Etiket arşivi: girisimcilik

Sorumlu girisimcilik

Sorumlu giri?imcili?in anlam?, bir i?yerinin topluma pozitif katk?s?n? art?r?rken ayn? zamanda insanlar ve çevre üzerindeki negatif etkilerini en aza indirgeyecek ?ekilde çal??t?rabilmenin yoludur. Giri?imcilerin günlük bazda payda?lar? ile kar??l?kl? etkile?ime girmelerinin yolunu gösterir: Pazar yerinde mü?teriler ve i? ortaklar?, i?yerinde çal??anlar, yerel toplum ve çevre. Sorumlu giri?imciler:

 1. Mü?terilerine, i? ortaklar?na ve rakiplerine adil ve dürüst davran?rlar;
 2. Çal??anlar?n ve tüketicilerin sa?l???, emniyeti ve genel refah?na önem verirler;
 3. E?itim ve geli?me imkanlar? sunarak i?güçlerini motive ederler;
 4. Yerel toplumda “iyi vatanda?lar” olarak hareket ederler;
 5. Do?al kaynaklara ve çevreye kar?? sayg?l?d?rlar.

Bu say?lanlar? ve daha da fazlas?n? sadece yönetmeliklere uyarak yerine getirmezler ayr?ca ço?unlukla gönüllü olarak minimum yasal gereksinimlerin ötesine de geçerler.

Avrupa’n?n 20 milyon küçük ve orta büyüklükte i?letmesi (KOB?’ler), i? imkanlar? yaratarak ve güvence alt?na alarak, topluma ürünler ve hizmetler temin ederek ve vergilerini ödeyerek önemli sosyal katk?da bulunmaktad?rlar. Bunlar ayr?ca yeniliklerin, giri?imci ruhun ve rekabetin arkas?ndaki itici güçler olarak da tan?nmaktad?rlar. Bu nedenle KOB?’ler, ekonomik büyüme, sosyal birle?me ve çevrenin korunmas? olmak üzere üç ana direk üzerinde olu?turulan Avrupa Birli?inin 20101 y?l? için stratejik Lizbon amac?n? elde etmede anahtar rol oynamaktad?rlar. Okumaya devam et

Bir i? fikri bulabilmek!

Bir i? fikri bulmak

Bir i? fikri bulmak

Ara?t?rman?z? ba?latmadan önce, baz? temel noktalar oldu?unu bilmelisiniz. Herkes i? fikri ara?t?rabilir ve bulabilir de. I? ve e?itim geçmi?iniz geli?tirebilece?iniz fikirleri s?n?rlamaz. Örnekler:

 • Bisiklet tekerle?i bir veteriner taraf?ndan icat edildi
 • Frisbee bir f?r?nc? taraf?ndan icat edildi
 • M?s?r gevre?i bir çiftçi taraf?ndan geli?tirildi.

Aynen insanlar gibi, her fikrin bir “ömür dönemi (life cycle)” vard?r buna ürünün ömür dönemi denir ve a?a??da gösterilmi?tir.

Yukar?daki ?ekle bir bak?n?z. Gördü?ünüz gibi bir ürün; geli?tirme ile ba?layan sat??lar?n artt??? büyüme a?amas?, sonra sat??lar? artt?rman?n art?k pek mümkün olmad??? olgunluk / doyum a?amas? ve nihayet sat??lar?n dü?meye ba?lad??? gerileme a?amas?ndan ibaret bir seri a?amadan geçer. Bir 10-lobut bowling salonunu, bu ?ekildeki hangi a?amaya yerle?tirirsiniz? Büyüme? Doygunluk? Gerileme?

?? fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

 • Kendiniz yeni bir fikir geli?tirebilirsiniz
 • Ba?kas?n?n fikrini kopya edebilirsiniz veya de?i?tirerek kullanabilirsiniz
 • Ba?ka birisinden bir i? fikri sat?n alabilirsiniz

Belgenin devam?n? pdf olarak buradan indirebilirsiniz.

Giri?imci olabilirmiyim?

Giri?imci olmak

Giri?imci olmak

Bu dizi, ki?iye i? yönetimi konusunda kendi yeteneklerini de?erlendirmede yard?mc? olmak ve cesaretlendirmek için tasarlanm??t?r. Bu yay?n ayr?ca i? fikrinin geçerlili?inin s?nanmas?na da yard?mc? olmaktad?r.

Her y?l ülkemizde yüzlerce ki?i kendi i?ini kurmay? denemeye karar verir. Bir ço?u ba?ar?l? olur. Siz de kendiniz için bir i? kurabilir misiniz acaba? E?er denemeye karar verirseniz, çok zorlu bir yolculu?a giri?iyor olacaks?n?z. Hiç kimse i? kurman?n kolay bir i? oldu?unu iddia edecek durumda de?ildir ve bir çok giri?imin ba?ar?s?z oldu?u da do?rudur. Ancak ba?ar?n?n ödülü muazzam olabilmektedir. Burada paradan çok ayr? olarak, bir i?i kendinizin ba?arm?? oldu?unuzu bilmenin tatmini; kendi zaman?n?z?n hakimi olman?n özgürlü?ü; büyük bir ihale ya da sipari? kazanman?n keyfi ve tatmin olmu? mü?terilerden gelen sürekli sipari?lerin p?r?lt?s? vard?r.

Ba?lamadan önce tek bir tavsiye, dürüst olunuz! Bu kitapç?ktaki sorulara verece?iniz yan?tlar? sizden ba?ka hiç kimsenin görmesi gerekmez. Dolay?s? ile e?er sorular? dürüst bir ?ekilde yan?tlamazsan?z sadece kendinizi aldatm?? olacaks?n?z. Elbette, yan?tlar?n?z? ba?kas? ile payla?mak iyi bir fikir olabilir, ama bu tamamen size kalm?? bir karard?r. E?er o yolu takip etmeye karar verirseniz, size do?ruyu söyleyecek birini seçiniz; size sadece duymak istedi?inizi söyleyecek birini de?il.

Belgenin devam?n? pdf olarak buradan indirebilirsiniz.

Giri?imcili?in alt?n kurallar?

Giri?imcilik denince akla hep ba?ar? öyküleri gelir. Ancak yap?lan ara?t?rmalara göre giri?imcilerin sadece % 28’i hedefine ula?abiliyor. Bu nedenle yeni i? f?rsatlar? kovalayanlar?n kesinlikle dikkatli olmalar? gerekiyor. Çünkü giri?imcilerin en büyük hatas? genellikle kar??la??labilecek ba?ar?s?zl??? dü?ünmemek oluyor. Yine ara?t?rmalara göre, giri?imde en riskli dönem ilk 6 ay olarak gösteriliyor. Bu süre içinde ?irketinizin gelece?ini ?ekillendirmek tamamen sizin elinizde. Ço?u zaman gözden kaçan küçük hatalar ya da i? yo?unlu?u nedeniyle hesaba kat?lmayan noktalar bir anda kar??n?za büyük sorunlar olarak ç?kabiliyor. Yeni kurulan bir i?in ayakta kalmas?, giri?imcinin di?er i?lerinde oldu?undan çok daha fazla efor harcamas? ve ba?ar?ya ula?ma konusunda agresif olmas? gerekiyor. Ancak bu süreçte hatalar ard arda gelebilir. ??te Turkticaret.net’in yapt??? ara?t?rmaya göre giri?imcileri daha yolun ba??nda bat?ran 15 hata. Okumaya devam et

Evden eve nakliyat sektörü

Türk giri?imcili?inin doruk noktalar?ndan biri olarak 2 y?ldan bu yana sanal ortamda oldukça çeki?meli geçen bir sektör olan evden eve nakliyat giri?imcili?i ile ilgili k?sa ve öz bilgiler sunal?m.

