Etiket arşivi: piyasa durumu

Forex’i Etkileyen Önemli Faktörler

forex1Forex’i Etkileyen Önemli Faktörler

Dünya para piyasalar? birçok faktörlerden etkilenir.Bu etkileri duruma göre arz,talep yöntemiyle dengede tutulur.Arz talep miktarlar?n?n dengesinin de?i?mesi döviz fiyatlar?n?n de?i?mesine neden olmaktad?r.Forex piyasas? dünyan?n en h?zl? faktörlere göre etkilenen ticari platformudur. Forex Piyasas? 3 önemli faktörden etkilenir.Bunlar;

Siyasi Faktörler
Ekonomik Faktörler
Psikolojik Faktörlerdir.

Forex Piyasas?n? Etkileyen Siyasi Faktörler.

Bir ülkede siyasi belirsizlik olu?mu? ise burada bir güvensizlik olaca??ndan ülke ekonomisini negatif yönde etkiyecektir.Buda ülke ekonomisi için kötü sonuçlar do?uracakt?r.Siyasi faktörlerde bölgeler çok önemli ayn? bölgeye ba?l? di?er ülkeleri kendileri aras?nda siyasi ba?lar ekonomi piyasalar?na etki etmektedir. Ülkelerde bulunan kar??t görü?ler aras?ndaki çat??malar para piyasalar?n? etkilemektedir. Türkiye’de oldu?u gibi dünyan?n her ülkesinde kar??t görü?lerin çat??mas? ekonomiyi eksi yönde etkilemektedir. Okumaya devam et