Etiket arşivi: is gelistirme

?? geli?tirme merkezleri

?? Geli?tirme

?? Geli?tirme

Türkiye, ekonomik aç?dan çok s?k?nt?l? bir dönemi ekonomik göstergeler baz?nda geride b?rakt?. Ancak yayg?n bir ?ikayet var ki; o da, ekonomide gözlenen iyile?menin halk?n refah seviyesi üzerinde olumlu bir iyile?meyi henüz sa?lamam?? olmas?. Herkeste bu yönde bir beklenti ve talep mevcut. Hepimiz, ekonomideki iyiye gidi?in, refah?m?z? ne zaman artt?raca??n? merak ediyoruz. Bizim d???m?zda geli?ecek olaylar sonucunda beklentilerimizin gerçekle?ece?ini ümit ediyoruz. Ne var ki; bu beklentilerimizin ancak ve ancak bizler, yani bulundu?umuz yörede ya?ayan yerel aktörler taraf?ndan gerçekle?tirilebilece?ini göz ard? ediyoruz.

Üretimin ve istihdam?n artmad???, insanlar?n kendilerine ve ülkelerine fayda sa?lamak amac?yla bir araya gelerek i?birli?i yapmad???, herkesin ortak bir fayda için ortak bir dili kullanmaya ba?lamad???, giri?imcili?in artmad??? ve giri?imcilerin içinde bulundu?u ortam?n iyile?mesinin sa?lanmad??? sürece beklentilerimize cevap bulmakta zorluk çekmemiz de kaç?n?lmaz. Okumaya devam et