Yeni ba?layanlar?n Forex’te yapt??? hatalar

Forex2

Forex piyasas? d??ar?dan bak?ld???n biraz risk alarak çok kolay yoldan para kazanmak gibi görülsene içine girildikçe çokta kolay olmad???n? görebiliyoruz. Forex’e yeni ba?layan kullan?c?lar bilgi eksiklerinin az olmas? gerekli uzman e?itimi almamalar?ndan dolay? her acemin yapt??? hatalar? yapmaktad?r. Sizler bu hatalar? aç?klayarak ilk ba?lamada kaybetme ihtimalinizi biraz azaltman?z? sa?layaca??z.

Forex’te ilk defa tan??acaklar , ilk defa gerçek para ile i?lem yapacaklar?n hatalar? ?unlard?r;

1-Zarar olan pozisyonlar?n?za art?r?m yada ekleme yapmay?n?z.

Bir parite üzerinde i?lem yapt?n?z  ve sat?? pozisyonu açt?n?z.Ama verdi?im i?lemde fiyat dü?ece?ine artmaya devam ediyor.?uan zarar ediyorsunuz.Ama yapt???n?z incelemelere o kadar çok güveniyorsunuz ki kesin bu fiyat dü?ecek deyip haz?r artm?? olan pariteye bir daha sat i?leme uyguluyorsunuz.E?er tahmininiz tutarsa istedi?iniz kâr? yapacaks?n?z.E?er tutmazsa ve yeni ba?lad???n?z için az sermaye ile i?lem yap?yorsan?z muhtemelen marjin seviyesindeki riskten dolay? otomatik olarak pozisyonlar kapat?lacak ve sizin dü?medi?inizi bekledi?iniz seviyeye gelmeden zarar i?lemi kapatm?? olacaks?n?z.Bu sadece bir olas?kt?r.Bu yüzden kesinlikle zararda olan i?lemlerinize art?r?m yapmay?n?z.2-Kazand?klar?n?z? hesaplar?n?za beklemeden aktar?n?z.

??lem yapt???n?z bir paritede kâr yapt?n?z ve pariteyi kapatt?n?z.Örnek olarak al emri verdi?iniz bir pariteyi 20 pip kazand?ktan sonra kapatt?n?z.Ald???n?z kâr? hemen realize ediniz.Yani ç?kmaya devam ediyor deyip tekrar almay?n?z.E?er piyasadan çok eminseniz direnç ve destek seviyelerinden çok eminseniz bekleyen emir tarz?nda parçalar halinde i?lem yap?n?z.Ani bir ç?k?? sonucu o fiyat? yakalam?? olabilir ve fiyat?n ani bir dü?ü? trendine girebilece?ini unutmay?n?z.Kapatt???n?z pariteyi tekrar analiz yapmadan kesinlikle seri halde i?lem yapmay?n?z.

3-Piyasalar?n ilk aç?ld??? saatlerde i?lem yapmay?n?z.

E?er profosyonel bir forex’ci de?ilseniz piyasalar?n ilk aç?ld??? saatlerce sadece izleme ile yetinin ve i?lem yapmay?n?z.Uzman ki?iler piyasalar?n ilk aç?laca?? zamanki trendi tahmin edebilir fakat yeni ba?layanlar bu tahminleri yapamazlar.?lk aç?ld???nda en riskli piyasa ABD piyasalar?d?r e?er kendinizden emin de?ilseniz kesinlikle o piyasada i?lem yapmay?n?z.

4- Pozisyon kapatma i?lemi yaparken her zaman en iyi durumdakinden ba?lay?n?z.

Forex’te birden fazla pozisyon imkan?n?z olaca??ndan çok say?da i?lem açabilirsiniz.??lemlerinizin durumuna göre kapatma dü?ündüklerinizde mutlaka ilk önce en çok kar ald???n?z pozisyonu kapat?n?z. Çok zarar yapt?klar?n?z? e?er emin de?ilseniz onlar?da hemen kapat?n?z. Asla bu ç?kar yada dü?er diye beklemeyim. Zarar?n neresinden  dönse kardas?n?z.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir