Etiket arşivi: giri?imci

Giri?imcili?i Destekleme

Genel Giri?imcilik E?itimleri

Genel Giri?imcilik E?itiminin amac?, giri?imcilik kültürünü yayg?nla?t?rmak ve ba?ar?l? i? kurmak için gerekli olan i? plan? kavram? hakk?nda i? kurmak isteyen giri?imci adaylar?n? bilgilendirmektir.

Genel Giri?imcilik E?itim Programlar?, KOSGEB Merkezleri taraf?ndan uygulanmaktad?r. Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi, gerçekle?tirilecek olan e?itim programlar?n?n yöre ve say?s?n?n belirlenmesi amac?yla y?lda iki defa olmak üzere Merkezlerin talebini belirleyerek e?itim hizmetinin sat?n al?nmas?na ili?kin ihale çal??malar?n?, ilgili Ba?kanl?k birimi ile birlikte düzenlemektedir. 2005 y?l?nda, 50 yöreden gelen talep do?rultusunda bu yörelerde verilmi?tir.

Program süresi 30 saat olup, a?a??da belirtilen dört e?itim modülünden olu?maktad?r.

  • Giri?imcilik ve ?? Kurma Süreçleri
  • Yap?labilirlik Çal??mas?
  • ?? Plan? Haz?rlama
  • Pazarlama Plan? Haz?rlama

Genç Giri?imci Geli?tirme Programlar?

Genç Giri?imci Geli?tirme Programlar?, KOSGEB’in üniversite ö?rencilerinin kariyer planlar? yapt?klar? bir dönemde, giri?imcili?i önlerine bir seçenek olarak sunmak, i? kurmay? planl? bir süreç hâline getirerek ba?ar? olas?l???n? art?rmak için ve giri?imcilik kültürünü yayg?nla?t?rmak için üniversitelerde ve orta ö?retim sonras? teknik e?itim kurumlar?nda düzenledi?i uygulamal? giri?imcilik e?itimleridir. B u programlarda kat?l?mc?lara giri?imcilik ve i? kurma süreçleri, ?irket yönetimi, i? plan? ve pazarlama konular?nda e?itimler verilmektedir. Kat?l?mc?lar, program süresince kendi i? planlar?na yönelik olarak, program e?itmeni dan??manl???nda, çal??malar yapmaktad?rlar. Programlarda e?itim ve dan??manl?k hizmeti, i? kurma ve giri?imcilik konusunda deneyimli e?itim ve dan??manl?k firmalar? taraf?ndan yürütülmektedir.

Program?n ana e?imleri ve kat?l?mc?lar?n çal??malar?n?n de?erlendirildi?i atölye çal??malar? toplam 102 saat sürmektedir. Program tüm ö?retim y?l? boyunca devam etmektedir.

Genç Giri?imci Geli?tirme Programlar?, ilk kez 1997-1998 ö?retim y?l?nda , “Güneydo?u’da Yeni Ufuklar” projesi dahilinde Dicle, Harran ve Gaziantep Üniversitelerinde düzenlenmi?tir. 1998-1999 y?llar?nda ba?ka yörelerle de geni?letilen program alt? üniversitede 160 kat?l?mc? ile gerçekle?tirilmi?tir. 1999-2000 ö?retim y?l?nda alt?, 2000-2001 ö?retim y?l?nda be?, 2001-2002 ö?retim y?l?nda iki, 2002-2003 ö?retim y?l?nda yine alt? üniversitede düzenlenmi?tir. 2003-2004 ö?retim y?l?nda program?n düzenlendi?i e?itim kurumlar?n?n say?s? yirmi dörde ve kat?l?mc? say?s? 1100?e ç?km??t?r. Program 2004-2005 döneminde 35 e?itim kurumunda 1321 kat?l?mc? ile düzenlenmi?tir.

KADIN G?R???MC?L???

KADIN G?R???MC?L???

