeterli olmas? gerekir. ??lem yapaca??m?z paritede verece?imiz i?lem emirlerinin a??r? derecede kaymaklardan etkilenmemesi için paritenin yeterli seviyedeki likiditeye ula?mas? gerekir. ??lem yapaca??m?z piyasay? seçerken bu dalgalanmalar?n geçici olmamas? önemlidir. Seçti?imiz paritedeki dalgalanmalar?n kal?c? olmas? bizim emirlerimiz için önemlidir. Paritede seçiminde bu faktörü göz önünde bulundurmak gerekir.

Gün içinde al?m sat?m yapacak oyuncular?n günlük zaman dilimlerinde do?ru zaman seçmeleri gerekir. Çünkü yapaca??m?z i?lemleri o paritenin dalgalanmas?ndan ve günlük de?i?ken fiyatlar üzerinden gerçekle?tirece?iz. Gün içinde i?lem yapacak olan oyuncular?n en sad?k dostlar? bu de?i?ken fiyatlard?r.Bu de?i?kenlikleri iyi analiz eden ki?iler forex platformlar?nda sa?lam emirler verir. Gün içinde k?sa vadeli i?lem yapacak oyuncular genelde küçük ama s?k Kâr  yapmay? hedeflemi?tir. Bu sebepten dolay? bu dalgalanmalar sizin istedi?iniz ?ekilde i?lem yapman?za olanak sa?layacakt?r. Okumaya devam et