Evden eve nakliyat avrupada uzun y?llardan bu yana kullan?lan ve belirli standartlar çerçevesinde yürütülen bir hizmet olarak devam etmektedir. Ülkemizde bu sektördeki yükseli? 3-4 y?l öncesine dayan?r. Ancak son 2 y?ldan bu yana nakliyat firmalar? mü?terillerine internet üzerinden ula?makta ve kendi imkanlar? dahilinde web siteleri arac?l??? ile çok daha kolay ileti?ime geçebilmektedir. Arama motorlar?nda bu sektör ile ilgili reklam veren sitelerin çoklu?u farkedilince yo?unlu?un ne derece oldu?unu kendinizde gözlemleyebileceksiniz.Online uçak bileti alabilirsiniz.Online al??veri? yapmak art?k çok daha kolay.Kozmetik ürünleri alarak güzelle?in.Evden eve nakliyat ile kolay ta??mac?l?k.Orjin krem

Nakliyat sektörüde kendi içinde farkl? dallara ayr?lm?? durumdad?r. Bunlar aras?nda

 • Ask?l? tekstil ürünleri ta??mac?l??? ( Genellikle tekstil firmalar? taraf?ndan tercih edilen, kaliteli ürünlerin ta??nmas? için tercih edilen hizmet )
 • Parça e?ya ta??mac?l??? ( Ö?renciler taraf?ndan yo?unlukla talep edilen küçük parça e?yalar?n ta??nmas? )
 • Ofis ve büro ta??mac?l??? ( Firmalar taraf?ndan ra?bet gösterilen bir ofisin tamamen ta??nmas? hizmeti )
 • De?erli e?ya ta??mac?l??? ( Tablo, aviza, vazo, antika e?ya, piyano gibi de?erli e?yalar?n itina ile ta??nmas? i?leminde tercih edilen nakliat ?ekli )
 • Depolama hizmeti ( Tercih edilen ürünlerin geçici olarak temiz ve hijyenik bir ortamda talep edilen süre kadar korunmas? hizmeti. )

önemli yer tutar. Nakliyat firmalar? yurdun dört bir yan?na ?ubeler kurmu? ve bu sektörde mü?terilerine en iyiyi sunmak için faaliyetlerine devam etmi?lerdir. Web yaz?l?m dilleri konusunda oldukça iyi bir seviyede oldu?unuzu yada giri?imcilik yönünüzü internet üzerinde geli?tirmeyi dü?ünüyorsan?z, Evden eve nakliyat firmalar?n? bünyesinde toplayan ve bu firmalar? web sitenizde reklam olarak listeleyerek büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Örnek olarak sizlere Ankara nakliyat olarak hizmet sunan Ba?kent lojistik ve Bursa evden eve nakliyat konusunda tecrübe sahibi Ulus nakliyat firmalar?n?n web sitelerini gösterebiliriz. Bu sektörde i? hacminin büyük oldu?unu ve dahada büyüyece?ini gözard? etmemenizi öneririz.

internet giri?imcili?i FOREX

Forex

Forex

?nternet üzerinden para kazanman?n son dönemdeki en büyük araçlar?ndan bir tanesi olarak göze çarpan FOREX yat?r?mlar? üzerine birkaç önerilerimiz olacak. Öncelikle forex nedir, ne i?e yarar, nas?l para kazan?l?r ve nas?l kullan?l?r sorular?na cevap veren bu sayfadaki forex yaz?m?z? incelemenizi öneririz.

?nternet günümüzde bu sektöre zaman ay?rabilen, profesyonel anlamda gelir kap?s? olarak görenler için geçim kayna?? olmaktan ziyade, zengin olabilme arac? olarak kullan?lmaktad?r. ?nternet üzerine birçok giri?imci fikirler sunulmakla beraber bu çal??malar aras?nda en parlak ve etkileyici uygulama sahibini çok kusa bir sürede dolar milyoneri yapmay? becerebilmi?tir.

Forex sistemi k?saca ?u ?ekilde özetlenebilir. Global dünya piyasas? içerisinde aktif olarak kullan?lan yat?r?m araçlar?n?n birbirlerine kar?? de?er kazanmas?/kaybetmesi sayesinde ortaya ç?kan kazanc? elde etme ?eklidir.