KADIN G?R???MC?L??? KONUSUNDA FAAL?YET GÖSTEREN KURUMLAR/KURULU?LAR

Kamu Kurulu?lar?

Sivil Toplum Kurulu?lar?

TÜRK?YE’DE KADIN G?R???MC?L???N GEL??T?R?LMES?NE YÖNEL?K M?KROF?NANS UYGULAMALARI

KADIN G?R???MC?L?K TOPLANTI RAPORU

“Türkiye’de Kad?n Giri?imcili?i destekleyen kurum/kurulu?lar aras?nda i?birli?i ve ileti?imin geli?tirilmesine yönelik görü? al??veri?inde bulunmak ve KOSGEB’in kad?n giri?imcilere yönelik faaliyetlerini tan?tmak üzere, Ankara’da 11.11.2005 tarihinde KOSGEB Mamak Hizmet Binas?nda bir isti?are toplant?s? gerçekle?tirilmi?tir…”

EUROPEAN NETWORK TO PROMOTE WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP, ACTIVITIES REPORT 2004

“This is the first Report drafted by WES, the ?European Network to Promote Women?s Entrepreneurship?. It is aimed at presenting the activities carried out in 2004 by the National and/or Regional governments in the EU, EEA and candidate countries to promote women?s entrepreneurship…”

EUROPEAN NETWORK TO PROMOTE WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP, ACTIVITIES REPORT 2004, TURKEY

“Women in Turkey are recognized as an important segment of entrepreneurship development programmes. Various public agencies and NGOs have taken some roles to design and implement these programmes. It is a recognized fact that networking among these small and widely dispersed initiatives needs further strengthening. KOSGEB will try to address this need through its comprehensive programme in 2005.

Activities of the following agencies are notable examples for 2004…”

