Etiket arşivi: kad?n giri?imcilik

Kad?n giri?imcili?i toplant? raporu

KADIN G?R???MC?L???

Kad?n Giri?imcili?i Toplant? Raporu

Giri?imcilik toplant?s?

Giri?imcilik toplant?s?

Türkiye’de Kad?n Giri?imcili?i destekleyen kurum/kurulu?lar aras?nda i?birli?i ve ileti?imin geli?tirilmesine yönelik görü? al??veri?inde bulunmak ve KOSGEB’in kad?n giri?imcilere yönelik faaliyetlerini tan?tmak üzere, Ankara’da 11.11.2005 tarihinde KOSGEB Mamak Hizmet Binas?nda bir isti?are toplant?s? gerçekle?tirilmi?tir.

Toplant?n?n aç?l??? KOSGEB Ba?kan? Erkan GÜRKAN taraf?ndan yapm?? olup, aç?l??ta KOSGEB faaliyetleri hakk?nda bilgi verilmi?tir. Kat?l?mc?lar?n kendilerini tan?tmalar?ndan sonra KOSGEB Giri?imcili?i Geli?tirme Merkez Müdürü Necla HAL?LO?LU taraf?ndan bir sunu? yap?lm??t?r. Sunu?ta, KOSGEB’in giri?imcileri desteklemeye yönelik faaliyetleri özetlendikten sonra, AB Komisyonu nezdinde olu?turulan “Kad?n Giri?imcilik” Çal??ma Gurubu’nun (EU WES) çal??malar? hakk?nda bilgi verilmi? ve bu çal??ma grubunda Türkiye’yi temsilen KOSGEB’in yer ald??? belirtilmi?tir. Kat?l?mc?lara, Çal??ma Grubu üyesi ülkelerin kad?n giri?imcilik konusundaki faaliyetlerini özetleyen 2004 y?l? raporu ile birlikte, Avrupa Komisyonu’nun 2-2004 say?l? “Kad?n Giri?imcili?in Geli?tirilmesi” konulu raporu iletilmi?tir.

EU WES 2004 raporu, KOSGEB Giri?imcili?i Geli?tirme Merkezi’nin çabalar? ile derlenmi? bir rapor olup, kad?n giri?imcilik konusunda Türkiye’de yap?lan tüm faaliyetleri kapsamad??? dü?ünülmektedir. 2005 y?l? Raporunun daha kapsaml? haz?rlanabilmesi için toplant? kat?l?mc?lar?n?n katk?lar? talep edilmi?, kat?l?mc?lar da bu konuda olumlu görü? bildirmi?lerdir. Okumaya devam et

Giri?imcili?in alt?n kurallar?

Giri?imcilik denince akla hep ba?ar? öyküleri gelir. Ancak yap?lan ara?t?rmalara göre giri?imcilerin sadece % 28’i hedefine ula?abiliyor. Bu nedenle yeni i? f?rsatlar? kovalayanlar?n kesinlikle dikkatli olmalar? gerekiyor. Çünkü giri?imcilerin en büyük hatas? genellikle kar??la??labilecek ba?ar?s?zl??? dü?ünmemek oluyor. Yine ara?t?rmalara göre, giri?imde en riskli dönem ilk 6 ay olarak gösteriliyor. Bu süre içinde ?irketinizin gelece?ini ?ekillendirmek tamamen sizin elinizde. Ço?u zaman gözden kaçan küçük hatalar ya da i? yo?unlu?u nedeniyle hesaba kat?lmayan noktalar bir anda kar??n?za büyük sorunlar olarak ç?kabiliyor. Yeni kurulan bir i?in ayakta kalmas?, giri?imcinin di?er i?lerinde oldu?undan çok daha fazla efor harcamas? ve ba?ar?ya ula?ma konusunda agresif olmas? gerekiyor. Ancak bu süreçte hatalar ard arda gelebilir. ??te Turkticaret.net’in yapt??? ara?t?rmaya göre giri?imcileri daha yolun ba??nda bat?ran 15 hata. Okumaya devam et

KADININ SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜ?Ü

Kad?n?n Statüsü Genel Müdürlü?ü, kad?nlara e?itlik içinde, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda hak ettikleri statüyü kazanmalar? amac?yla çal??malar yapmak üzere, 1990 y?l?nda kurulmu?tur.

Genel Müdürlük, kad?nlara kar?? ayr?mc?l???n önlenmesi, kad?n erkek e?itli?i anlay???n?n kamu plan ve politikalar?na yerle?tirilmesi ve toplumsal ya?am?n tüm alanlar?nda kad?nlar?n ilerlemesini sa?lamak üzere politikalar üretme ve koordinasyon sa?lama i?levini yerine getirmek üzere hizmetlerini yürütmektedir.

http://www.kssgm.gov.tr

KADIN G?R???MC?L???

KADIN G?R???MC?L???

KADIN G?R???MC?L??? KONUSUNDA FAAL?YET GÖSTEREN KURUMLAR/KURULU?LAR

Kamu Kurulu?lar?

Sivil Toplum Kurulu?lar?

TÜRK?YE’DE KADIN G?R???MC?L???N GEL??T?R?LMES?NE YÖNEL?K M?KROF?NANS UYGULAMALARI

KADIN G?R???MC?L?K TOPLANTI RAPORU

“Türkiye’de Kad?n Giri?imcili?i destekleyen kurum/kurulu?lar aras?nda i?birli?i ve ileti?imin geli?tirilmesine yönelik görü? al??veri?inde bulunmak ve KOSGEB’in kad?n giri?imcilere yönelik faaliyetlerini tan?tmak üzere, Ankara’da 11.11.2005 tarihinde KOSGEB Mamak Hizmet Binas?nda bir isti?are toplant?s? gerçekle?tirilmi?tir…”

EUROPEAN NETWORK TO PROMOTE WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP, ACTIVITIES REPORT 2004

“This is the first Report drafted by WES, the ?European Network to Promote Women?s Entrepreneurship?. It is aimed at presenting the activities carried out in 2004 by the National and/or Regional governments in the EU, EEA and candidate countries to promote women?s entrepreneurship…”

EUROPEAN NETWORK TO PROMOTE WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP, ACTIVITIES REPORT 2004, TURKEY

“Women in Turkey are recognized as an important segment of entrepreneurship development programmes. Various public agencies and NGOs have taken some roles to design and implement these programmes. It is a recognized fact that networking among these small and widely dispersed initiatives needs further strengthening. KOSGEB will try to address this need through its comprehensive programme in 2005.

Activities of the following agencies are notable examples for 2004…”