Forex henüz yeni bir sistem olmas?na ra?men dünya çap?nda günlük 2 trilyon dolar gibi bir rakam?n ak???n? sa?lamaktad?r. ?lk uygulamalar aktif döviz birimleri üzerinden yürütülürken daha sonralar? alt?n, gümü? gibi de?erli emtialarla da yürütülmeye devam edildi. Forex ile ilgili çok daha geni? bilgileri Türkiyenin forex platformu sitesinden elde edebilirsiniz. Amatör bir dille tabir etmek gerekirse bugun saat 15:00?da 1.000 $ sat?n al?yorsunuz Dolar kuru an itibari ile 1.65 TL ve bu durumda 1.000$ için 1.650 TL ödemi? oluyorsunuz. Forex tablolar?ndan her dakika de?i?en duruma göre 30 dakika sonra 1.75 olan dolar kuru üzerinden 1.000$ paran?z? bozdurabiliyorsunuz. Bu 30 dakikal?k i?lem size 100 TL getiri sa?layabiliyor. Sanal giri?imcilik ad?na örnekledi?imiz bu sistemde para kazanman?n yan? s?ra kaybetmeninde %50 ihtimal oldu?unu gözard? etmemek gerekiyor.

KOSGEB G?R???MC?L??? GEL??T?RME MERKEZ?

KOSGEB G?R???MC?L??? GEL??T?RME MERKEZ?

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi, KOSGEB De?i?im Mühendisli?i çerçevesinde 20 May?s 1998 tarihinde kurulmu?tur.

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi’nin misyonu, Türkiye’de giri?imcili?in geli?mesini sa?layarak yerel düzeyde ve ülke düzeyinde ekonomik ve sosyal kalk?nmaya katk?da bulunmakt?r.

Hedef kitlesi ise, küçük ve orta ölçekli i?letme kurmak isteyen giri?imcilerdir.

Bu amaç çerçevesinde giri?imci, pazardaki bir bo?lu?u veya ihtiyac? te?his ederek i? fikrine dönü?türen ki?i olarak tan?mlanmaktad?r.

Belirlenen talep ve ihtiyaçlar do?rultusunda hizmetler, a?a??da belirtilen özel hedef gruplar?na yönelik olarak da sunulmaktad?r.

* Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu ö?rencileri
* ?kinci ku?ak giri?imciler
* Kad?nlar
* Özelle?tirme sonucu i?siz kalan ki?iler ve di?er i?sizler

V?ZYON

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi’nin vizyonu; geni? bir hedef kitleye hizmet verilerek, Türkiye’de giri?imcilik ruhu ve kültürünün yayg?nla?mas?n? sa?lamak, buna paralel olarak kendi i?ini kuran ki?i say?s?n? art?rmak, giri?imcilik konusunda tüm inisiyatifleri koordine etmek , ba?ar?l? küçük i?letmeler kurulmas? ve giri?imcilik ortam?n?n uygun hale gelmesi ile ilgili çal??malara öncülük etmektir. ??letmelerin kurulu? a?amas?nda sa?lam temellere oturtulmas?, büyüyen ve ihracata yönelen KOB? say?s?n?n da artmas?n? sa?layacakt?r.

Modeller olu?turarak ve projeler yürüterek giri?imcilerin taleplerine ve talebe dönü?memi? ihtiyaçlar?na cevap verebilecek bir yap? olu?turmak Merkezin vizyonu dahilindedir.

TEMEL ?LKELER

Dünyadaki geli?meleri izleyen, geli?ime aç?k ve kendini devaml? yenileyen bir hizmet anlay???
Verilen bütün hizmetlerde pazar dengeleri ve rekabet ko?ullar?n?n göz önünde bulundurulmas?
Çal??malarda Kamu-Özel sektör ve Üçüncü sektör i?birli?inin sa?lanmaya çal???lmas?
Kalk?nmada(??GEM için) yerel kaynaklar?n harekete geçirilmeye çal???lmas?
Hedef kitleye etkin, do?ru ve kaliteli hizmetin sunulmas?
Sayg?n bir kurum imaj?na sahip olmak
Çal??anlar?n memnuniyeti konusunda ba??ms?z izlemenin yap?lmas?na yard?mc? olmak
Mü?terilerin ve hedef kitlenin talep ve ?ikayetleri konusunda gerekli çal??malar?n yap?larak talep ve ?ikayetlerin en k?sa sürede cevaplanmas?
Hizmetlerin az say?da nitelikli personel ile verilmesi, gerekli durumlarda d?? kaynak kullan?lmas?
Verilen hizmetlerin sürdürülebilirli?inin sa?lanmas?

