Etiket arşivi: nakliyat

Evden eve nakliyat sektörü

Türk giri?imcili?inin doruk noktalar?ndan biri olarak 2 y?ldan bu yana sanal ortamda oldukça çeki?meli geçen bir sektör olan evden eve nakliyat giri?imcili?i ile ilgili k?sa ve öz bilgiler sunal?m.

Evden eve nakliyat avrupada uzun y?llardan bu yana kullan?lan ve belirli standartlar çerçevesinde yürütülen bir hizmet olarak devam etmektedir. Ülkemizde bu sektördeki yükseli? 3-4 y?l öncesine dayan?r. Ancak son 2 y?ldan bu yana nakliyat firmalar? mü?terillerine internet üzerinden ula?makta ve kendi imkanlar? dahilinde web siteleri arac?l??? ile çok daha kolay ileti?ime geçebilmektedir. Arama motorlar?nda bu sektör ile ilgili reklam veren sitelerin çoklu?u farkedilince yo?unlu?un ne derece oldu?unu kendinizde gözlemleyebileceksiniz.Online uçak bileti alabilirsiniz.Online al??veri? yapmak art?k çok daha kolay.Kozmetik ürünleri alarak güzelle?in.Evden eve nakliyat ile kolay ta??mac?l?k.Orjin krem

Nakliyat sektörüde kendi içinde farkl? dallara ayr?lm?? durumdad?r. Bunlar aras?nda

  • Ask?l? tekstil ürünleri ta??mac?l??? ( Genellikle tekstil firmalar? taraf?ndan tercih edilen, kaliteli ürünlerin ta??nmas? için tercih edilen hizmet )
  • Parça e?ya ta??mac?l??? ( Ö?renciler taraf?ndan yo?unlukla talep edilen küçük parça e?yalar?n ta??nmas? )
  • Ofis ve büro ta??mac?l??? ( Firmalar taraf?ndan ra?bet gösterilen bir ofisin tamamen ta??nmas? hizmeti )
  • De?erli e?ya ta??mac?l??? ( Tablo, aviza, vazo, antika e?ya, piyano gibi de?erli e?yalar?n itina ile ta??nmas? i?leminde tercih edilen nakliat ?ekli )
  • Depolama hizmeti ( Tercih edilen ürünlerin geçici olarak temiz ve hijyenik bir ortamda talep edilen süre kadar korunmas? hizmeti. )

önemli yer tutar. Nakliyat firmalar? yurdun dört bir yan?na ?ubeler kurmu? ve bu sektörde mü?terilerine en iyiyi sunmak için faaliyetlerine devam etmi?lerdir. Web yaz?l?m dilleri konusunda oldukça iyi bir seviyede oldu?unuzu yada giri?imcilik yönünüzü internet üzerinde geli?tirmeyi dü?ünüyorsan?z, Evden eve nakliyat firmalar?n? bünyesinde toplayan ve bu firmalar? web sitenizde reklam olarak listeleyerek büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Örnek olarak sizlere Ankara nakliyat olarak hizmet sunan Ba?kent lojistik ve Bursa evden eve nakliyat konusunda tecrübe sahibi Ulus nakliyat firmalar?n?n web sitelerini gösterebiliriz. Bu sektörde i? hacminin büyük oldu?unu ve dahada büyüyece?ini gözard? etmemenizi öneririz.