Etiket arşivi: girisimcilik

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal sosyal sorumluluk kavram? dünyada gün geçtikçe yayg?nla??yor. Kurumsal sosyal sorumluluk k?saca ?irketlerin daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katk?da bulunmalar? olarak tan?mlan?yor.

Türkiye’de de bu kavram do?rultusunda güzel örnekler olmas?na ra?men, bu konunun sistematik olarak ele al?nmad??? gözleniyor. NTV ve çe?itli ?irketlerin E?itim Gönüllüleri Vakf? ile i?birlikleri, rahmetli Vehbi Koç?un Türkiye Aile Planlamas? Vakf??na yapt??? katk?lar, Garanti Bankas??n?n Do?al Hayat? Koruma Derne?i ile gerçekle?tirdikleri projeler, Borusan??n Türkiye?nin tan?t?m?na yapt??? katk?lar ülkemizde gelece?e umutla bakmam?z? sa?layan sosyal sorumluluk örneklerini olu?turuyorlar.Ancak, dünyan?n önde gelen ?irketlerinin neredeyse yar?s? sosyal sorumluluk konusundaki performanslar? hakk?nda hesap veren raporlar? düzenli olarak yay?nlamaya ba?lam?? olmalar?na ra?men, Türk ?irketlerinin bu konudaki giri?imlerde yer alamad??? gözleniyor. Oysa, Türkiye?ye yabanc? sermaye gelmiyor, ülkemiz iyi tan?nm?yor diye yak?nmak yerine Türk ?irketlerinin de dünyadaki platformlarda aktif olarak yer almas? gerekiyor. Türkiye?nin dünya trendlerini yak?ndan takip etti?ini göstermek, ancak bu tip faaliyetlerin öncüleri aras?nda yer almakla sa?lanabilir. Uluslararas? camian?n sayg?n bir üyesi olabilmek için, Türkiye?nin hem “kurumsal sosyal sorumluluk” kavram?n? ya?ayan, hem de bu konunun öncülerinden oldu?unu iyi anlatabilen ?irketlere ihtiyac? var.

Dünya tarihinde ilk kez, dünya nüfusunun ço?unlu?u demokrasi ile yönetilen ülkelerde ve pazar ekonomisine dayal? ekonomik bir sistem içinde ya??yor. Ekonomik, teknolojik ve politik geli?meler dünyada herkesin birbirine olan ba??ml?l???n? art?r?yor. Refah düzeyinin geli?tirilmesi ve sürdürülebilir k?l?nmas? için bireylere oldu?u kadar kurumlara da önemli sorumluluklar dü?üyor. Ba?ta BM olmak üzere AB, OECD, Dünya Bankas? gibi uluslarüstü kurulu?lar “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kavram?na önem veriyorlar; çünkü, sürdürülebilir ekonomik geli?me için ?irketlerin içinde ya?ad?klar? ve etkin olduklar? topluma ili?kin bilgi ve ilgilerini geli?tirmeleri gerekiyor.

?irketlerin yerine getirmesi gereken dört temel sorumluluk var:

  1. Ekonomik -verimli ve kârl? olmak,
  2. Hukuki kanunlara uymak,
  3. Etik – kanunlar?n ötesinde toplumsal norm ve beklentilere uyumlu davranmak ve
  4. Sosyal toplumsal sorunlar?n çözümü için gönüllü katk?da bulunmak.

Kurumsal sosyal sorumluluk, do?rudan bu sorumluluklar?n son ikisini, ancak dolayl? olarak hepsini içeriyor. Çünkü, toplumun beklentilerine uyumlu olan, onun sorunlar?na ilgi gösteren kurumlar?n toplumda yaratt??? mutluluk, onlar?n daha mutlu çal??anlara, daha mutlu mü?terilere ve dolay?s?yla daha mutlu hissedarlara sahip olmalar? sonucunu getiriyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk, ?irketlerin daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katk?da bulunmas?d?r.

Son dönemlerde ciddi ?irketler kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili olarak gerçekle?tirdiklerini yayg?n olarak kamuoyu ile payla?may? bir politika haline getiriyorlar. Global Fortune 250 listesine giren ve 19 de?i?ik ülkede yerle?ik ?irketlerin neredeyse yar?s? (%45) 2002 y?l?nda insan haklar?, çevre ve payda? ili?kilerinde gerçekle?tirdikleri sonuçlar?, finansal sonuçlar? yay?nlad?klar? y?ll?k raporlar?yla birlikte yay?nlamaya ba?lad?lar. Üstelik, bunlar?n yakla??k 1/3?ü bu raporlarda yer alan bilgileri ba??ms?z kurulu?lara denetletiyorlar.

Kurumsal sosyal sorumluluk kavram?na önem veren ?irketler üç ana tema üzerinde taahhütte bulunuyorlar:

  1. Her ?eyden önce ?irketlerin ticari faaliyetlerini yürütürken kanuna, ahlak standartlar?na, insan haklar?na tam anlam?yla uyumlu davranmalar? ve faaliyetlerinin dünyan?n her yerinde çevreye verebilece?i zarar? en aza indirgemek durumunda olduklar?n? kabul etmeleri ve buna uygun davranmalar?.
  2. ?irket faaliyetlerinin sadece ?irketin içini de?il, ayn? zamanda piyasay?, tedarik piyasalar?n?, içinde ya?an?lan yöreyi, sivil toplum örgütlerini ve kamu sektörünü de etkiledi?inin ve tüm bu payda?lar ile i?birli?i içinde çal??ma gere?inin bilincinde olmalar?.
  3. Bu sorumlulu?un en ba?ta ?irket Yönetim Kurullar?, Yönetim Kurulu Ba?kanlar? ve Genel Müdürlerinin oldu?unun kabul edilmesi.

Bu kavram? ciddiye alan kurulu?lar, yönetimini de ayn? ciddiyetle yürütmek durumundalar. Dolay?s?yla ?irketler bu konudaki faaliyetleri de Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin iyi yönetim ilkeleri olarak ortaya koydu?u ilkelerle yönetilmesi önemli faydalar sa?layabilir. Etkin “kurumsal sosyal sorumluluk” bilincine sahip ?irketlerin en üst düzey yönetiminin bu konuda liderlik göstermesi, kendisi için bu kavram? ve sosyal payda?lar?n? net olarak tan?mlamas?, bu konudaki faaliyetlerini sonuç odakl? olarak yürütmesi ve yap?lanlar hakk?nda ?effafça hesap vermesi bekleniyor.

Liderlik gösterilmesi, ?irketin toplumsal sorumluluk ad?na hedeflerinin, ilkelerinin ve de?erlerinin net bir ?ekilde üst yönetim taraf?ndan kurum içi ve d???nda ileti?iminin yap?lmas? ve sahiplenildi?inin eylemlerle gösterilmesi olarak tan?mlan?yor.

Bu aç?dan ?irket liderlerinden, bu kavram?n ?irket için niçin faydal? oldu?unu ve ?irketin bu konudaki faaliyetlerini genel kurullarda, yat?r?mc?larla görü?melerde, y?ll?k raporlarda, kurum içi ve d??? çe?itli platformlarda dile getirmeleri bekleniyor. Ayr?ca, zamanlar?n?n bir k?sm?n?, dünyan?n daha iyi ya?an?l?r bir yer haline gelmesi için, sivil toplum örgütlerinde ve çe?itli platformlarda katk? yaparak kullanmalar? bekleniyor.