STRATEJ?K HEDEFLER

Giri?imcilik konusundaki tüm inisiyatifleri bir çat? alt?nda toplamak
Hizmetlerin “on-line” verilebilmesini sa?lamak
Giri?imcilik kültürünün tüm topluma yay?lmas?
Giri?imcilik destek ve modellerinin tüm KOSGEB Birimleri taraf?ndan benimsenmesi ve uygulanmas?
Yeni kurulan i?letmelere “i? plan? haz?rlama” al??kanl???n?n kazand?r?lmas?
Giri?imcilik ortam?n?n, AB ülkeleri ile k?yaslanabilir düzeyde iyile?tirilmesine öncülük etmek
Tüm hizmetlerde zaman içerisinde maliyet payla??m?n? temin etmek

Yukar?da tan?mlanan amaç, vizyon ve stratejik hedefler do?rultusunda, faaliyetler a?a??daki ?ekilde s?n?fland?r?lm??t?r:

Giri?imcilik ortam?n?n düzenlenmesi
Giri?imcilik a??
Giri?imcileri desteklemeye yönelik faaliyetler (e?itim, dan??manl?k, i? geli?tirme merkezleri, finansal destek)
Giri?imcilik ile ilgili ara?t?rma ve derleme çal??malar?
Giri?imcilik kültürünün yayg?nla?t?r?lmas?
?zleme ve de?erlendirme çal??malar?
Di?er faaliyetler

KOSGEB G?R???MC?L??? GEL??T?RME MERKEZ?

KOSGEB G?R???MC?L??? GEL??T?RME MERKEZ?

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi, KOSGEB De?i?im Mühendisli?i çerçevesinde 20 May?s 1998 tarihinde kurulmu?tur.

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi’nin misyonu, Türkiye’de giri?imcili?in geli?mesini sa?layarak yerel düzeyde ve ülke düzeyinde ekonomik ve sosyal kalk?nmaya katk?da bulunmakt?r.

Hedef kitlesi ise, küçük ve orta ölçekli i?letme kurmak isteyen giri?imcilerdir.

Bu amaç çerçevesinde giri?imci, pazardaki bir bo?lu?u veya ihtiyac? te?his ederek i? fikrine dönü?türen ki?i olarak tan?mlanmaktad?r.

Belirlenen talep ve ihtiyaçlar do?rultusunda hizmetler, a?a??da belirtilen özel hedef gruplar?na yönelik olarak da sunulmaktad?r.

* Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu ö?rencileri

* ?kinci ku?ak giri?imciler

* Kad?nlar

* Özelle?tirme sonucu i?siz kalan ki?iler ve di?er i?sizler

V?ZYON

Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi’nin vizyonu; geni? bir hedef kitleye hizmet verilerek, Türkiye’de giri?imcilik ruhu ve kültürünün yayg?nla?mas?n? sa?lamak, buna paralel olarak kendi i?ini kuran ki?i say?s?n? art?rmak, giri?imcilik konusunda tüm inisiyatifleri koordine etmek , ba?ar?l? küçük i?letmeler kurulmas? ve giri?imcilik ortam?n?n uygun hale gelmesi ile ilgili çal??malara öncülük etmektir. ??letmelerin kurulu? a?amas?nda sa?lam temellere oturtulmas?, büyüyen ve ihracata yönelen KOB? say?s?n?n da artmas?n? sa?layacakt?r.

Modeller olu?turarak ve projeler yürüterek giri?imcilerin taleplerine ve talebe dönü?memi? ihtiyaçlar?na cevap verebilecek bir yap? olu?turmak Merkezin vizyonu dahilindedir.