YAYINLAR

Franchising Rehberi
kapak
“Bu çal??mada Dünyada ve Türkiye’de Franchising Sisteminin; tarihsel süreci, kapsam?, ilkeleri, avantaj ve dezavantajlar? dikkate al?narak mevcut durumu ana hatlar?yla ortaya konulmu? olup, son bölümde sisteme ili?kin ki?isel analiz testi sunulmaktad?r.”
?ndir (PDF dosyas?, 184 KB)
Giri?imci Olabilir miyim?
kapak
Bu yay?n, LEDU Giri?imcilik Yay?n Dizisi kapsam?nda üretilmi?tir. Dizinin bu kitapç???, giri?imci adaylar?n?n kendi kendilerini s?nayarak güçlü ve zay?f yönlerini görmelerine, kendi i?ini kurma konusunda potansiyellerini yoklamalar?na yard?mc? olmaktad?r.
?ndir (PDF dosyas?, 84 KB)
Bir ?? Fikri Bulmak ve Test Etmek
kapakBu yay?n, LEDU Giri?imcilik Yay?n Dizisi kapsam?nda üretilmi?tir. Dizinin bu kitapç???n?n amac?, giri?imci adaylar?n? i? fikri arama yöntemleri hakk?nda bilgilendirerek kendilerine uygun bir i? fikri bulmalar?na yard?mc? olmakt?r.
?ndir (PDF dosyas?, 97 KB)
?? Kurmak ve Yönetmek
kapak
Bu yay?n, LEDU Giri?imcilik Yay?n Dizisi kapsam?nda üretilmi?tir. Dizinin bu kitapç???nda, i? kurma süreci ana hatlar?yla ele al?nmakta ve giri?imci adaylar?na ba?ar?l? bir i?letme kurabilmek için ipuçlar? verilmektedir.
?ndir (PDF dosyas?, 146 KB)
Giri?imciler ?çin ?? Plan? Rehberi
kapak
“Bu rehberin haz?rlan???nda temel amaç giri?imcileri yönlendirecek bir çal??ma sistemati?i geli?tirmek ve i? kurma noktas?na gerekli kapsamda yap?lm?? bir haz?rl?k sürecinden sonra ula?malar?n? sa?lamakt?r. Giri?imciler bu süreci, i? kurmak için gerekli tüm ara?t?rma sonuçlar?n?, hedeflerini ve planlar?n? gösteren i? planlar?n? haz?rlayarak tamamlayacaklard?r.”
?ndir (PDF dosyas?, 709 KB)
?? Plan? Dosyas?
kapak
Bu kitapç?k, “Giri?imciler ?çin ?? Plan? Rehberi”nin ek doküman?d?r.
?ndir (PDF dosyas?, 356 KB)
Pazarlama Plan? Rehberi
kapak
“Birçok giri?imci i? hayat?na ba?larken, haz?rlanm?? bir pazarlama plan?na sahip olmadan rekabet etmeye çal???r. Yo?un bir rekabet içinde yo?rulan ve mü?terilerle sürekli birliktelik yaratabilen ba?ar?l? bir giri?imcinin, ?pazarlama plan? benim kafamdad?r? dedi?ine çok rastlanabilmektedir. Ancak, daha sistemli olabilmek ve dü?ünceleri ka??da aktarabilmek, giri?imcinin ne yapmas? gerekti?ini netle?tirir ve daha karl? de?i?imleri yapabilmesine olanak sa?lar. ?yi bir pazarlama plan? ?ka??t üzerine dökülen, yo?un dü?üncelerdir? ya da ?daha etkin hareket edebilmek için dü?üncelerimizi sistematik hale getirmektir? denilebilir.”
?ndir (PDF dosyas?, 489 KB)
?? Plan? De?erlendirme Rehberi
kapak
Bu kitapç?kta, bir i? plan?n?n de?erlendirmesinde kullan?labilecek kriterler ve bir puanlama sistemi ortaya konmaktad?r.
?ndir (PDF dosyas?, 239 KB)
?irket Yap?lar? ve Kurulu? A?amalar?
kapak
Bu kitapç?kta, ?irket türleri hakk?nda k?sa bilgiler ve her bir ?irket türü için 2006 y?l?na ait detayl? kurulu? ad?mlar?, yakla??k süreler ve maliyetler yer almaktad?r. (Son güncelleme: 15 ?ubat 2007)
?ndir (PDF dosyas?, 281 KB)
??letme Mevzuat? ve Yükümlülükleri Rehberi
kapak
Bu yay?n, i?letmelerin tabi oldu?u ve farkl? kurulu?lar?n sorumluluk ve yetki alanlar?na giren mevzuat?n bir araya getirilerek giri?imcilere i? kurma ve i?letme faaliyetlerini sürdürme a?amalar?nda derli toplu bilgi sunabilmek amac?yla haz?rlanm??t?r. (Son güncelleme: 28 May?s 2007)
?ndir (PDF dosyas?, 957 KB)
Türkiye’de “KOB?’ler ?çin E?itim Hizmetleri” Pazar?
kapak
Bu yay?n, Avrupa E?itim Vakf? (ETF) deste?i ile gerçekle?tirilen bir ara?t?rma projesinin sonuç raporudur.
?ndir (PDF dosyas?, 1,3 MB)
Türkiye’de Giri?imcili?in Tarihçesi ve Giri?imcilerin Sosyolojik Profili
Geri kalm??l?kla yüz yüze olan toplumlar?n ya?ad?klar? psikolojik durumu; imrenme, çaresizlik ve suçlama olarak özetleyebiliriz…
?ndir (PDF dosyas?, 1,68 MB)
Sorumlu Giri?imcilik
Sorumlu giri?imcili?in anlam?, bir i?yerinin topluma pozitif katk?s?n? art?r?rken ayn? zamanda insanlar ve çevre üzerindeki negatif etkilerini en aza indirgeyecek ?ekilde çal??t?rabilmenin yoludur…
?ndir (PDF dosyas?, 1,04 MB)