Etiket arşivi: forex

Forex Nedir?

Türkiye’de forex diye adland?r?lan di?er ülkelerde FX olarak adland?r?lan bu piyasan?n ?ngilizce ismi Foreign Exchange’ dir. Terim anlam? olarak piyasalar aras? para de?i?tirme olarak geçmektedir. Dünyada forex platformu olan ülkelerinin para birimlerinin ba?ka ülkeler ile de?i?tirmeleri sonucu olu?an piyasaya Forex denir. Dünyada i?lem hacminin en büyük oldu?u platformdur. Günlük i?lem hacmi ortalama olarak 2,5 trilyon dolar olarak bilinmektedir. Bu rakam dünyadaki en büyük piyasa hacmi olmas? ile birlikte en h?zl? finans piyasas?d?r. Günlük i?lem hacmi dünya genelindeki borsalar?n senetleri toplam?ndan fazlad?r.

Forex piyasas?n?n temeli para birimlerinin birbiri ile de?i?imi sonucu olu?ur.Forex’te kullan?lan ana yat?r?m araçlar?;

  • Para birimleri
  • Alt?n
  • Gümü?
  • Petrol

Gibi dünya genelinde de?erli olan mevcutlar üzerinden i?lem yaparak piyasa olu?ur. Forex piyasas? pariteler aras? çok h?zl? i?lem görmektedir.  Paritiler aras?nda fiyat de?i?imleri 3dk 1 kere de?i?mektedir.  Ortalama olarak dakikada 22-25 kere de?i?mektedir . Bu ?ekilde h?zl? bir ?ekilde de?i?im olmas? sayesinde piyasa sorunsuz ve güvenli bir ?ekilde çal??maktad?r. Okumaya devam et

internet giri?imcili?i FOREX

Forex

Forex

?nternet üzerinden para kazanman?n son dönemdeki en büyük araçlar?ndan bir tanesi olarak göze çarpan FOREX yat?r?mlar? üzerine birkaç önerilerimiz olacak. Öncelikle forex nedir, ne i?e yarar, nas?l para kazan?l?r ve nas?l kullan?l?r sorular?na cevap veren bu sayfadaki forex yaz?m?z? incelemenizi öneririz.

?nternet günümüzde bu sektöre zaman ay?rabilen, profesyonel anlamda gelir kap?s? olarak görenler için geçim kayna?? olmaktan ziyade, zengin olabilme arac? olarak kullan?lmaktad?r. ?nternet üzerine birçok giri?imci fikirler sunulmakla beraber bu çal??malar aras?nda en parlak ve etkileyici uygulama sahibini çok kusa bir sürede dolar milyoneri yapmay? becerebilmi?tir.

Forex sistemi k?saca ?u ?ekilde özetlenebilir. Global dünya piyasas? içerisinde aktif olarak kullan?lan yat?r?m araçlar?n?n birbirlerine kar?? de?er kazanmas?/kaybetmesi sayesinde ortaya ç?kan kazanc? elde etme ?eklidir.

Forex henüz yeni bir sistem olmas?na ra?men dünya çap?nda günlük 2 trilyon dolar gibi bir rakam?n ak???n? sa?lamaktad?r. ?lk uygulamalar aktif döviz birimleri üzerinden yürütülürken daha sonralar? alt?n, gümü? gibi de?erli emtialarla da yürütülmeye devam edildi. Forex ile ilgili çok daha geni? bilgileri Türkiyenin forex platformu sitesinden elde edebilirsiniz. Amatör bir dille tabir etmek gerekirse bugun saat 15:00?da 1.000 $ sat?n al?yorsunuz Dolar kuru an itibari ile 1.65 TL ve bu durumda 1.000$ için 1.650 TL ödemi? oluyorsunuz. Forex tablolar?ndan her dakika de?i?en duruma göre 30 dakika sonra 1.75 olan dolar kuru üzerinden 1.000$ paran?z? bozdurabiliyorsunuz. Bu 30 dakikal?k i?lem size 100 TL getiri sa?layabiliyor. Sanal giri?imcilik ad?na örnekledi?imiz bu sistemde para kazanman?n yan? s?ra kaybetmeninde %50 ihtimal oldu?unu gözard? etmemek gerekiyor.