Etiket arşivi: giri?imcilik tarihçe

Giri?imcili?in tarihçesi ve giri?imcilerin sosyolojik profili

Geri kalm??l?kla yüz yüze olan toplumlar?n ya?ad?klar? psikolojik durumu; imrenme, çaresizlik ve suçlama olarak özetleyebiliriz. Bu toplumlar; geli?mi? ülke ya?am ve refah düzeyine imrenirler, bir gün ayn? zenginliklere ula?may? hayal ederler, ancak tam da bunun hayalini kurarken ya?anan olumsuzluklar ve bunlar?n bir türlü de?i?memesi hayal k?r?kl???na neden olur. Umutlar bir anda yok olur. Çaresiz buradan ç?k?? yoktur. Asl?nda de?i?en hiçbir ?ey yok, gelecek nesiller için de durum de?i?meyecektir. Tiren kaçm??t?r sorumlusu ise geçmi? yönetimlerdir. O zamanlar gereken yap?lsayd? belki ?u an her ?ey çok farkl? olurdu ancak i? i?ten geçmi?tir. Kim bilir geçmi?te her ?ey yap?lm?? olsayd? da belki de hiçbir ?ey de?i?meyecekti, sorun Bat?n?n do?al üstünlüklerinde ve yeteneklerindedir. Hay?r yan?l?yoruz e?er onlar gibi olursak ve onlara kendimizi benzetirsek gerçekten biz de refaha kavu?uruz. Bu dü?ünceler içinde ya?anan gelgitler asl?nda ço?unlu?un hayat? boyunca kar?? kar??ya oldu?u bir ortak kader olarak nitelenebilir. Hepsi bir ölçüde do?rudur asl?nda. Geri kalm??l??? ve nedenlerini anlayabilmek için geli?mi?li?in ve azgeli?mi?li?in tarihsel geli?imi ve buna etki eden faktörler çok iyi tetkik edilmelidir. Okumaya devam et

Giri?imcili?in tarihçesi

?nsano?lunun tarihin ilk y?llar?ndan bu yana ya?amak ve ihtiyaçlar?n? kar??lamak için yapt??? her faaliyet asl?nda basitce giri?im olarak nitelendirilebilir. Avc?l?k, çiftçilik, hayvanc?l?k, ticaret vb gibi her türlü faaliyet tarihin ilk dönemlerinden beri insano?lunun giri?imci oldu?unu ortaya koyuyor. Öyleyse her insan öyle veya böyle giri?imci görünüyor. Hatta geçmi?teki atalar?m?z bizlerden daha giri?imciydiler. Risk konusunda hayatlar?n? ortaya koyabiliyorlard?, sadece temel ihtiyaçlar?n? kar??layabilmek için. ?lkel insan, bugün giri?imcili?in tan?mlar?nda ortaya konulan tüm özellikleri içinde bar?nd?rmaktayd?. Risk al?yorlard?, yenilik yap?yorlard?, ya?amlar?n? ortaya koyuyorlard?, fakat yapt?klar? tüm bu faaliyetlerin tek amac? hayatlar?n? devam ettirebilmekti.

Beyaz insan?n yeni k?taya ç?k???nda iki kültürün kar??la?mas?yla ortaya ç?kan bu farkl?l?k oldukça net bir ?ekilde gözlenmi?tir. Bat?l? insan doymuyor hep daha fazlas?n? istiyordu. Oysa k?z?lderililer, sadece hayatlar?n? devam ettirebilmek için ve yeterincesini al?yorlard? do?adan. Bat?l? insan?n gere?inden fazlas?n? almas? ve bunu olabildi?ince biriktirmesi, modern ekonomi ve ya?am biçimini ortaya ç?karm??t?r; “Kapitalizm”. Okumaya devam et