TEMEL ?LKELER

Dünyadaki geli?meleri izleyen, geli?ime aç?k ve kendini devaml? yenileyen bir hizmet anlay???

Verilen bütün hizmetlerde pazar dengeleri ve rekabet ko?ullar?n?n göz önünde bulundurulmas?

Çal??malarda Kamu-Özel sektör ve Üçüncü sektör i?birli?inin sa?lanmaya çal???lmas?

Kalk?nmada(??GEM için) yerel kaynaklar?n harekete geçirilmeye çal???lmas?

Hedef kitleye etkin, do?ru ve kaliteli hizmetin sunulmas?

Sayg?n bir kurum imaj?na sahip olmak

Çal??anlar?n memnuniyeti konusunda ba??ms?z izlemenin yap?lmas?na yard?mc? olmak

Mü?terilerin ve hedef kitlenin talep ve ?ikayetleri konusunda gerekli çal??malar?n yap?larak talep ve ?ikayetlerin en k?sa sürede cevaplanmas?

Hizmetlerin az say?da nitelikli personel ile verilmesi, gerekli durumlarda d?? kaynak kullan?lmas?

Verilen hizmetlerin sürdürülebilirli?inin sa?lanmas?

STRATEJ?K HEDEFLER

Giri?imcilik konusundaki tüm inisiyatifleri bir çat? alt?nda toplamak

Hizmetlerin “on-line” verilebilmesini sa?lamak

Giri?imcilik kültürünün tüm topluma yay?lmas?

Giri?imcilik destek ve modellerinin tüm KOSGEB Birimleri taraf?ndan benimsenmesi ve uygulanmas?

Yeni kurulan i?letmelere “i? plan? haz?rlama” al??kanl???n?n kazand?r?lmas?

Giri?imcilik ortam?n?n, AB ülkeleri ile k?yaslanabilir düzeyde iyile?tirilmesine öncülük etmek

Tüm hizmetlerde zaman içerisinde maliyet payla??m?n? temin etmek

Yukar?da tan?mlanan amaç, vizyon ve stratejik hedefler do?rultusunda, faaliyetler a?a??daki ?ekilde s?n?fland?r?lm??t?r:

Giri?imcilik ortam?n?n düzenlenmesi

Giri?imcilik a??

Giri?imcileri desteklemeye yönelik faaliyetler (e?itim, dan??manl?k, i? geli?tirme merkezleri, finansal destek)

Giri?imcilik ile ilgili ara?t?rma ve derleme çal??malar?

Giri?imcilik kültürünün yayg?nla?t?r?lmas?

?zleme ve de?erlendirme çal??malar?

Di?er faaliyetler

YAYINLAR

Franchising Rehberi
kapak
“Bu çal??mada Dünyada ve Türkiye’de Franchising Sisteminin; tarihsel süreci, kapsam?, ilkeleri, avantaj ve dezavantajlar? dikkate al?narak mevcut durumu ana hatlar?yla ortaya konulmu? olup, son bölümde sisteme ili?kin ki?isel analiz testi sunulmaktad?r.”
?ndir (PDF dosyas?, 184 KB)
Giri?imci Olabilir miyim?
kapak
Bu yay?n, LEDU Giri?imcilik Yay?n Dizisi kapsam?nda üretilmi?tir. Dizinin bu kitapç???, giri?imci adaylar?n?n kendi kendilerini s?nayarak güçlü ve zay?f yönlerini görmelerine, kendi i?ini kurma konusunda potansiyellerini yoklamalar?na yard?mc? olmaktad?r.
?ndir (PDF dosyas?, 84 KB)
Bir ?? Fikri Bulmak ve Test Etmek
kapakBu yay?n, LEDU Giri?imcilik Yay?n Dizisi kapsam?nda üretilmi?tir. Dizinin bu kitapç???n?n amac?, giri?imci adaylar?n? i? fikri arama yöntemleri hakk?nda bilgilendirerek kendilerine uygun bir i? fikri bulmalar?na yard?mc? olmakt?r.
?ndir (PDF dosyas?, 97 KB)
?? Kurmak ve Yönetmek
kapak
Bu yay?n, LEDU Giri?imcilik Yay?n Dizisi kapsam?nda üretilmi?tir. Dizinin bu kitapç???nda, i? kurma süreci ana hatlar?yla ele al?nmakta ve giri?imci adaylar?na ba?ar?l? bir i?letme kurabilmek için ipuçlar? verilmektedir.
?ndir (PDF dosyas?, 146 KB)
Giri?imciler ?çin ?? Plan? Rehberi
kapak
“Bu rehberin haz?rlan???nda temel amaç giri?imcileri yönlendirecek bir çal??ma sistemati?i geli?tirmek ve i? kurma noktas?na gerekli kapsamda yap?lm?? bir haz?rl?k sürecinden sonra ula?malar?n? sa?lamakt?r. Giri?imciler bu süreci, i? kurmak için gerekli tüm ara?t?rma sonuçlar?n?, hedeflerini ve planlar?n? gösteren i? planlar?n? haz?rlayarak tamamlayacaklard?r.”
?ndir (PDF dosyas?, 709 KB)
?? Plan? Dosyas?
kapak
Bu kitapç?k, “Giri?imciler ?çin ?? Plan? Rehberi”nin ek doküman?d?r.
?ndir (PDF dosyas?, 356 KB)
Pazarlama Plan? Rehberi
kapak
“Birçok giri?imci i? hayat?na ba?larken, haz?rlanm?? bir pazarlama plan?na sahip olmadan rekabet etmeye çal???r. Yo?un bir rekabet içinde yo?rulan ve mü?terilerle sürekli birliktelik yaratabilen ba?ar?l? bir giri?imcinin, ?pazarlama plan? benim kafamdad?r? dedi?ine çok rastlanabilmektedir. Ancak, daha sistemli olabilmek ve dü?ünceleri ka??da aktarabilmek, giri?imcinin ne yapmas? gerekti?ini netle?tirir ve daha karl? de?i?imleri yapabilmesine olanak sa?lar. ?yi bir pazarlama plan? ?ka??t üzerine dökülen, yo?un dü?üncelerdir? ya da ?daha etkin hareket edebilmek için dü?üncelerimizi sistematik hale getirmektir? denilebilir.”
?ndir (PDF dosyas?, 489 KB)
?? Plan? De?erlendirme Rehberi
kapak
Bu kitapç?kta, bir i? plan?n?n de?erlendirmesinde kullan?labilecek kriterler ve bir puanlama sistemi ortaya konmaktad?r.
?ndir (PDF dosyas?, 239 KB)
?irket Yap?lar? ve Kurulu? A?amalar?
kapak
Bu kitapç?kta, ?irket türleri hakk?nda k?sa bilgiler ve her bir ?irket türü için 2006 y?l?na ait detayl? kurulu? ad?mlar?, yakla??k süreler ve maliyetler yer almaktad?r. (Son güncelleme: 15 ?ubat 2007)
?ndir (PDF dosyas?, 281 KB)
??letme Mevzuat? ve Yükümlülükleri Rehberi
kapak
Bu yay?n, i?letmelerin tabi oldu?u ve farkl? kurulu?lar?n sorumluluk ve yetki alanlar?na giren mevzuat?n bir araya getirilerek giri?imcilere i? kurma ve i?letme faaliyetlerini sürdürme a?amalar?nda derli toplu bilgi sunabilmek amac?yla haz?rlanm??t?r. (Son güncelleme: 28 May?s 2007)
?ndir (PDF dosyas?, 957 KB)
Türkiye’de “KOB?’ler ?çin E?itim Hizmetleri” Pazar?
kapak
Bu yay?n, Avrupa E?itim Vakf? (ETF) deste?i ile gerçekle?tirilen bir ara?t?rma projesinin sonuç raporudur.
?ndir (PDF dosyas?, 1,3 MB)
Türkiye’de Giri?imcili?in Tarihçesi ve Giri?imcilerin Sosyolojik Profili
Geri kalm??l?kla yüz yüze olan toplumlar?n ya?ad?klar? psikolojik durumu; imrenme, çaresizlik ve suçlama olarak özetleyebiliriz…
?ndir (PDF dosyas?, 1,68 MB)
Sorumlu Giri?imcilik
Sorumlu giri?imcili?in anlam?, bir i?yerinin topluma pozitif katk?s?n? art?r?rken ayn? zamanda insanlar ve çevre üzerindeki negatif etkilerini en aza indirgeyecek ?ekilde çal??t?rabilmenin yoludur…
?ndir (PDF dosyas?, 1,04 MB)

G?R???MC?L?K TEST?

 1. Bir i? kurmak ve bu i?te ba?ar?l? olmak için en önemli unsur a?a??dakilerden hangisidir?
  1. Sermaye
  2. Mü?teri/Pazar
  3. ?? fikri/Ürün
  4. Motivasyon ve s?k? çal??ma
 2. Bir yap?labilirlik(fizibilite) raporu haz?rlamaktaki temel amaç size göre a?a??dakilerden hangisidir?
  1. Sistemli çal??may? sa?lamak
  2. Gerekli ara?t?rmalar? yaparak alternatifli senaryolar haz?rlamak
  3. ?? fikrinin gerçekçi öngörülere dayan?p dayanmad???n? test etmek
  4. Yukar?dakilerin hepsi
 3. A?a??dakilerden hangisinde bilgi sahibi olmamak kuraca??n?z i?inizi en az etkiler?
  1. ?lgili pazara dair bilgi
  2. Genel muhasebe ve enflasyon muhasebesi
  3. Üretilen ürünle veya hizmetle ilgili bilgi
  4. Müzakere teknikleri
 4. Sizce a?a??dakilerden hangisi i? plan?n en önemli bölümüdür?
  1. Pazar ara?t?rmas?
  2. Finansal tablolar?n haz?rlanmas?
  3. Üretim plan?n?n haz?rlanmas?
  4. Organizasyonel yap?n?n haz?rlanmas?
 5. Günümüzde bir giri?imci için en önemli özellik a?a??dakilerden hangisidir?
  1. Cesaret
  2. Liderlik
  3. Yenilikçilik
  4. Rekabetçilik
 6. A?a??dakilerden hangisi giri?imcilik için kilit becerilerden biri de?ildir?
  1. Pazarlama ve sat??
  2. Yönetim
  3. Tek ba??na i?letmenin i?lerini yürütme
  4. ?leti?im
 7. A?a??dakilerden hangisi yapmak istedi?iniz bir i?ten vazgeçmenize sebep olacak güçtedir?
  1. Çok uzun ve yo?un çal??ma saatleri
  2. Ba?ar?s?z olma riski
  3. Plan ve program yapmak için uzun haz?rl?klar yapmak
  4. Hiçbirisi
 8. Bundan on y?l sonras? için hedefleriniz var m??
  1. Uzun dönem için hedeflerim var ama oraya nas?l ula?aca??m? bilmiyorum
  2. Sadece k?sa dönem için hedef belirlerim, on y?l sonras? için hiçbir fikrim yok
  3. Nereye nas?l varaca??m? belirledim ancak yeni seçeneklere de kap?m aç?k
  4. Hayat?m? günlük programlar?m
 9. Üzerinizde be? tane görev oldu?unda en önce hangisinden ba?lars?n?z?
  1. Gözümü en çok korkutandan
  2. En kolay görünenden
  3. Görevleri, yapabilecek ki?ilere havale eder ve koordinasyonu yürütürüm
  4. En k?sa zamanda bitirilebilecek gibi görünenden
 10. Üretece?iniz bir ürünle ilgili a?a??daki a?amalar? s?raya diziniz.
  1. Üretim kapasitesini belirlemek
  2. ?? fikrini belirlemek
  3. Pazar ara?t?rmas? yapmak
  4. Üretime ba?lamak
  5. Gerekli sermayeyi belirleyip, temin etmek
  1. 5,2,4,1,3
  2. 2,5,1,4,3
  3. 2,3,1,5,4
  4. 2,1,5,3,4